Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)

Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)2Καὶ μετὰ μιλοῦν γιὰ τὴν  δικτατορία τοῦ Φράνκο!

Τί προβλέπει ὁ καινούργιος νόμος στήν Ἰσπανία;;

 1. Φωτογράφιση ἢ μαγνητοσκόπηση ἀστυνομίας – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
 2. Εἰρηνικὴ ἀνυπακοὴ στὶς ἀρχὲς – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
 3. Κατάληψη τραπεζῶν, ὡς μέσον διαμαρτυρίας,- 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
 4. Μὴ ἐπισημοποίηση διαμαρτυρίας – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο..
 5. Διεξαγωγὴ συγκεντρώσεων ἢ συναντήσεων σὲ δημόσιο χῶρο – 100 μὲ 600€ πρόστιμο.
 6. Για παρακώλυση ἢ ἀποτροπὴ ἐξώσεως – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
 7. Παρουσία σὲ κατειλημμένο χῶρο (ὄχι μόνο σὲ κοινωνικὰ κέντρα ἀλλὰ καὶ σὲ κατοικίες κατειλημμένες ἀπὸ οἰκογένειες ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ ἐξώση) – 100 μὲ 600€ πρόστιμο.
 8. Οἱ ἀστυνομικὲς μαῦρες λίστες γιὰ διαδηλωτές, ἀκτιβιστὲς καὶ τὸν ἐναλλακτικὸ τύπο νομιμοποιούνται.
 9. Ἡ συνάντηση ἢ συγκέντρωση μπροστὰ ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο – 600 ἕως 30.000€ πρόστιμο.
 10. Γιὰ νὰ ἀσκηθῇ ἔφεσις στὸ δικαστήριο ἀπαιτεῖται ἡ πληρωμὴ τῶν δικαστικῶν ἐξόδων, τὸ κόστος τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πρόστιμο.
 11. Ἐπιτρέπει τὴν τυχαία ἐξακρίβωση στοιχείων, ἐπιτρέποντας τὴν στοχοποίηση μεταναστῶν καὶ μειονοτήτων.
 12. Ἡ ἀστυνομία μπορεῖ νὰ διεξαγάγῃ ἐπιδρομὲς μὲ τὴν δική της βουλήση, δίχως νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη διαταράξεως τῆς «τάξεως».
 13. Οἱ ἐξωτερικοὶ σωματικοὶ ἔλεγχοι τώρα ἐπιτρέπονται κατὰ τὴν κρίση τῆς ἀστυνομίας.
 14. Ἡ κυβέρνησις μπορεῖ νὰ ἀποτρέπῃ ὁποιανδήποτε διαμαρτυρία κατὰ βουλήση, ἐὰν νοιώθει ὅτι διαταράσσεται ἡ «τάξη».
 15. Ἡ κάθε ἀσαφῶς καθορισμένη «κρίσιμη ὑποδομή» πλέον θεωρεῖται ἀπαγορευμένη ζώνη γιὰ δημόσιες συγκεντρώσεις καθὼς μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζῃ τὴν λειτουργία (τῆς ὑποδομῆς).
 16. Ὑπάρχουν ἐπίσης πρόστιμα γιὰ ὅσους ἀναρριχώνται σὲ κτίρια καὶ μνημεῖα. Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)1 Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)3Ἡ νέα δικτατορία τῆς Ἰσπανίας (ἐμπρός κι ἀπὸ πίσω ἡ δικτατορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!!!)4

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply