Ῥέουν τὰ ἑκατομμύρια πρὸς τοὺς …«ἀνθρωπιστές»!!!

Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων στὴν Λέσβο, ἀπὸ τὴν «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ».
(προϋπολογισμὸς 1.832.805,26 εὐρῶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Συνέχεια

Φυσική, νομοτελειακὴ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης ποὺ ξέραμε

Ἡ ἐπὶ χιλιάδες χρόνια φυλετικὰ ὁμοιογενὴς Εὐρώπη ὑπεχρεώθη, μέσα σὲ λίγες δεκαετίες, νὰ μεταμορφωθῇ πλήρως καὶ νὰ μετατραπῇ σὲ μίαν πολυφυλετικὴ πανσπερμία.

Συνέχεια

Ἰδεολόγοι ἤ προβοκάτορες;

«Διδάκτωρ» Πανεπιστημίου Αἰγαίου προσπαθεῖ νὰ ταὐτίσῃ, μὲ τὴν γνωστὴ τακτικὴ (ψυχολογικὸς πόλεμος, ἐνοχικὰ σύνδρομα) αὐτοὺς ποὺ παρίστανται στὴν ὑποστολὴ τῆς σημαίας, μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή…
Σκοπός;
Νὰ ἀποτύχῃ τὸ σημερινὸ κάλεσμα, γιὰ εὐρεία παρουσία πολιτῶν τῆς Μυτιλήνης στὴν ὑποστολῆ τῆς σημαίας… Συνέχεια

Ἐπιθέσεις τοῦ …δρόμου!!!

Συμβαίνουν κι αὐτὰ στὴν Μυτιλήνη…

Συνέχεια

Ξεκινοῦν ἀπελάσεις «προσφύγων» πρός τήν Τουρκία;

Ἡ Frontex προεκήρυξε διαγωνισμὸ γιὰ τὴν μίσθωση τριῶν πλοίων μεταφορᾶς μεταναστῶν, ἀπὸ τὰ νησιά μας πρὸς τὴν Τουρκία, χωρητικότητος τοὐλάχιστον ἑκατὸ (100) ἀτόμων τὸ κάθε ἕνα, μὲ παρουσία ἰατροῦ καὶ παροχὴ catering, ὡς ἐξῆς:

Συνέχεια

Φιμώνονται τὰ …Μ.Μ.Ε. ὅταν δὲν ἐξυπηρετεῖται ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης»!!!

Τὴν Πρωτοχρονιὰ στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης Ἀλγερινὸς ἐπεχείρησε νὰ ἐπιβιβασθῇ στὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς χωρὶς χαρτιά.
Ἡ λιμενικὸς ποὺ εἶχε ὑπηρεσία προσεπάθησε νὰ τὸν σταματήσῃ, ἀλλὰ αὐτὸς ἀστραπιαία ἄρχισε νὰ τὴν κτυπᾷ μὲ μανία μὲ τὴν βαλίτσα του…
Συνέχεια