Διαγραφὴ εἶναι ἡ μόνη λύσις γιὰ τὸ «χρέος»!!!

Τὸ ἐρώτημα εἶναι οὐσιῶδες.
Δέν εἶναι καλλίτερο νά κλείνουν οἱ ἐταιρείες πού ἔχουν πρόβλημα, ἀντί οἱ πολίτες νά ὑποχρεοῦνται νά ξεχρεώνουν τίς τράπεζες εἰς τό διηνεκές; Συνέχεια

Βενεζουέλα ὡς παράδειγμα πρὸς …ἀποφυγήν!

Ἡ Ἑλλὰς νὰ προσέξῃ γιὰ νὰ μὴν γίνῃ Βενεζουέλα!!

Ἡ Βενεζουέλα, παρεπιπτόντως, ἔχει κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα 18.000 δολλάρια, δηλαδὴ 500 δολλάρια παραπάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ συνολικό της ΑΕΠ εἶναι 570 δισεκατομμύρια δολλάρια, δηλαδὴ εἶναι ἡ 20η σὲ μέγεθος μεγαλυτέρα οἰκονομία παγκοσμίως. Συνέχεια

Γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ εὐθύνονται τὰ …φουσκωτὰ σκάφη!!!

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν πώληση …φουσκωτῶν σκαφῶν στὴν Λιβύη καὶ ἔτσι ὑπολογίζει ὅτι θὰ μειώσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν λαθρομεταναστῶν!

Συνέχεια

Χώρα ὅπου κάθε ἀντισυνταγματικότης «νομιμοποεῖται» …δικαστικῶς!!

15 μῆνες ἀπλήρωτη ἡ κοπέλα κι αὐτοκτόνησε.

Κάποιος μπορεῖ πολὺ εὔλογα νὰ πῇ ὅτι οἱ δικαστὲς ποὺ εἶπαν ὅτι τὸ νὰ σὲ ἀφήνουν ἀπλήρωτο δὲν ἀποτελεῖ βλαπτικὴ μεταβολὴ τῆς συμβάσεως, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος.
Ὅπως καὶ ὀλῶν τῶν ὑπολοίπων ἐγκλημάτων…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ὅλα τὰ μνημονιακὰ ἐκτρώματα -περιλαμβανομένου τοῦ ἐξωφρενικοῦ ΕΝΦΙΑ- πέρασαν καὶ πῆραν τὴν μεγάλη σφραγίδα ἀπὸ τὸ κατεστημένο, τῶν μεγαλο-δικαστῶν.
Αὐτῶν τῶν Δικαστῶν ποὺ δὲν θέλουν νὰ δηλώνουν «πόθεν ἔσχες».

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

Ὑφίσταται κάποια (μερική) ἀνάκαμψις στήν ἑλληνική ἀγορά;

Ἐφέτος εἶναι ἡ πρώτη χρονιά, ἀπὸ τὸ 2011, ποὺ εἶδα στὶς Κυκλάδες ἀρκετὸ Ἑλληνικὸ τουρισμό.
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ σύμπτωσις.

Συνέχεια

Διδάσκοντας …πλειστηριασμούς!!!

Στὸ μεταξύ, στὴν κομμαντατοῦρ, γίνονται σεμινάρια γιὰ μαυραγορῖτες.
Παρουσίασις σεμιναρίου ἠλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν, ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Κονρὰντ Ἀντενάουερ…!!!

Συνέχεια