Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (στ)

Ἡ συνέναισις τῶν ἠλιθίων καὶ πῶς κατασκευάζεται, μὲ ἁπλᾶ τεχνάσματα.

Ἕκτη Ἀνάρτησις

Διάλεξα τὸ ἀκόλουθο ἄρθρο, μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ τυπικὸ δεῖγμα τῆς πιὸ συνηθισμένης μορφῆς προπαγάνδας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

Συνέχεια

Διαφορὰ μεταξὺ Νόμου καὶ Βίας

Ἀλκιβιάδης: Ὧ Περικλῆ, ἠμπορεῖς νά μοῦ ἐξηγήσῃς τί εἶναι νόμος;
Περικλῆς: Βεβαιότατα.

Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (ε)

Πῶς ὅμως ἐπεβλήθη ἀπὸ «νομικῆς» ἀπόψεως ἡ Καπνοαπαγόρευσις στίς χῶρες τῆς Ε.Ε.;
Ἂς τὸ δοῦμε αὐτό, διότι ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς περνοῦν καὶ κατόπιν ἐπιβάλλουν ἀνηθίκους ψευδονόμους. 

Πέμπτη Ἀνάρτησις Συνέχεια

Ὑποχρέωσις τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ διαφύλαξις τῶν Ἑλληνικῶν πολιτισμικῶν ἀρχῶν της

«Ἡ ἐπιδιωχθεῖσα ἔξαρσις τοῦ Ἑλληνικοῦ παράγοντος καὶ ἡ τοποθέτησης αὐτοῦ εἰς τὴν θέσιν ποὺ πρέπει νὰ κατέχῃ ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πνευματικῆς ἐξελίξεως, δὲν ἔχει σωβινιστικὴν μορφήν, οὔτε ἀποβλέπει νὰ παρουσιάσῃ«τὸ Ἑλληνικὸν θαῦμα» ὑπὸ μεγενθυντικὸν φακόν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἁπλῶς ἀποβλέπει εἰς τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ποία ὑπῆρξεν ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ συγχρόνως ἐπιδιώκει νὰ καταδείξῃ καὶ εἰς τοὺς νεωτέρους Ἕλληνας ποία εἶναι ἡ κολοσσιαία πνευματικὴ κληρονομία των, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ὁποίας προήχθησαν ἐν τούτοις καὶ ἀνεδείχθησαν ὅλοι οἱ νεώτεροι πολιτισμένοι Λαοί, τοὺς ὁποίους θαυμάζουν οὔτοι διὰ τὰς προόδους των. Καὶ φυσικὰ ἡ προσπάθεια αὕτη, ἐπαναλαμβάνομεν, οὔτε ὡς σωβινισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ, οὔτε ὣς ἐπιδίωξις ἐπιβιώσεως τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», τὴν ὁποίαν τόσον κατεπολέμησαν ἐσχάτως οἱ δῆθεν διεθνισταὶ καὶ οἱ ἀμβλυωποῦντες, ὅπως ἀπεδείχθη, «προοδευτικοί» τῆς ἐποχῆς μας.

Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (δ)

Ἄλλο ἕνα παράδειγμα «νομοθετικῶν» ἐπιβολῶν παγκοσμίου ὁμοιομορφίας: Οἱ γκλομπαλιστὲς ἐπιτίθενται στὴν Ἰαπωνία.

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἰαπωνία ἔχει δύο κοινὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα: τὴν μακροβιότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν διαδεδομένη συνήθεια τοῦ καπνίσματος. Ὅπως καὶ ἐδῶ ἔτσι κι ἐκεῖ, τὸ κάπνισμα συνεχίζει κανονικὰ στοὺς χώρους διασκεδάσεως καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους χώρους.

Τετάρτη Ἀνάρτησις

Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (γ)

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2012, ὁ Ὀμπάμα διῴρισε τὸν Jim Yong Kim, ἐπικεφαλῆς τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης.
Ὁ Jim Yong Kim ἦταν προηγουμένως πρόεδρος τοῦ Κολλεγίου Dartmouth καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος HIV/AIDS τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας. Εἶναι ἀπόφοιτος ἰατρικῆς σχολῆς (προσοχή, ὄχι ἰατρός, οὐδέποτε ἔχει ἐξασκήσει τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα!)  μὲ περαιτέρω ἀνθρωπολογικὲς καὶ κοινωνικὲς σπουδές. Ἀπὸ τὶς πρῶτες του δηλώσεις ἦταν ὅτι «ὑπ’ ἀριθμὸν μία προτεραιότης τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης θὰ εἶναι ἡ Καπνοαπαγόρευσις!».
Συνέχεια