Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.

Λύκος (Lupus lupus) Καστοριᾶ.
Ὁ ἀπόλυτος κυνηγός, ὁ ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος τῆς Ἑλληνικῆς φύσεως. Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.2

Ὄλες οἱ αἰσθήσεις του λειτουργοῦν τέλεια, ὄραση, ὄσφρηση, ἀκοή.
Τὰ δυνατὰ σαγόνια του μποροῦν νὰ συνθλίψουν τὰ πάντα.

Ὁ σβέρκος του εἶναι τόσο μυώδης, ποὺ μπορεῖ νὰ φορτωθῇ ἕνα ὁλόκληρο Ζαρκάδι βάρους 25 κιλῶν καὶ νὰ τὸ μεταφέρῃ γιὰ χιλιόμετρα.
Ἕνα ἄλλο ὅπλο ποὺ διαθέτει ὁ Λύκος εἶναι «ἡ ἕκτη αἴσθησις», τὸ νὰ αἰσθάνεται τὴν παρουσία σου.
Ὅσο μακριὰ καὶ νὰ εἶσαι, ὅσο ἥσυχα καὶ νὰ πλησιάσῃς, μόλις τὸν ἀντικρίσης θὰ γυρίση ἀμέσως τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ ἐσένα καὶ θὰ σὲ κοιτάξη στὰ μάτια.
Θὰ ἀπομακρυνθῆ χωρὶς νὰ φοβᾶται, κρυμμένος πίσω ἀπὸ τὰ δένδρα, θὰ συνεχίση νὰ σὲ παρατηρῇ, δὲν πανικοβάλλεται, δὲν τρέχει ὅπως ὅπως νὰ φύγῃ μακρυά, κάθεται ἐκεῖ κρυμμένος καὶ σὲ παρατηρεῖ. Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.1

Τὸ μεγαλύτερο ὅπλο του ὅμως, αὐτὸ ποὺ τὸν καθιστᾶ τὸν ἀπόλυτο βασιλιᾶ τῆς φύσεως, εἶναι ἡ ἀτσάλινη ὑπομονή του…
Ὧρες, ἡμέρες μπορεῖ νὰ παρατηρῇ καὶ νὰ περιμένῃ τὴν κατάλληλη στιγμὴ νὰ ὀρμήξῃ καὶ νὰ ἁρπάξῃ τὴν λεία του.Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.3

Ὁ λύκος εἶναι τὸ ἀγαπημένο μου ζῶο.
Κάθε φορὰ ποὺ τὸν ἀντικρίζω αἰσθάνομαι δέος γιὰ αὐτὸ τὸ ὑπέροχο, γεμάτο ὑπερηφάνεια πλάσμα.

Καπουργὰς Κωνσταντῖνος

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply