Δικαίωμα στήν ἀποδοκιμασία πότε ἔχουμε;

  • Σὲ κηδεῖες ὑψηλῶν προσώπων δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδοκιμάσουμε τοὺς πολιτικούς, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ παρελάσεις δὲν μποροῦμε να τοὺς ἀποδοκιμάσουμε, διότι ἐπιτελοῦν θεσμικὸ καθῆκον.
  • Ὅταν ὑποδέχονται ξένους ἡγέτες δὲν μποροῦμε, διότι πλήττεται ἡ εἰκόνα τῆς χώρας στο ἐξωτερικὸ καὶ οἱ Φράγκοι θὰ μᾶς ποῦν ἀπολίτιστους. Συνέχεια