Δικηγορικὸ γραφεῖο Ἀναστασιάδου, Panama papers καὶ Κυπριακό!

Τὸ ἄσκημο εἶναι ὅτι φαίνεται νὰ ἔχουν ὑπόστασιν οἱ φῆμες, πὼς οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ προωθοῦν τὴν νέα λύσιν «Ἀνάν», κρατοῦν πολλὰ στοιχεῖα στὰ χέρια τους, μὲ τὰ ὁποία μποροῦν νὰ ἐκβιάσουν τὸν πρόεδρο Ἀναστασιάδη.
Κι αὐτὸ γιατὶ διάφορα δικηγορικὰ γραφεῖα στὴν Κύπρο ἀνταγωνίζοντο, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, τοὺς συναδέλφους τους στὸν Παναμᾶ, ὅσον ἀφορᾶ στὴν πώλησιν ὑπηρεσιῶν καὶ στὴν ἐγγραφὴ ὑπερακτίων ἑταιρειῶν σὲ πελάτες ποὺ ἀναζητοῦν φορολογικοὺς παραδείσου.

Δυστυχῶς, ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὰ δικηγορικὰ γραφεία, φιγουράρει καὶ αὐτὸ μὲ τὸ ὄνομα: «Νῖκος Χρ. Ἀναστασιάδης καὶ Συνεταῖροι».
Τὸ ἐν λόγῳ γραφεῖο μάλιστα εἶναι στενὰ συνδεδεμένο μὲ τὴν ὑπόθεσιν Λεονὶντ Λεμπενέβ, Ῥώσσου πρώην γερουσιαστοῦ κι ἐπιχειρηματία, ὁ ὁποῖος διέφυγε ἀπὸ τὴν Ῥωσσία γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς κατηγορίες γιὰ τὴν διαρπαγὴ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ἀπὸ ῥωσσικὴ ἑταιρεία ἠλεκτρισμοῦ.

Αὐτὸς ὁ Lebedev, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὴν κυπριακὴ ὑπηκοότητα, ἀγοράζοντας σπίτι στὸ νησί, μετέφερε στὴν συνέχεια τὰ κεφάλαιά του σὲ κυπριακὲς τράπεζες. Κι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν μέσῳ τῆς στενῆς του συνεργασίας μὲ τὸ δικηγορικὸ γραφεῖο «Ἀναστασιάδης καὶ Σία».
Ἀλλά, τὸ χειρότερον εἶναι πὼς πίσω ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν εὑρίσκεται, ἐδῶ καὶ καιρό, ἡ ἀμερικανικὴ δικαιοσύνη.

Φιλίππου, Ἀναστασιάδης καὶ Leonid Lebedev.

Ὁπότε, θεωρητικὰ πάντα, σὲ περίπτωσιν ποὺ ὁ Κύπριος πρόεδρος πάει ἐνάντια στὸ «εἰρηνετικὸ σχέδιο» τῶν «συμμάχων», θὰ ἔχη σοβαρὲς πιθανότητες νὰ διωχθῇ ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη τῆς Νέας Ὑόρκης, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς τοῦ γραφείου στὴν ὑπόθεσιν
Leonid Lebedev.

Θεοφανάκης Στέφανος


(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply