Ἡ Ἑλλὰς μέσα στοὺς προηγουμένους δύο αἰῶνες.

Ἡ Ἑλλὰς μέσα στοὺς προηγουμένους δύο αἰῶνες.Ὁ παρακάτω χάρτης κανονικὰ δὲν ἀπεικονίζει τὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχουμε μάθῃ ἐμεῖς νὰ λέμε Ἑλλάς.
Ὅμως σαφῶς μὲ μίαν ματιὰ μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας καὶ νὰ κατανοήσουμε τὰ βήματα ποὺ ἔγιναν. Πίσω ὅμως ἀπὸ κάθε βῆμα κρύβονται ποταμοὶ αἵματος. Χιλιάδες, ἴσως κι ἐκατομμύρια νεκροί, κάποιες φορές…

Ἄς κρατήσουμε μόνον τὴν εἰκόνα τοῦ χάρτου κι ἄς ἀναλογιστοῦμε γιὰ λίγες στιγμὲς πόσο δύσκολο ἦταν τὸ κάθε βῆμα. Πόσο δύσκολο ἦταν τὸ κάθε ἅπλωμα… Πόσο πόνο ἔκρυβε ἡ Ἀνάγκη καὶ πόση ἀγανάκτησι καὶ πόσους πόθους, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὰ βήματα τῶν παππούδως μας σὲ μικρὲς μικρὲς ἀπελευθερώσεις…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply