Περὶ ποινῶν.

Περὶ ποινῶν.Περισσότερον καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θρηνοῦν διὰ τὴν κατάργησιν τῆς θανατικῆς ποινῆς, θὰ πρέπει νὰ θρηνήσωμε διὰ τὴν κατάργησιν τῶν διαφόρων ἄλλων σωματικῶν ποινῶν, μακαρίζοντες -τοὐλάχιστον δι᾿ αὐτὸ- τοὺς πιστοὺς τοῦ κορανίου…
Θρηνήσωμεν!
Θρηνήσωμεν, διότι οὐδέποτε πλέον θὰ εὑρεθῇ δικαστὴς νὰ ἐπιδικάσῃ τὴν ἀποκοπὴν τῶν τριῶν πρώτων δακτύλων τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐκείνων, ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἐπαίσχυντον συνθήκην «Δουβλῖνον ΙΙ».

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply