Οἱ σκοπιανοὶ ἔχουν παραφρονήσει! Καὶ τὸν Ἀχιλλέα δικό τους τὸν ἔκαναν!

Οἱ σκοπιανοὶ ἔχουν παραφρονήσει! Καὶ τὸν Ἀχιλλέα δικό τους τὸν ἔκαναν!Δὲν γίνεται νὰ μὴν γελᾶ κάποιος μὲ τρανταχτὰ γέλια, ὅταν διαβάζῃ ἤ μαθαίνῃ κάτι ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν σκοπιανῶν. 
Τὴν μία ὁ Ἀλέξανδρος ηὐτοκτόνησε μὲ κώνειο, τὴν ἄλλην ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν σλαῦος, τὴν ἄλλην ὁ Ἀχιλλεὺς ἐπίσης σλαῦος…
Σὲ λίγο θὰ μᾶς ποῦν πὼς πρὸ τῆς ἀρχῆς τοὺ κόσμου μόνον οἱ Σλαῦοι ὑπῆρχαν…

Και ο Αχιλλέας μας προέκυψε… Σκοπιανός!!!

Τον Αχιλλέα, το κεντρικό πρόσωπο στην Ιλιάδα του Ομήρου και μια από τις πιο γνωστές μορφές της Ελληνικής Μυθολογίας προσπαθούν να “οικειοποιηθούν” οι σκοπιανοί.

Με άρθρο της στο mn.mk, η Αντζελίνα Μάρκους, συνταξιούχος καθηγήτρια φιλοσοφίας (!) στα Σκόπια, ισχυρίζεται ό,τι ο Αχιλλέας, ή καλύτερα ο… Ахил Мирмидонци (Αχίλ Μιρμιντόντσι),  ήταν “Μακεδόνας”.

Με εικασίες απίστευτης γελοιότητας, η αρθρογράφος προσπαθεί να συνδέσει τον Αχιλλέα με τους σημερινούς Σκοπιανούς αναφερόμενη σε πανάρχαιο έθιμο των Μυρμιδόνων που υποτίθεται έχει…παραμείνει ως σήμερα στα Σκόπια.

Μάλιστα οι Μυρμιδόνες αναφέρονται από την Μάρκους ως μια “ένδοξη φυλή της Μακεδονίας”. Ο δε Αχιλλέας αναφέρεται ως υιός κάποιου Пелеј (προφανώς η σλαβική εκδοχή του Πηλέα) και γίνεται στο κείμενο αναδρομή στον θρύλο του.

πηγή

Ἐν τάξει…
Δὲν εἶναι νὰ τοὺς λαμβάνῃ κάποιος σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν του…
Καί ποιός σοβαρός ἄνθρωπος στόν πλανήτη θά ἀσχοληθῇ μαζύ τους γιά περισσότερο χρόνο, ἀπό ὅσο χρειάζεται ἕνα εἰρωνικό χαμόγελο;  
Νομίζω πὼς κι αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται πὼς κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τὴν παράνοια ποὺ τοὺ δέρνει…
Ἀλλά ποιός θά τούς ἀπαντήσῃ; Ὑπάρχει κάποιος; 

Φιλονόη

(Visited 29 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Οἱ σκοπιανοὶ ἔχουν παραφρονήσει! Καὶ τὸν Ἀχιλλέα δικό τους τὸν ἔκαναν!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ σκοπιανοὶ ἔχουν παραφρονήσει! Καὶ τὸν Ἀχιλλέα δικό τους τὸν ἔκαναν! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Ἔχασες Φιλονόη. Δὲν ἀποκαλοῦνται Σκοπιανοὶ ἀλλὰ Βαρδαρσκανοὶ ἤ Βαρδαραῖοι. Σκοπιανὸς ὑπῆρξε εἷς καὶ μοναδικός, ὁ μεγάλος Ἰουστινιανός. Καὶ ἐπειδὴ δὲν γελῶ μὲ νοσηρὰ ἀποκυήματα ἠλιθιων νοῶν ἰδοὺ καὶ ἡ ἱστορία δι’ὅσους ἐνδιαφέρονται:
  Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ Αἴγινα, θυγάτηρ τοῦ ποταμοῦ Ἀσωποῦ. Ἐρασθεὶς αὐτὴν ὁ Ζεύς τὴν ἔφερεν εἰς νῆσον ἔρημον κλπ., κλπ. κλπ,. τὰ γνωστὰ ἐκεῖνα, καὶ μετ’οὔ πολὺ ὅπως μᾶς πλητοφορεῖ ὁ Ἡσίοδος εἰς τὸ ἀπόσπασμα 206,
  «ἣ δ’ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν ἱππιοχάρμην …
  αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἥβης πολυηράτου ἵκετο μέτρον,
  μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε• πατὴρ δ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε,
  ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου ἔνδοθι νήσου,
  τοὺς ἄνδρας ποίησε βαθυζώνους τε γυναῖκας.
  οἳ δή τοι πρῶτοι ζεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας,
  πρῶτοι δ’ ἱστί’ ἔθεν νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο».
  Ἐγεννήθη λοιπὸν ὁ Αἰακὸς ἐκ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Αἰγίνης – ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβεν ἡ νῆσος τὸ ὄνομα – καὶ οἱ μύμηκες τῆς νήσου ἔγιναν ἄνδρες καὶ λυγερόκομες κοπελιές (οἱ Μυρμιδόνες),οἱ ὁποῖοι πρῶτοι ζεῦξαν πλοῖα εὐέλικτα ποντοπόρα, καὶ ὅλα ὡραῖα καὶ καλά. Ὁ Αἰακὸς ἀπέκτησεν υἱοὺς τὸν Τελαμῶνα καὶ τὸν Πηλέα. Υἱοὶ τοῦ Τελαμῶνος ὅστις ἐβασίλευσεν εἰς τὴν Σαλαμῖνα ἦσαν ὁ Αἴας καὶ ὁ Τεῦκρος, ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος τοῦ δὲ Πηλέως, ὅστις ἐβασίλευσε εἰς τὴν Φθίαν, υἱὸς ἦτο ὁ Ἀχιλλεὺς ὁ υἱὸς τοῦ ὁποίου Νεοπτόλεμος ἤ Πῦρρος – ὁ πορθητὴς τῆς Τροίας – ἵδρυσε μετὰ τὰ Τρωϊκὰτὸ ἐν Ἠπείρῳ βασίλειον τῶν Μολοσσῶν τῆς βασιλικῆς δυναστείας τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν γενάρχης, τελευταῖοι ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας ἦσαν ὁ Ἀρύβας καὶ ἡ ἀδελφή του Μυρτώ ἤ Μυρτοῦλα (Μυρτάλη) χαϊδευτικῶς ἥτις νυμφευθεῖσα τὸν Φίλιππον Β΄ τῆς Μακεδονίας ἤλλαξε τὸ ὄνομά της εἰς Ὀλυμπιάδα. Αὐτὴ ἦτο ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὁμοίως καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Τεύκρου ἐβασίλευσαν ἀδιαλείπτως εἰς τὴν Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐξαδέλφου των ἐξ αἵματος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου, ὅτε ὁ τελευταῖος τῆς δυναστείας αὐτῆς Νικοκλῆς, ἐγγονὸς τοῦ Εὐαγόρου τοῦ Μεγάλου, τοῦ ἱππότου αὐτοῦ τῆς Κύπρου, συνέδραμε τὸν ἐξάδελφόν του εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς Τύρρου μὲ 215 τριήρεις.
  Συνεπῶς ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ἡ μεγάλη μορφὴ τῆς ἐ Κύπρῳ Σαλαμῖνος Εὑαγόρας ὁ Β,΄ ἦσαν Διογενεῖς ἔχοντες ἀρχικὴν κοιτίδα τὴν νῆσον Αἴγιναν. Ποῖαν σχέσιν δύνανται νὰ ἔχουν οἱ σπουδαῖοι αὐτοὶ ἄνθρωποι μὲ τὴν Βουλγαρικὴν ἀλητοσπορὰν τῶν Βαρδαρέων;
  Ἔλα &%$# στὸν τόπον σου!!
  Καὶ κάτι ἄλλο: Οἱ Αἰακίδαι βασιλεῖς τῶν Μολοσσῶν καὶ τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος δὲν ἦσαν Μυρμιδόνες ὅπως ἠλιθιωδῶς ἰσχυρίζεται ἡ Βαρδαρσακανὴ κυρία Μάρκους διότι ὁ γενάρχης των Αἰακὸς κατήγετο ἀπ’ ἐυθείας ἀπὸ τὸν Δία καὶ τὴν Αἴγιναν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὅμως διαφεύγει ἀπὸ τὴν σοφὴν αὐτὴν κυρίαν καὶ τὸ ὁποῖον ἀνατρέπει τὰ ἱστορικά της φληναφήματα εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Μυρμιδόνες ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔφεραν πρῶτοι τὸ ὄνομα Ἕλληνες τὸ ὁποῖον ὄνομα μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἐπεξετάθη ὲἰς ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνικὸν χῶρον χαρακτηρίζον πάντας συλλήβδην τοὺς ἔχοντας τὴν αὐτὴν καταγωγὴν, γλῶσσαν καὶ τρόπους, ΕΛΛΗΝΑΣ.
  “Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν ῎Αργος ἔναιον, οἵ τ’ ῎Αλον οἵ τ’ ᾿Αλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο, οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ ῾Ελλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ ῞Ελληνες καὶ ᾿Αχαιοί, τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς ᾿Αχιλλεύς”.
  (Ὁμήρου ‘Ἰλιάς’, 2, 681)

Leave a Reply