Ὑπερφορολόγησις τελικῶς δέν σημαίνει ἀνάπτυξις;

Καταδικασμένοι στὴν φτώχεια οἱ Ἕλληνες λέει τὸ ΔΝΤ, μὲ πολὺ μεγάλη μείωση πληθυσμοῦ καὶ μικρὴ πιθανότητα ἀνακάμψεως μετὰ τὸ 2040 καὶ αὐτὸ ὑπὸ προϋποθέσεις.

Ὅπως ἴσως καταλαβαίνει καὶ ὁ πλέον ἀφελής, τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ «εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις», τὸ 2010, κορόϊδεψαν μέσα στὰ μοῦτρα τοὺς Ἕλληνες γιὰ τάχα «ἀνάπτυξη» τὸ 2017, μὲ μοναδικὸ στόχο νὰ διασώσουν τὶς Γαλλικὲς καὶ Γερμανικὲς τράπεζες καὶ νὰ μᾶς ἁρπάξουν ὅ,τι ἔχουμε καὶ δὲν ἔχουμε. Συνέχεια

Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν …«ἑορτή» τους!

Σᾶς λέω, μὴν στέλνετε τὰ παιδιά σας στὴν ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου καὶ δὲν μὲ ἀκοῦτε.
Ἀφῆστε τὸν ἐθνικὸ μῦθο νὰ καταῤῥεύσῃ μόνος του.
Οὔτε ἡ ἀστυνομία χρειάζεται νὰ πάῃ… Αὐτοὶ θὰ σκοτωθοῦν μεταξύ τους καὶ θὰ ἡσυχάσουμε…

Ἄς κρατηθοῦμε μακρυὰ ἀπὸ τὴν ...«ἑορτή» τους! Συνέχεια

Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία …νόμιμη λεηλασία;

Πῶς ἀναγνωρίζουμε μία ...νόμιμη λεηλασία;«Πῶς ἐντοπίζεται ἡ νόμιμη λεηλασία; Πολὺ ἁπλὰ . Δεῖτε ἂν ὁ νόμος παίρνῃ ἀπὸ κάποια ἄτομα ὅ,τι ἀνήκει σὲ αὐτὰ καὶ τὰ διανέμει σὲ ἄλλα ἄτομα.
Δεῖτε ἂν ὁ νόμος ὠφελῃ ἔναν πολίτη εἰς βάρος τοῦ ἄλλου, κάνοντας ὅτ,τι ὁ ἴδιος αὐτὸς πολίτης, ποὺ ὠφελεῖται, δὲν θὰ μποροῦσε ἀλλιῶς νὰ κάνῃ, διότι θὰ θεωρεῖτο ἔγκλημα. Συνέχεια

Ὁ ῥόλος τοῦ κλεπταποδόχου

Ὁ κλεπταποδόχος ἀποτελεῖ τὸ νούμερο δύο στὴν ἱεράρχηση ἑνὸς ἐγκλήματος ληστείας.
Ὁ ληστὴς εἶναι ὁ δράστης.

Ἀπορῶ λοιπόν. Γιατί κατηγοροῦνται οἱ ἀγρότες, γιὰ παράδειγμα, ἀνᾲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση (καὶ κατασπατάληση) τῶν «ἐπιδοτήσεων»;
Ποιός εἶναι ὁ ληστής πού μοίρασε καί μοιράζει τά κλεμμένα χρήματα τῶν φορολογουμένων;
Συνέχεια

Ἐπιβραβεύοντας τὸ …χρέος!!!

Ἐπιβραβεύοντας τὸ ...χρέος!!!

Εἶναι πολὺ οὐσιῶδες νὰ γίνῃ κατανοητό, πὼς τὰ bailouts τοῦ 2008-10-12 δημιούργησαν δεδικασμένο καὶ ἐγκαινίασαν μία μαύρη ἐποχὴ στὴν οἰκονομικὴ ἱστορία τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Τὰ συναλλακτικὰ ἤθη ἔχουν περάσει σὲ νέες διαστάσεις, ὅπου ἐπιβραύεται τὸ χρέος, ἡ σπατάλη καὶ ἡ ἀσυνέπεια.
Αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός, τοῦ ὁποίου τὶς πραγματικὲς διαστάσεις δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθεῖ.
Συνέχεια

Ὁ «ὑγειής» πληθωρισμός…

Ἡ ἴδια ἡ FED δημοσιεύει πὼς ἡ ποσότητα χρήματος ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 800% τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, μοῦ ἐπεσήμανε ὁ φίλος Μᾶνος ἐχθές.
Τὸ ὅ,τι δὲν ὑπάρχει πληθωρισμὸς τιμῶν στὸν CPI εἶναι ἔνα πολὺ σύνθετο καὶ ἐνδιαφέρον θέμα.
Οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις εἶναι κυρίως αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἐκτινάξει τὴν παραγωγικὴ ἱκανότητα ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἀφθονία ἀγαθῶν σὲ χαμηλὲς τιμές. Συνέχεια