Γερμανικός ἐξευτελισμός πρός τούς Ἕλληνες ἤ…;

Πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες πέρασα τὰ Γερμανοαυστριακὰ σύνορα στὸ Kufstein. Σένγκεν καὶ ξερὸ ψωμί. Τὸ ὄνειρο τοῦ κάθε εὐρωπαϊστοῦ. Ἡ γερμανικὴ Α93 μεταπίπτει ὁμαλὰ στὴν αὐστριακὴ Α12, τόσο ὁμαλά, ποὺ ἐὰν ἀφηρημένος δὲν προσέξῃς τὶς πινακίδες γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ Kufstein καὶ δὲν δῇς τὴν πόλη στὰ ἀριστερά σου, οὔτε ποὺ καταλαβαίνεις ὅτι ἄλλαξες χώρα. Συνέχεια

Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς

Πολῖτες Γ΄ Κατηγορίας οἱ Ἕλληνες στήν Εὐρώπη;

Σὲ μίαν ἰδιότυπο κι ἐξευτελιστικὴ καραντίνα ὑποβάλλει πλέον ἡ Γερμανία τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ταξειδεύουν ἀεροπορικῶς στὴν χώρα τους.

Μὲ τὴν πρόφαση τῶν παρατύπων καὶ παρανόμων μεταναστῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπεκτείνει τὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν Ἑλλήνων ἡ Γερμανία. Συνέχεια

Γιά μίαν Εὐρώπη τῶν αὐτονόμων μειονοτήτων;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες,ποὺ ἡ Καταλωνία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση, ἡ ἑνότης ἦταν ἕνας βασικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πρὸς ἀποφυγὴν μελλοντικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τὴν ἀπομόνωσις τῶν ἀκραίων μορφῶν ἐθνικισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπεύθυνες γιὰ τοὺς προσφάτους μεγάλους πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μιᾶς Ἠπείρου ὅπου οἱ λαοὶ μετακινοῦντο σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπου ἀλλαζαν διαρκῶς καὶ τὰ ἐθνικὰ σύνορα!

Χωρίζοντας στὰ δύο ἢ στὰ τρία ἢ καὶ σὲ περισσότερα κομμάτια λαούς, μὲ κοινὴ ἐθνικὴ συνείδηση, θρησκεία καὶ γλῶσσα.

Δεῖτε ἐδῶ ἕναν χάρτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη ἐὰν κυριαρχοῦσαν οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ μειονοτικὲς φωνές.

Συνέχεια

Δημοκρατική ἐλευθερία;

Ἐλευθερία εἶναι νὰ ὁρίζω τὴν περιουσία μου καὶ τὸ προϊὸν τοῦ κόπου μου.

Δημοκρατία εἶναι νὰ μαζεύονται κάποιοι νὰ ψηφίζουν καὶ νὰ ἀποφασίζουν τὸ ποσοστὸ τῆς ἐλευθερίας μου, πού, μὲ κάποιον μαγικὸ τρόπο καὶ χωρὶς τὴν δική μου συνέναιση, τοὺς ἀνήκει.
Συνέχεια

Χρηματοδοτεῖ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τήν Τουρκία;

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ κόψῃ τὴν χρηματοδότηση στὴν Τουρκία.

Πάντως, ἀπὸ τὰ 4,5 δισεκατομμύρια ποὺ εἶχε προϋπολογίσῃ ἔως τὸ 2020, ἔχει δώσῃ μόνον 0,26 δισεκατομμύριο.
Δηλαδή… Κάτι σὰν τὸ …5%!!!

Σιγὰ μὴν κλάψῃ ἡ Τουρκία τὰ …50 ἑκατομμύρια ποὺ τῆς δίνει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη κατ’ ἔτος, τὰ ὁποία εἶναι λίγο παραπάνω ἀπὸ …μισὸ δολλάριο γιὰ τὸν κάθε Τοῦρκο!!! Συνέχεια

Φασισμοῦ ἰδιότητες

Ἡ Σουηδικὴ τηλεόρασις πῆρε συνέντευξη ἀπὸ γονεῖς τῶν ὁποίων ἡ κόρη εἶχε δολοφονηθῇ ἀπὸ μὴ σουηδικὴς προελεύσεως ἄτομο….

Ἐδήλωσαν…:
Συνέχεια