Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!

Σᾶς ἔχει συμβῇ ποτέ νά κάθεστε καί ἡ τύχη σας νά δουλεύῃ;
Ἔ λοιπόν, καμμία σχέσις…
Γιὰ νὰ κερδίσῃς κάτι, πρέπει νὰ δουλέψῃς. Νὰ ἀγωνιστῇς. Νὰ πονέσῃς!!!
Ἔτσι δέν μάθαμε;
Ἔτσι δέν κάνουν οἱ Ἰσπανοί;Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!3

Στὸν δρόμο…
Κόσμος, λαός, πανικός….
Ἀλλὰ αὐτὸ στὴν Ἰσπανία εἴπαμε!

Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!2Καὶ στὴν Πορτογαλία εἴπαμε….
Ξύλο, δακρυγόνα, διώξεις….Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!3

Στήν Ἑλλάδα ὅμως; Τί γίνεται;
Κατεβαίνουμε στίς διαδηλώσεις;
Ἀντιμετωπίζουμε τό σύστημα μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις καί …συστηματικά;
Βαρᾶμε γροθιά στό μαχαίρι; Ἀποδεικνύουμε καθημερινῶς πώς ἀξίζουμε νά κερδίσουμε καί νά διατηρήσουμε τήν ἐλευθερία πού μᾶς ἔκλεψαν;

Ἔεεεεεεε; Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!4

Νὰ σοβαρευτοῦμε ὅμως λίγο…
Δὲν εἶναι διόλου ἔτσι τὰ πράγματα.
Ἡ εἰκόνα δὲν εἶναι ἀπὸ διαδήλωσι ἀλλὰ ἀπὸ θερινὴ οὐζοκατάνυξι!!!
Ἐμεῖς ξέρουμε νὰ πολεμᾶμε. Μόνον ποὺ τὸ πεδίον τῶν δικῶν μας μαχῶν δὲν εἶναι οἱ δρόμοι καὶ τὰ δακρυγόνα πλέον. Καὶ οἱ πραγματικοὶ πολεμιστές, οἱ ἤδη νικητές, τὸ ἔχουν ἀντιληφθῇ πρὸ πολλοῦ.
Οἱ τώρα πιὰ δίδονται ἀλλοῦ. Ὁ πόλεμος ἔχει πρὸ πολλοῦ μεταφερθῇ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα.
Ναί, σαφῶς καὶ ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως στὴν κοσμάρα τους θὰ παραμείνουν, ἀκόμη κι ἐὰν ὁ πλανήτης γυρίσῃ ἀνάποδα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁρίζουν πλέον τὸ ἀποτέλεσμα τῶν μαχῶν ποὺ δίδονται καθημερινῶς. Οὔτε εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ ὁρίσουν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης μάχης ποὺ θὰ δοθῇ σὲ λίγο. Αὐτοὶ εἰδικῶς φύρα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι. Καὶ ἡ φύρα φυραίνει, μικραίνει, μόνη της ἀποσυντίθεται.
Ἡ πραγματικὴ πάλη ὅμως εἶναι διαρκής, πολυεπίπεδος καὶ ὁπωσδήποτε μέρος της εἶναι ἡ ἀποσάθρωσις τῶν τωρινῶν φαινομένων. Καὶ τῆς φύρας…
Δὲν μὲ τρομάζει…  Ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι! Ἔτσι πρέπει νὰ συμβαίνῃ!
Τὸ δικό μας πεδίον τῶν μαχῶν δὲν εἶναι τὰ θέατρα τοῦ παραλόγου, μὲ τὰ γνωστὰ πανῶ καὶ τὶς ντουντοῦκες. Ὄχι πιά! Τὸ δικό μας πεδίον τῶν μαχῶν εἶναι ἀλλοῦ…
Ἤδη ὅλο καὶ περισσότεροι τὸ ἀντιλαμβάνονται.

Καί τί θά κάνουμε στό μεταξύ; Θά πίνουμε οὐζάκι καί θά περιμένουμε νά ἔλθουν καί οἱ οἱ ἄλλοι γιά νά συναντηθοῦμε ἤ μήπως ….;
Δὲν θὰ πῶ περισσότερα σήμερα.
Καὶ τὸ οὐζάκι χρειάζεται, καὶ τὸ κρασάκι καὶ τὸ καλαμπούρι.
Εἴπαμε, δὲν θὰ ὁρίσουν ἄλλοι τὸ πῶς ἐμεῖς θὰ πορευθοῦμε. Ἡ πορεία πρέπει νὰ εἶναι χαρά, ὄχι πόνος.
Κι ἔτσι ὀφείλουν νὰ πηγαίνουν στὴν μάχη οἱ Ἕλληνες. Γλεντῶντας. Κι ἀκριβῶς αὐτὸ κάνουμε.
Τὸ γλεντᾶμε. Ὅπως μᾶς πρέπει…
Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν οἱ ἀγῶνες μας γίνονται ἀπὸ τὸν καφενέ…
Ἔ, καλλίτερα νὰ πάψῃ τὸ ἀστεῖο. Παράγινε.
Ἁπλῶς αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν πὼς οἱ ἀγῶνες γίνονται μὲ τοὺς …συστηματικοὺς τρόπους, δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ χρειαζόμαστε. Δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν ἄλλην ὄψιν τοῦ νομίσματος ποὺ ἤδη γνωρίσαμε κι ἀπεδείχθῃ κάλπικο!!!
Εἶναι αὐτοι ποὺ πασχίζουν νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν καὶ νὰ μᾶς παραπλανήσουν.
Κι εὐτυχῶς… Ὅλο καὶ περισσότεροι τώρα πιὰ ἄρχισαν νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται.
Κι εὐτυχῶς… Ἐὰν δεκτοῦμε σὰν ἀληθινὴ τὴν παραπάνω σύνθεσι φωτογραφιῶν, τότε πολὺ καλὰ κάνουμε…

Φιλονόη.

Σημείωσις.

Ἐὰν ἀποφασίσουμε τελικῶς νὰ κάνουμε ἀπεργία, αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ σωστά. Ὄχι στοὺς δρόμους, ποὺ θὰ μᾶς περιμένουν, κατόπιν μεταξύ τους συνεννοήσεως πάντα, οἱ κουκουλοφόροι μὲ τοὺς ΜΑΤατζῆδες. Ἔξω, στὶς πλατεῖες μας, στὰ σπίτια μας, στὶς γειτονιές μας. Ἁπλῶς δὲν πᾶμε στὶς δουλειές μας… Ἀπαξιώνουμε τὸ σύστημα καὶ τοὺς …συστηματικούς. Γιατί νά καπελώσουν τήν δική μου δράσι κάποιοι ἤ κάποιες; Γιά ποιόν θά τό κάνω; Γιά νά λάβῃ ψηφαλάκια κάποιο κόμμα ἤ γιά νά κερδίσω τήν ἐλευθερία μου; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον προδοσίες τρῶμε τόσα χρόνια. Γιατί νά ἀλλάξῃ τώρα;
Μήπως θά πρέπῃ ἐπί τέλους νά σταματήσουμε νά ὑπακοῦμε σέ ἐντολές καί τελικῶς νά παίζουμε τούς ῥόλους πού ἄλλοι ἐπέλεξαν γιά ἐμᾶς; Μήπως γιά μία φορά νά ἀντιδράσουμε μή ἀναμενώμενα; Μήπως θά κερδίσουμε περισσότερα ἀπό ὅσα ἔχουμε ἔως σήμερα κερδίσῃἈπὸ τὴν ἄλλην….
Ἐὰν παύσουμε νὰ πληρώνουμε τόσους καὶ τόσους φόρους, χαράτσια, ἔκτακτες εἰσφορές, δέν θά κλονίσουμε τό σύστημα ἐκ τῶν ἔσω; Γιατί πληρώνουμε; Γιά νά μᾶς ταλαιπωροῦν γιά περισσότερο χρόνο ἤ γιά νά μήν χάσουμε τά κεκτημένα μας;
Ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φθάσῃ κάποιοι τὰ παίζουν ὅλα γιὰ ὅλα. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε νὰ χάσουμε τίποτα. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τρέμουν. Ποιός λοιπόν λέτε νά κερδίσῃ; Ὁ φοβισμένος ἤ ὁ ἐλεύθερος;
Τὰ δικά μας βήματα πλέον τὰ ὁδηγεῖ ἡ Ἀνάγκη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη δασκάλα μας πλέον!

Ὅλη ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!4

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ καλλίτερες διαδηλώσεις στὴν Ἑλλάδα γίνονται!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply