Συμβιβασμοί.

Συμβιβασμοί.Θέλω ἀπὸ ἐσένα, θέλεις ἀπὸ ἐμένα, θέλει, θέλουμε ἀπὸ ἐσᾶς, θέλετε ἀπὸ ἐμᾶς, θέλουν.

Ὅλοι μας ἔχουμε ἐπιθυμίες καὶ αἰτήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶας πιστεύει ὅτι ὁ δικὸς τοῦ τρόπος γιὰ νὰ γίνουν τὰ πράγματα εἶναι ὁ καλλίτερος.
Ἀνύπαντρος ἡ ἐλεύθερος, μὲ παιδιὰ ἡ χωρὶς παιδιά, κάθε ἡμέρα κάποιος τουλάχιστον ἕναν συμβιβασμό.
Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, ποὺυ εἶναι αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμαστε πλήρως, γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώση ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκείπτουμε.

Ἄλλοι συμβιβασμοὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀθόρυβοι.
Εἶναι δυνατοὶ γιατὶ ἐνδεχομένως νοιώθουμε ὅτι δεν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ ἀθόρυβοι γιατὶ δεν τοὺς συνειδητοποιοῦμε.

Κάθε συμβιβασμός που κάνουμε εἶναι ἔνα νόμισμα ποὺ προσπαθοῦμε μὲ αὐτὸν νὰ ἐξαγοράσουμε μιὰ μελλοντικὴ εὐτυχία. Συμβιβαζόμαστε ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὶς ἀξίες μας, ἀλλὰ καὶ τὸ τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμας καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀποτυχίας ἡ τῆς ἀπορρίψεως ἡ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς μοναξιᾶς.

Ἂν θὲς νὰ καλύψῃς τὶς ἀνάγκες σου καὶ τὶς ἐπιθυμίες σου χρειάζεται νὰ περάσῃς ἀπὸ τοὺς συμβιβασμοὺς στὴν ἀποδοχή, ἡ ὁποία εἶναι μιᾷ ἐντελῶς διαφορετικὴ στάση ζωῆς.
Ἀποδοχὴ σημαίνει κατανοῶ, καταλαβαίνω καὶ δὲν μαζεύω κουπούνια θυμοῦ, ποὺ θὰ τὰ ἐξαργυρώσω μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία. Ἀποδοχὴ σημαίνει ὅτι κάνω μία ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες καὶ ξέρω ἀκριβῶς γιατὶ τὴν κάνω καὶ κυρίως δὲν εἶμαι  θῦμα.

Οἱ συμβιβασμοὶ δημιουργοῦν γκρίζες ζῶνες μέσα στὴν συνειδητότητά σου καὶ ἀργὰ ἡ γρήγορα θὰ ξεσπάσουν. Σὲ κάνουν νὰ νοιώθῃς θῦμα καὶ συσσωρεύουν θυμὸ ἤ σὲ ὁδηγοῦν στὴν παραιτήση καὶ στὴν ἀπάθεια.
Ἂν καταλήξῃς νὰ δεχθῇς τὸν συμβιβασμό, παρ΄ ὅλο ποὺ μέσα σου ἀντιστέκεσαι, στὸ τέλος θὰ μισήσης ὁλόκληρη τὴν συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου καὶ αὐτοῦ ποὺ τὴν ἐδέχτη, τοῦ ἑαυτοῦ σου δηλαδή.

Δεῖξε εὐγένεια στις σχέσεις, κατανόηση καὶ προσπάθησε να δεῖς καὶ τὴν ἄποψη τοῦ ἄλλου προσώπου. Προσπάθησε νὰ ἐπιτευχθῇ τὸ καλλίτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα γιὰ ὅλα τὰ μέρη.
Ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μὴν διακυβεύεις τὸν ἑαυτό σου.
Εἶσαι ὅλα ὅσα ἔχεις ἤδη!

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply