Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (στ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως καὶ ἐπανεκκινήσεως καί, ἐὰν ἀπαιτηθῇ (ποὺ ἀπαιτεῖται) μηδενισμοῦ καὶ ἰσοπεδώσεως ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε, ἔως τώρα, δεδομένα.
Δεδομένα δὲν ὑπάρχουν στὸν πραγματικὸ κόσμο, πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀπεδείχθη πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀφήσαμε νὰ μᾶς παρασύρουν, ἦσαν πλαστά, ἄχρηστα καὶ καταστροφικά.
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (ε)

…καὶ ἐπαναδομήσεως… Ἐκ θεμελίων… τῶν πάντων…
…γιὰ νὰ δικαιούμεθα νὰ αἰσθανόμεθα πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου…
Πραγματικοὶ πολῖτες κι ὄχι κατὰ φαντασίαν…!!!

Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (δ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Κι ἀπό ποῦ ξεκινᾶμε γιά νά τόν φτιάξουμε αὐτόν τόν σάπιο μας κόσμο;
Μά, ἐννοεῖται, ἀπὸ ἐμᾶς. Πρῶτα καὶ πάντα ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἐὰν δὲν φτιάξουμε τὸ κύτταρον (ἐμᾶς) εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐλπίζουμε, νὰ προσμένουμε καὶ νὰ θέλουμε νὰ ἀλλάξουν οἱ ἄλλοι.
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (γ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, εἴπαμε καὶ ξανὰ εἴπαμε…
Τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ κόσμου μας… Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (β)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, εἴπαμε, τοῦ κόσμου μας… Τὰ μεγάλα ἔργα ξεκινοῦν ἀπὸ μικρὰ βήματα.
Ἂς κάνουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς καθημερινῶς ἕνα μικρὸ βῆμα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φθάσουμε στὸ νὰ κάνουμε τὰ μεγάλα καὶ τελικῶς νὰ καταλήξουμε στὸ νὰ ἀνακτήσουμε, βῆμα τὸ βῆμα, τὴν Ἐλευθερία μας.
Συνέχεια

Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως…

…καὶ ἐπαναδομήσεως τοῦ κόσμου μας, θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρώσω.
Ὁδηγός, σύντροφος καὶ σύμμαχος, σὲ αὐτὴν τὴν ὁπτική, ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας, ὁ ὁποῖος συστήνει μερικοὺς πραγματικούς, οὐσιαστικοὺς καὶ ὁλοκληρωτικοὺς τρόπους ἀντιστάσεως.
Ξεκινᾶμε σήμερα καί…
…συντόμως θὰ ἐπανέλθουμε μὲ νεώτερες σκέψεις, ἰδέες καὶ προτάσεις.
Συνέχεια