Τοῦ ἐπανελληνισμοῦ μας οἱ ἀλητεῖες.

Τοῦ ἐπανελληνισμοῦ μας οἱ ἀλητεῖες. Ἄλλο μαθαίνω τὴν ἱστορία μου κι ἄλλο διαβιῶ μέσα στὸ μίσος.
Ἄλλο μαθαίνω τὸν τρόπο γιὰ νὰ ξαναγίνω Ἕλλην κι ἄλλο πέφτω στὴν παγίδα τοῦ καταδιωκομένου. 
Ἄλλο μαθαίνω νὰ ἀναζητῶ καὶ νὰ κατακτῶ τὴν ἐλευθερία κι ἄλλο γίνομαι σκλάβος, σὲ νέου εἴδους σκλαβιά.

Γιατί ξεκίνησα ἔτσι σήμερα
Πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα τεῦχος τοῦ ΔΑΥΛΟΥ. 
Ἐνθουσιάστηκα.
Ἀπὸ τότε, καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ἔγινα «φανατικὴ» ἀναγνώστριά του.
Τὸ σταμάτησα ὅταν συνειδητοποίησα πὼς ἀν τὶ νὰ μοῦ δίδῃ πληροφορίες μὲ γέμιζε μίσος καὶ θυμό. Ἤ ὅταν διεπίστωσα κάτι «περίεργες» δημοσιεύσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὴν διευκρίνησι κάποιων ἱστορικῶν γεγονότων, ποὺ ὅμως δὲν ἦταν παρὰ μόνον παραποίησις ἱστορικῶν γεγονότων. 
Ἤ ὅταν κάποιοι ἀπὸ τοὺς γράφοντες ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται ὥς …πρωτεργάτες ἄλλων κινήσεων, ποὺ οὐδόλως εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἐπανελληνισμό μας.
(Αὐτὸ ποὺ καταγράφω σήμερα δὲν ἀκυρώνει συνολικῶς τὸν ΔΑΥΛΟ. Κάποια τμήματά του ἀκυρώνει μόνον.)

Ἔχω κρατήσῃ ἀρκετὲς σημειώσεις ἀπὸ αὐτὰ τὰ τεύχη, τὰ ὁποῖα διατηρῶ στὴν βιβιλοθήκη μου, καὶ ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ παρουσιάσω μερικὰ ἀπὸ αὐτά, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμή. Σήμερα ὅμως δὲν θέλω νὰ μπῶ σὲ τέτοιες λεπτομέρειες. 
Θέλω νὰ παραμείνω στὴν οὐσία. 
Θέλω νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς προσέφερε ὁ ΔΑΥΛΟΣ, στὴν κοινωνία μας, παρέα μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες μεριμνοῦν γιὰ ἐμᾶς μὲ τὸν …χειρότερο τρόπο!

Σαφῶς καὶ ἐμπεριεῖχε γνώσι. Σαφῶς καὶ μάθαμε πάρα πολλὰ ἀπὸ τὴν μελέτη αὐτῶν τῶν τευχῶν. Ἀλλά μήπως φορτωθήκαμε μέ κάτι πού δέν εἴχαμε; Μήπως ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε ἕνα ἀκόμη «διαίρει καί βασίλευε»; 
Μὴν πᾶτε μακρυά. Μόνον τὴν εἰκόνα τῶν δωδεκαθεϊστῶν ἔναντι τῶν χριστιανῶν νὰ παρατηρήσετε, θὰ καταλάβετε πολλά.

Φυσικὰ τὸ περιοδικὸν ἔκλεισε. Τὰ τεύχη, ἄν καὶ κόστιζαν ἰδιαιτέρως ἀκριβὰ ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, τώρα διατίθενται δωρεὰν στὸ διαδίκτυον. Αὐτό δέν εἶναι ἀκόμη πιό περίεργον;

Ἕνα ἄλλο σημεῖον σταθμὸς τοῦ «ἐπανελληνισμοῦ» μας στάθηκε ὁ Γεωργιάδης, παρέα μὲ τὸν Ἀναστασάκη κι ὅσους ἄλλους πέρασαν ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑταιρικὲς συνεργασίες. (Ὄχι ὁπωσδήποτε ὅλους, ἀλλὰ σίγουρα τοὺς περισσοτέρους!!!)
Τί ἦταν καί τί εἶναι ὁ Γεωργιάδης; Ἦταν καί παραμένει ἕνας ἔμπορος βιβλίων; 
Νομίζω πὼς ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ἔχει εἰσέλθῃ στὴν βο(υ)λή, ἴδιος εἶναι. 
Βιβλία πωλοῦσε τότε, …βιβλία πωλεῖ τώρα. Μόνον ποὺ ἄλλαξε τὸ περιεχόμενον τῶν βιβλίων.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ πωλοῦσε γιὰ νὰ πωλῇ!
Τὰ τεύχη γιὰ παράδειγμα τῶν κλασσικῶν μας ἐπωλοῦντο τόσο ἀπίστευτα ἀκριβά, ποὺ οὐσιαστικῶς μόνον ὅσοι εἶχαν τὴν ψωνάρα νὰ στολίζουν τὴν βιβλιοθήκη τους, τὰ ἀγόραζαν. Ὅσοι ἤθελαν πράγματι νὰ μελετήσουν στρέφονταν σὲ ἄλλες ἐκδόσεις, λιγότερα πολυτελεῖς σίγουρα, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε οἰκονομικότερες καὶ καλλίτερες.
Ὅμως δὲν ἐξέδοσε ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος του μόνον κλασσικούς. 
Οὔτε πωλοῦσε μόνον κλασσικούς!
Πωλοῦσε τὰ πάντα!
Τόσο πολὺ πωλοῦσε, ποὺ ὁ φίλος Δημήτρης Δεσποτάκης τὸν κατήγγειλε γιὰ τὴν πραγματική του ἰδιότητα, χαρακτηρίζοντάς τον ὥς μανάβη ποὺ πωλεῖ σάπια φροῦτα. 
Ἔχει προωθήσῃ τόση σαβούρα, ποὺ ἐὰν τὸ καλοεξετάσουμε, μᾶλλον ὁ Δημήτρης ἔχει δίκαιον!

Ἄλλο πρόσωπο ποὺ ἔχει ἐμπλακῆ στὴν πορεία τοῦ «ἐπανελληνισμοῦ» μας, εἶναι ὁ Λιακόπουλος. 
Ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ ἀπίστευτα. 
Γιὰ πότε ὁ Παΐσιος ἔγινε …30τομος, οὔτε ποὺ τὸ καταλάβαμε!
Γιὰ πότε τὰ Νεφελίμ, οἱ Βρῦλ, οἱ Ἕλ, οἱ Ἐλοχὴμ, οἱ Λοῦτς καὶ οἱ παντὸς εἴδους …ἀνύπαρκτες ὀνειροφαντασιώσεις του μπῆκαν στὴν καθημερινότητά μας, οὔτε ποὺ τὸ καταλάβαμε. 
Ἐκεῖ ποὺ συζητούσαμε σοβαρὰ μὲ τοὺς φίλους μας, ἀπὸ τὸ πουθενὰ πεταγόταν μία φράσις τοῦ δείνα ἤ τοῦ τάδε, παρέα μὲ τὸν δῶθε, κι ἔκανε τὴν συζήτησι …τσακίστε μας τὰ νεῦρα!
Τελικῶς κι αὐτός, ὅπως καὶ οἱ προαναφερόμενοι, δημιούργησε σχολὴ ἀπολύτως ἐλεγχομένων καὶ κατευθυνομένων. 
Ἀφῆστε δὲ ποὺ αὐτὸς μᾶς ἔφερε καὶ τοὺς ἐξωγήινους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἀνάμεσά μας… Καί πῶς θά τούς ἀναγνωρίσουμε; 

Οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησε νὰ ἐμφανίζεται μία ἀνάγκη τοῦ Ἕλληνος νὰ μορφωθῇ πραγματικῶς καὶ οὐσιαστικῶς, ὥς πορδές, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, πετάχτηκαν, ἁπλώθηκαν καὶ βρώμισαν τὴν ἀτμόσφαιρα.

Τί ἔχουν καταφέρῃ;
Ὄχι πολλά, ἀλλὰ σαφῶς ἀναγνωρίσιμα. (Διότι ἡ ἀνάγκη τοῦ Ἕλληνος νὰ ἀναζητήσῃ τὴν ἀλήθεια, ἀποδεικνύεται μεγαλυτέρα τῆς προσπαθείας γιὰ ἔλεγχο ποὺ τοῦ ἀσκοῦν οἱ ἐπιτήδειοι!!!)
Βλέπουμε γιὰ παράδειγμα ἕναν νὰ συζητᾶ τόσο ὄμορφα, νὰ παραθέτῃ στοιχεῖα, ἱστορικὲς παραπομπές, ἀποδείξεις κι ἐξ αἴφνης νὰ πετᾶ κάτι γιὰ διαστημόπλοια, γιὰ καλακαντζάρους καὶ γιὰ ἀναστημένους… Κι ἐκεῖ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς οὐσιαστικῶς ὅλο αὐτὸ τὸ ἀληταριό, εἶτε συνειδητῶς εἶτε ὄχι, στόχευσε στὴν ἀντίληψί μας καὶ στὴν ἱκανότητά μας νὰ δομοῦμε συγκεκροτημένη σκέψι. 
Αὐτὸ μᾶς ἀποδόμησαν κατὰ βάσιν. Ὅλα τὰ ἄλλα δὲν κατάφεραν νὰ τὰ προσβάλλουν. 
Ὅμως κι αὐτὸ εἶναι ἐμφανές. Δυστυχῶς!!!

Διαπιστώνω γιὰ παράδειγμα πὼς ὁ χριστιανὸς θεωρῇ ἐχθρό του τὸν δωδεκαθεϊστή, καὶ τὸ ἀνάποδον. Ἀδυνατοῦν νὰ σεβαστοῦν ὁ ἕνας τὴν ἀντίληψι καὶ τὰ πιστεύω τοῦ ἄλλου. Κατέχουν βλέπετε τὸ παπικὸ ἀλάθητον καὶ οἱ δύο. 
Στάσις ποὺ οὐσιαστικῶς μόνον Ἕλληνα δὲν ἐκφράζουν, διότι ὁ Ἕλλην, ὁ Ἕλλην ὅμως, ὄχι τὰ σούργελα, τὸ πρῶτο ποὺ σέβεται εἶναι ἡ κοσμοθέασις τοῦ διπλανοῦ του. Οὐδέποτε θὰ θεωρήσῃ σὰν ἐχθρό του κάποιον ποὺ πιστεύει σὲ ἄλλον θεὸ ἀπὸ τὸν δικό του. Ψιλὰ γράμματα ὅμως αὐτά…

Ἄλλο σημεῖον εἶναι τὸ ζήτημα τοῦ πολιτεύματος. 
Οὐδὲ ἕνας ἀντιλαμβάνεται τὸ πασιφανές: ἡ δημοκρατία, κατὰ τοὺς παπποῦδες μας, ποὺ τάχα μου τόσο τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε, ἦταν μεταξὺ τῶν χειρίστων ἀπὸ τὰ πολιτεύματα. Ὅμως ἀπὸ τὴν μίαν ἡ τόση πλύσις ἐγκεφάλου ποὺ ἔχουμε φάῃ, ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ ἀδυναμία μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε στοὺς κλασσικούς μας δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς θέλουμε νὰ δοῦμε, οὔτε αὐτὰ ποὺ κάποιοι μᾶς παρουσιάζουν. Εἶναι μόνον αὐτὰ ποὺ οἱ παπποῦδες μας ἤθελαν νὰ ποῦν! Ὄχι κάτι ἄλλο. Μόνον αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι θέλησαν νὰ καταγράψουν.
Κακό αὐτό;
Ὄχι, ἐὰν τὸ δοῦμε σὲ βάθος χρόνου. 
Δὲν μάθαμε διὰ τῆς μεθόδου τῆς παρατηρήσεως. Συνεπῶς θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ μάθουμε διὰ τῆς μεθόδου τῆς βίας. Ξέρετε, αὐτῆς ποὺ πονᾷ πολὺ αὐτοὺς ποὺ χρειάζονται μαθήματα. 
Τί νά κάνουμε; 
Θὰ τὸ πάρουμε τὸ μάθημα… Μόνον ποὺ ὅταν θὰ ὁλοκληρωθῇ αὐτὸς ὁ κύκλος, θὰ κυττᾶμε πίσω καὶ θὰ δακρύζουμε.

Ἕνα τρίτο σημεῖον τῆς παρεμβάσεως στὸν ἐπανελληνισμό μας ἦταν ὁ ἀπίστευτος ὄγκος τῆς πληροφορίας. 
Δῆλα δή, ἐξ αἴφνης κι ἀπὸ τὸ πουθενά, ἐνεφανίσθησαν δεκάδες ἐρευνητὲς ἐπὶ ἐρευνητῶν, ἱκανοὶ κι ἄξιοι νὰ ἐξηγήσουν, νὰ ἐρμηνεύσουν καὶ νὰ παρουσιάσουν, πρὶν ἀπὸ ἐμὰς γιὰ ἐμάς, τὰ πάντα!
Βρήκαμε δῆλα δὴ ἀρωγοὺς τόσους, ποὺ τελικῶς χάσαμε τὴν πληροφορία καὶ τὴν πηγή!
Γιατί τόσες ἐκδόσεις; Γιατί ὄχι λίγες καί καλές;
Γιατί τόσοι πολλοί ἐρευνητές; Γιατί τόσοι πολλοί, δῆλα δή ἀκόμη περισσότεροι, ἀεριτζῆδες καί σκιτζῆδες, πού ὅμως ἐπροβάλλοντο, ὥς νὰ εἶχαν τὸ χρῆσμα τοῦ διδασκάλου. (Παράδειγμα: Ἀνέστης Κεραμιδᾶς κι ὁμάδα Ἔψιλον. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ πραγματικές του γνώσεις, ἀλλὰ αὐτὲς ποὺ δημοσίευσε. Κι αὐτὲς εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια!!!!)
Ποῦ βρέθηκαν τά χρήματα γιά νά ὑπάρχουν λοιπόν ὅλοι αὐτοί;

Στόχος ὅλων τῶν  παραπάνω, καθῶς φυσικὰ κι ἄλλων, πάρα πολλῶν, ποὺ παρέμειναν στὴν σκιά, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι, νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἐπίγνωσις τοῦ ποιοὶ εἴμαστε καὶ γιὰ ποιὰ εἴμαστε ἤ ὄχι ἱκανοί!
Καὶ δυστυχῶς, μὲ τὶς δομὲς ποὺ ὑπάρχουν, μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ  κουβαλᾶμε καὶ μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ κυκλοφοροῦν, οὐδέποτε θὰ μπορέσουμε, μὲ αὐτὰ τὰ μέσα, νὰ ἐξέλθουμε τῶν τελμάτων ποὺ ἔχουμε πέσει!
Ἐκτός…
Ἐκτὸς κι ἐὰν κάτι μᾶς ὠθήσῃ διὰ τῆς βίας ἔξω ἀπὸ τὴν κατάστασι τῆς βλακείας.

Ἔχουμε μίαν κοινωνία ποὺ ἔχει καταπιεστῇ μὲ ψεύδη, ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις, ἀσφυκτικὲς κι ἀνελεύθερες κοινωνικὲς δομές, ἡ ὁποία ἀναζητᾶ τρόπους νὰ ἀνασάνῃ καὶ νὰ ξεφύγῃ, πρὸ κειμένου νὰ βρῇ τοὺς ἀρίστους της καὶ νὰ ἀνασυγκροτηθῇ. Δὲν μᾶς ἀφήνουν… Ἤ τοὐλάχιστον τὸ παλεύουν.
Τὸ ἐὰν θὰ τὸ καταφέρουν ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις. 

Ταὐτοχρόνως μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ ἔτσι ποὺ νὰ πιστεύουμε πὼς τὸ ἀριστότερον σύστημα διακυβερνήσεως εἶναι ἡ δημοκρατία!!! Ἀλλά ποιοί τό ἔκαναν; Ποιοί τήν ὑμνοῦν; Μήπως αὐτοί πού τήν χρησιμοποιοῦν τόσους αἰῶνες πρό κειμένου νά μᾶς κρατοῦν ἐν τελῶς κοιμισμένους; (Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Δημητροκάλη. Μεγάλη μούρη!!! Πρῶτο τσιράκι τοῦ Μητσοτάκη καὶ πρῶτος καὶ καλλίτερος σύμβουλος τοῦ Θεοδωράκη!!! Ὤ, ὠιμέ…!!!)

Πρὸ τεσσάρων δεκαετιῶν καὶ κάτι, ξεκίνησε ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ ἀφυπνίζεται. (Ὄχι, δὲν τὸ συνδέω μὲ τὴν δικτατορία. Συνέπεσε ὅμως ἡ αύτοδυναμία τῆς χώρας μὲ τὴν ἀφύπνισι τοῦ Ἕλληνος. Ἁπλῶς συνέπεσε…)
Καὶ τότε μᾶς στολίστηκαν σιγὰ σιγά, ἀλλὰ σταθερά, ἄλλοι …σωτῆρες,
Σιγὰ σιγὰ ὅμως, ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ξεφύγῃ οὐδείς, ἄρχισαν νὰ προβάλλουν τόσοι καὶ τόσοι, ποὺ χάσαμε καὶ τὸν δρόμο καὶ ξεχάσαμε τὴν ἀνάγκη….
Τελικῶς, ἀν τὶ νὰ γίνουμε Ἕλληνες μὲ τὸ καλό, μὲ τὸ μαλακό, μὲ τὸ φρόνιμο, θὰ γίνουμε διότι δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο. 

Πολλὲς συμπτώσεις… Πάρα πολλές… Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτά, κατὰ μαρτυρία τοῦ ἀγαπημένου φίλου Μάρκου Μπότσαρη, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, κυκλοφοροῦσαν κάτι βαλίτσες γεμάτες 100δόλαρα…
Πολὺ χρῆμα… Πάρα πολύ… Καὶ οἱ ὑποδομὲς στήθηκαν… Ποῦ κατέληξαν; 
Ποιοί ἔφαγαν; Ποιοί ἀκόμη μασουλοῦν; Ποιοί θά φᾶνε στό μέλλον;
Ἀντιλαμβάνομαι τώρα πιά, ἄν καὶ γιὰ τοὺς περισσοτέρους διατηρῶ ὡς ἀποδείξεις τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεῶν τους. 

Τοῦ «ἐπανελληνισμοῦ» μας οἱ ἀλῆτες ‘ἀκόμη τριγύρω ἐδῶ εἶναι…
Ἔφαγαν, τρῶν, θὰ τρῶν… 
Ἀλλὰ τὸν πραγματικό μας ἐπανελληνισμό, κι ἄς ἔχουν καταφέρῃ νὰ δηλητηριάσουν πολλοὺς καὶ πολλά, δὲν ἔχουν τὴν δύναμι οὔτε νὰ τὸν ἀναστείλουν, οὔτε νὰ τὸν ἀνακόψουν.
Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, τὸν ἐπανελληνισμό μας τὸν ζοῦμε ἤδη.
Κι ὅλοι αὐτοί, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, ἤδη διαπιστώνουν πὼς ἔπαιξαν κι ἔχασαν…
Τζᾶμπα τόσο χρῆμα… Τζᾶμπα… Ἐν τελῶς τζᾶμπα… γιὰ τοὺς τζᾶμπα Ἑλληναράδες κι Ἑλλαδεμπόρους.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

 

(Visited 90 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Τοῦ ἐπανελληνισμοῦ μας οἱ ἀλητεῖες.

 1. Αὐτὴν τὴν φορὰν Φιλονόη ἔπεσες “διάνα”. Καὶ τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα ἀπὸ ὅ,τι περιγράφεις. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάς κλυδωνίζεται σήμερον ἀπὸ κάτι τ” Ἑλληναράδες” οἱ ὁποῖοι συμπλεόντες τὰς τελευταίας δεκαετίας μετὰ τῆς ἐρυθρᾶς θολοκουλτούρας ἔφεραν τὸν Ἑλληνισμὸς εἰς τὸ ἔσχατον τοῦτο σημεῖον παρακμῆς. Μοναδικὸν μελανὸν σημεῖον εἰς τὴν ἀφήγησίν σου εἶναι τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸν Ἄδωνιν Γεωργιάδην. Ἡ προσφορὰ τῆς οἰκογενείας του ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου εὶς τὰ ἑλληνικὰ γράμματα εἶναι τεραστία καὶ τὸ σημερινόν του κατάντημα βεβαίως οὐδόλως μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ μηδενίζομεν τὸ πρὸ αὐτοῦ (τοῦ καταντήματος) ἔργον του. Καὶ αὐτὰ τὰ λέγω ἐπειδὴ ἤμουν φίλος τῶν γονέων του πρὶν ὁ ἴδιος ἔλθη εἰς τὸν κόσμον τοῦτον. Καὶ νὰ φαντασθῆς Φιλονόη ὅτι ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τῆς ἐλεεινῆς προδοσίας εἰς βάρος τοῦ “πατέρα” του εἰς μίαν ἰδιαιτέςραν ματαξὺ μας συζήτησιν εἶδα μὲ εὐχαρίστησιν ὅτι εἶχον ἐνώπιόν μου τὸν παλαὶν Ἄδωνιν καὶ ἤλπισα πρὸς στιγμὴ ὅτι ἤρχισε νὰ ἐπιστρέφῃ εἰς τὸν πραγματικόν του ἐαυτόν. Ἀλλὰ διεψεύσθην παταγωδῶς!.
  Πάντως συνέχισε ὅπως ἠμπορεῖς νὰ καταγγέλης τὰς ἀθλιότητας αὐτὰς τῶν “Ἑλληναράδων”.

  • Δὲν γνωρίζω καὶ πολλὰ γιὰ τὴν οἰκογένειά του, πλὴν τοῦ ὅ,τι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἔλαβε ἕνα εὐσεβὲς ποσόν, ὡς δάνειον, ἀπὸ τὴν χούντα, καὶ φυσικὰ σὲ αὐτὸ βασιζόμενος ἐδημιούργησε τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο.
   Θὰ μποροῦσα λοιπὸν νὰ ἀρκεστῶ σὲ αὐτό, ἄν καὶ δὲν κάνει, διότι σπόρος αὐτῆς τῆς οἰκογενείας εἶναι ὁ μπουμποῦκος.

 2. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΕΝΑ “ΑΛΛΑ”. ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ” ΤΟΥΣ. ΠΟΛΛΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΑΛΗ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΙΜΑΤΙΑ ΚΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ… ΤΑ ΔΩΣΑΜΕ ΟΛΑ… ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΜΑΣ.. ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΙΒΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΑ Ή ΤΟ ΞΑΝΘΟΥΝ ΓΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ? ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΝ ΔΗΛΑΔΗ… ΠΟΛΙΣ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΠΟΛΕΙΣ-ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΕΥ (ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΑΝ?) Α Π Ο Λ Υ Τ Η Β Λ Α Κ Ε Ι Α!!!
  ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΣΑΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑ : ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΚΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΜΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΗΣ Η ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΥΛΑ ΚΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΥΛΗΣ. Α Χ Ρ Η Σ Τ Α Β Λ Α Β Ε Ρ Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΟΣΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ? ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ…
  Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ, ΥΨΩΣΕ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΣΧΗΜΙΑ.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝ, ΕΧΕΣΤΗΚΕ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ. Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΛΑΞ ΕΛΛΗΝ. ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ. Ο ΕΛΛΗΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΑΡΧΙΔΙΑ, ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕ ΦΡΑΠΕΔΟΜΑΝΗΣ ΜΕ ΠΛΑΔΑΡΗ ΚΟΙΛΑΡΑ. ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΙ. ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΦΤΑΙΝΕ..
  Χ Α Ρ Α ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Μ Ο Ν Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΚΩΛΟΥΣ. ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΖΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΘΛΟΥΝΤΑΝ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ. ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. ΟΧΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΝΔΡΕΣ, ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗ.
  ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΡΧΙΔΑΤΟΙ… ΒΕΒΑΙΑ… ΩΧ ΑΔΕΡΦΕ ΤΩΡΑ… ΠΟΥ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙΣ…. ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΟΤΕ…
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ. Ε, ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΔΙΑΙΤΑ, ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΚΑΙ ΧΕΣΤΗΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ. ΜΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ. ΝΑΙ ΝΑΙ.. ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΝΑΝΙΖΟΜΑΙ. ΤΟ ΑΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΠΙΤΙ. ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ. ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΠΙΧΛΙΜΠΙΔΙΑ. ΦΑΓΗΤΟ ΥΓΕΙΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΟ. ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΧΝΑ. ΠΟΛΛΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΓΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ. ΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΟΙ ΣΑΚΗΔΕΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ, ΝΟΗΤΙΚΩΣ. ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ. ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ?

  ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΕΡΑ: ΕΜΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΟΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ, ΤΑ ΠΑΡΑΔΙΤΑ ΘΑ ΨΩΦΗΣΟΥΝ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟ. ΟΠΩΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΗΛΘΑΜΕ! ΤΕΛΟΣ!

Leave a Reply