Γιά μίαν Εὐρώπη τῶν αὐτονόμων μειονοτήτων;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες,ποὺ ἡ Καταλωνία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση, ἡ ἑνότης ἦταν ἕνας βασικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πρὸς ἀποφυγὴν μελλοντικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τὴν ἀπομόνωσις τῶν ἀκραίων μορφῶν ἐθνικισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπεύθυνες γιὰ τοὺς προσφάτους μεγάλους πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μιᾶς Ἠπείρου ὅπου οἱ λαοὶ μετακινοῦντο σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπου ἀλλαζαν διαρκῶς καὶ τὰ ἐθνικὰ σύνορα!

Χωρίζοντας στὰ δύο ἢ στὰ τρία ἢ καὶ σὲ περισσότερα κομμάτια λαούς, μὲ κοινὴ ἐθνικὴ συνείδηση, θρησκεία καὶ γλῶσσα.

Δεῖτε ἐδῶ ἕναν χάρτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη ἐὰν κυριαρχοῦσαν οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ μειονοτικὲς φωνές.

Συνέχεια

Θέμα χρέους γιὰ τὴν Ἰσπανία, μὲ μίαν ἀνεξάρτητο Καταλωνία

Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Καταλωνίας εἶναι θέμα μηνῶν, ἐὰν ὄχι ἑβδομάδων.

Ὁ πανικὸς τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν νὰ μεταφέρουν τὴν ἕδρα, εἶναι ἐνδεικτικὸς γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ σύμμαχοι τοῦ φασιστο-Ῥαχόι. Ὅμως, σὲ περίπτωση ἀνεξαρτήτου Καταλωνίας, ἡ Ἰσπανία θὰ ἔχῃ θέμα μὲ τὸ χρέος της, ἐνῶ, ἀντίθετα, ἡ Καταλωνία θὰ ἔχῃ ἰσχυρὴ θέση, καθὼς ἔχει πανίσχυρη οἰκονομία καὶ αὐτὴ πληρώνει τὰ χρέη τοῦ Ῥαχόι. Συνέχεια

Γιατί ἡ «Ἐφημερίς τῶν Συντακτῶν» ἔχει …ἀδυναμία στήν Κρήτη;

Τὸ ἐρώτημα οὔτε φιλολογικὸ εἶναι, οὔτε συνωμοσιολογικό.
Παραμένει μέσα στὶς γενικότερες ἀπορίες μου, ποὺ δὲν ἐπιλύονται ἀπὸ ἐπιδερμικὲς ἀπαντήσεις.

Ἡ «Ἐφημερὶς τῶν Συντακτῶν» λοιπὸν ἔχει τὴν κεντρική της σελίδα καί, ἐπὶ πλέον, εἰδικῶς γιὰ τὴν Κρήτη (καὶ κατὰ πῶς φαίνεται μόνον γιὰ τὴν Κρήτη) διαθέτει καὶ εἰδικὴ σελίδα, εἰδικῶς γιὰ τὴν Μεγαλόνησο.

Συνέχεια

Ὑπέρ τοῦ …διαλόγου μέ τήν Καταλωνία οἱ Podemos;

Ὑπέρ ποίου διαλόγου;
Πρός τί ὑπάρχουν οἱ Podemos;
Δέν ὑπάρχουν γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας ἀπό τήν ὁποιανδήποτε δική τους σκοπιά; Δέν ἐξυπηρετοῦν ἐπάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλα τούς Ἰσπανούς; Ἀπό πότε τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας εἶναι τοῦ ἐπιπέδου «διάλογος μέ αὐτούς πού θέλουν νά πλήξουν» τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας; 

Συνέχεια

Χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ τὸ «φαινόμενον Καταλωνία»

Ἔ, ψίτ… Ἐσύ… Ναί, ἐσὺ φίλε… Ἐσύ ποὺ βλέπεις μὲ συμπάθεια τοὺς Καταλανούς…
Νά σέ ῥωτήσω κάτι: Οἱ Καταλανοί εἴδαν κάποιαν φορά μέ συμπάθεια τούς …Κυπρίους;;;; 
Ἢ αἰσθάνονται περισσότερο κοντά στούς …Τουρκοκυπρίους;;;
Ξαναδές το ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ θέμα! Ὄχι ἀπὸ τὸ τέλος… 

 

Ὁ ποταμὸς Ἕβρος τῆς Καταλωνίας καὶ ὁ ποταμὸς Ἕβρος τῆς Θρᾴκης!
Δύο ποτάμια, δύο δέλτα, ἕνα ὄνομα, μία …Ἱστορία!!!

~*~*~

Σημείωσις
Καθὼς διαβάζετε τὶς παρακάτω γραμμὲς νὰ ἔχετε ὑπ΄ὄψιν ὅτι δὲν ἔχω τρελλαθῇ:

Συνέχεια

Ἱστορικῶς δικαιολογημένες οἱ ἀποσκιστικὲς τάσεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης

Τὰ ἐθνικὰ κράτη στὴν Εὐρώπη:

  • 1) Δὲν ἐδημιουργήθησαν μὲ φυλετικούς/ἐθνοτικούς/δημοκρατικοὺς ὅρους, ἀλλὰ ὡς βασίλεια.
  • 2) Εἶναι προϊόντα ἑνώσεως περιοχῶν, ὅταν ὁ τυπικὸς στὸν ῥόλο του βασιλεὺς τοῦ μεσαίωνος ἐζήλεψε τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ῥωμανίας ἢ τὸν Σουλτάνο.
  • 3) Κράτησαν τὴν ἑνότητά τους λόγῳ ἀποικιακὴς ἐπεκτάσεως (ὅταν ἔχῃς τὴν μισὴ Ἀφρική, δὲν ζητᾶ νὰ ἀποσκισθῇ περιοχὴ τῆς μητροπόλεως, π.χ. ἡ Βουργουνδία).

Συνέχεια