Ὕμνος εἰς τό …παράλογον;

Κάποιοι πέφτουν εὔκολα σὲ παγίδες…
Γίνονται ἐπικίνδυνοι… Συνέχεια

Ἰταλικὸ ἀφιέρωμα στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Στὴν Ἰταλία ἑόρτασαν τὴν «Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Γλώσσης»!!

Ποιοί Ἕλληνες ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἐτίμησαν τίς ἐκδηλώσεις;
Οὐδείς!!!!!!!!!!!!!!!! Συνέχεια

Ἡ Μεγάλη Ἔκρηξις ὡς εἰς τὴν Θεογονίαν τοῦ Ἡσιόδου

 ὑπὸ Ἰωάννου Καραδημητροπούλου

Περίληψις

Ἡ δημιουγία τοῦ σύμπαντος ἀπησχόλησεν τοὺς πολιτισμούς, ἐν οἷς, καὶ τὸν Ἑλληνικόν. Ἡ ἐλαχίστη διασωθεῖσα γραμματεία τῶν Ἑλλήνων σοφῶν εἶναι ἀρκετὴ διὰ νὰ μᾶς μυήσῃ εἰς τὸν προβληματισμὸν τῶν προγόνων μας. Ὁ μύστης Ἡσίοδος εἰς τὸ ἔργον του Θεογονία περιγράφει, ἐντὸς ἐλαχίστων στίχων, τὰ γεγονότα περὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ σύμπαντος. Ἡ σύγχρονος ἀστροφυσικὴ θεωρεῖ ὅτι τὸ σύμπαν ἐδημιουργήθη συνεπείᾳ τῆς Μεγάλης Ἐκρήξεως [1]  ὑπερβολικῶς συμπεπυκνομένης καὶ ὑπερθέρμου μάζης. Ἔκτοτε, τὸ σύμπαν ἀεὶ διαστέλλεται. Μυσταγωγικὴ προσέγγισις καὶ μυητικὴ ἀνάλυσις ἐπιτρέπει νὰ διακρίνωμεν τὰς θέσεις τῆς συγχρόνου ἀστροφυσικῆς διατυπωμένας εἰς τοὺς στίχους 116 – 128 τῆς Θεογονίας τοῦ Ἡσιόδου. Ὁ μύστης Ἡσίοδος παραδίδει τὰς γνώσεις του, φιλότητι διαμορφωμένας, πρὸς τὰς συγχρόνους πρὸς αὐτὸν ἀλλὰ καὶ τὰς μετέπειτα γενεὰς. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει ὅτι συνέγραψεν τὴν Θεογονίαν ὑπὸ τὴν θεόπνευστον καθηδήγησιν καὶ ἀφήγησιν τῶν Μουσῶν, θυγατέρων τοῦ Διὸς, πατρὸς Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. Συνέχεια

Ὅσον διὰ τὴν γλῶσσαν… (ἀναδημοσίευσις)

Ὅσον διὰ τὴν γλῶσσαν...«….
»Ὅσον διά τήν γλῶσσαν, μὴν πολυσκοτίζεσαι. Ἐπέρασεν ἤδη ἕνας αἰὼν καὶ πλέον ὁποὺ σπαράσσεται τὸ ἔθνος μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, χωρὶς νὰ κατορθώσῃ νὰ τὸ λύσῃ.
Εἶσαι βέβαιος τάχα ὅτι μετά μίαν δεκαετίαν θά ἐξακολουθῆ νά ἐπικρατῇ ἡ ἰδία γλῶσσα, ἡ ὁποία φαίνεται σήμερον ἐπικρατοῦσα;
Εἶναι πεπρωμένον κάθε ἑλληνικὴ γενεὰ νὰ πλάττῃ καὶ ἰδικήν της γλῶσσαν, ἕως ὅτου
Συνέχεια

Φυτὸ δίχως ῥίζες δὲν ἐπιβιώνει…

Φυτὸ δίχως ῥίζες δὲν ἐπιβιώνει...

Ὁ νεαρὸς μαθητὴς βάζει στὴν θέση του τὸν φίλη, ἰδιαιτέρως στὸ ζήτημα τῆς ἐκμαθήσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.
Ὁ Φίλης ἀπαντᾶ ἄλλα ἀντὶ ἄλλων. Συνέχεια

Τοποθέτησις τοῦ τμήματος Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) γιὰ τὰ ἀρχαία Ἑλληνικά

Κείμενο θέσεων για τα Αρχαία Ελληνικά από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Τοποθέτησις τοῦ τμήματος Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) γιὰ τὰ ἀρχαία ἙλληνικάΜε κατάπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση, που υπογράφεται από 56 πανεπιστημιακούς δασκάλους, σχετικά με την κατάργηση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο. Η έκπληξή μας έγινε μεγαλύτερη από το γεγονός ότι το εν λόγω κείμενο υπογράφεται από συναδέλφους η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν έχει σχέση με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή με την αρχαιογνωσία εν γένει, ενώ αρκετοί από αυτούς υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα άσχετα με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενικότερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η επίμαχη πρόταση υπεραπλουστεύει κατά τρόπο ανεπίτρεπτο ζητήματα σύνθετα και χαρακτηρίζεται συνολικά από μ

Συνέχεια