Δημοσιογρᾶφοι καὶ ἀπολύσεις.

Δημοσιογρᾶφοι καὶ ἀπολύσεις.Ἀγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι, μεγάλοι καί μικροί, γνωστοί καί ἂγνωστοι, ἒχω νά σᾶς καταθέσω μερικές σκέψεις. Ἐὰν θέλετε τὶς λαμβάνετε σοβαρά ὑπ’ ὂψιν σας…

Τόσα χρόνια σᾶς ἀκούμε νά μᾶς ἀποκοιμίζετε, λόγῳ τῆς καλῆς κι ἀποδοτικῆς σας συνεργασίας μέ τό σύστημα καί οὐδείς ἀπό ἐμᾶς ἐδύνατο νὰ σᾶς ἐπαναφέρῃ σὲ τάξι. Καυτηριάζατε θέματα ποὺ ἐνέκρινε μόνον ὁ «ἀόρατος ἐργοδότης σας» ἀλλά ὁ λόγος καὶ ἡ συνείδησίς σας, τὰ σοβαρότατα ζητήματα, ποὺ ἀφοροῦσαν τήν ἐθνική μας ὑπόστασι, τὰ παρέκαμπτε συστηματικῶς.

Ἐδῶ καὶ μερικές δεκαετίες ἀποδομεῖτε συστηματικά τὴν γλῶσσα καὶ τὴν παδεῖα μας, χρησιμοποιῶντας ἐκφράσεις ποὺ ἀκόμη κι ἓνας ἁπλός μαθητής δημοτικοῦ θὰ τὶς ἀνεγνώριζε ὡς λανανθασμένες. Κι ὃμως. Καταφέρατε νά χτίσετε μίαν παραπαιδεῖα μέσα ἀπό τὰ μέσα ἐνημερώσεως ποὺ διαχειρίζεστε καὶ οὐδείς ἐδύνατο νὰ σᾶς ἐπαναφέρῃ σὲ τάξι. Αὐτοχριστήκατε ἐν ὁλίγοις ἀκαδημαϊκοί (τρομάρα σας) καὶ ὁδηγήσατε μίαν κοινωνία σὲ πλήρη ἀφελληνισμό. Διαμαρτυρίες ἐγγραμμάτων ἢ ἀκόμη κι ἀγραμμάτων πολιτῶν, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων ἀντιμετωπίζονταν ἀπό κάποιον ….κλητήρα. Ἒως κι ὁδηγό «χρηστικῶν λέξεων»

κι ἀδοκίμων ἐκφράσεων κατασκευάσατε καὶ διαμοιράσατε μέσῳ τοῦ συνδικαλιστικοῦ σας ὀργάνου. Καὶ αὐτὸν τὸν ὁδηγό χρησιμοποιήσατε ἢ ἒστω ἀνεχθήκατε. Καὶ μόνον ποὺ δὲν ὑπῆρξε διαμαρτυρία ἀπό πλευρᾶς σας, σᾶς καθιστᾶ συνεργοὺς, στὸ μέγιστον ἒγκλημα κατά τῆς γλώσσης.

Ἀγνοήσατε ἐπιδεικτικῶς ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἐθνικῆς ἀκεραιότητος καὶ ὁποιοδήποτε θέμα θὰ ὁδηγοῦσε τοὺς Ἓλληνες σὲ συνειδητοποίησι τῆς τραγικῆς καταστάσεως στὴν ὁποῖαν περιήλθαμε ὡς χῶρα. Ἀντί καθημερινῶς νὰ ἐντοπίζετε τὰ προβλήματα καὶ νὰ τὰ δημοσιοποιεῖτε, πράξατε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον. Τὰ ἐξαφανίσατε! Ἀλήθεια, μήπως ξέρετε ποιὸς εἶναι ὁ ῥόλος τοῦ προδότου (σὲ ἐμπόλεμη ἢ μὴ κατάστασι;) Φαντάζομαι ὃτι θὰ γνωρίζετε πὼς προδότης νοεῖται αὐτός ποὺ προδίδει τὶς θέσεις τῆς πατρίδος του, ἢ ποὺ ἀποσιωπᾶ σημαντικές πληροφορίες ποὺ θὰ ἒσωζαν τὴν πατρίδα του. Πιστεύετε πὼς διαφέρετε σὲ κάτι ἀπό ὁποιονδήποτε γνωστόν ἢ ἂγνωστον προδότη;

Αὐτοχριστήκατε διαχειριστές τοῦ ἀφελληνισμοῦ μας, τῆς διαμορφώσεως ἀσυνειδησίας μας καὶ τῆς πνευματικῆς μας καταρρακώσεως. Προβάλατε θέματα φτήνιας καὶ πνευματικῆς πενίας ἀποκλείοντας ἀπό τὴν «ψυχαγωγία» μας ὃλα ἐκεῖνα ποὺ θὰ μᾶς ὀμόρφαιναν, θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν στὴν πνευματική ἀνάτασι καὶ θὰ κρατοῦσαν τὴν συνείδησί μας ζωντανή.

Πολεμήσατε, ναὶ πολεμήσατε, κάθε φωνή ποὺ «σᾶς ἀντιστάθηκε» μέσῳ λασπολογίας καὶ συκοφαντήσεων. Δεκάδες παραδείγματα Ἑλλήνων ποὺ ἐκυνηγήθησαν ἀπό τὰ μικρόφωνα καὶ τὶς ὀθόνες σας, μόνον καὶ μόνον γιατὶ διαλαλοῦσαν τὴν ἀλήθεια.

Ναρκοθετήσατε τὸν δρόμο τῆς φυσικῆς μας ἀνεξαρτησίας μὲ κάθε δυνατόν κι ἀδύνατον τρόπο. Ὑπηρετήσατε ὡς «ἐκπρόσωποι τύπου» κάθε κομματική παράταξι ποὺ διαβλέπατε πώς θὰ τονώσῃ τὶς πιστοληπτικές σας ἱκανότητες, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν διαφάνεια καὶ τὸ ἦθος ποὺ θὰ ἒπρεπε νὰ διέπῃ τίς δικές σας πράξεις!

Ἀντί γιὰ μεταφορεὶς πληροφορίας γίνατε διαμορφωτές καὶ καθοδηγητὲς σκέψεων. Ποιὸς σᾶς εἶπε πώς χάσαμε τὴν κριτική μας ἱκανότητα; Ποιὸς σᾶς εἶπε πώς ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ χρίζοντα;

Κάνατε σημαντικές παραλείψεις, παραχωρήσεις καὶ εἶστε ἒνοχοι σιωπῆς γιὰ ἐτοῦτο. Ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ διαμαρτύρεστε γιὰ τὰ ὃσα «παθαίνετε», ἀκόμη καὶ τώρα εἶστε ἓτοιμοι ἀντί πινακίου φακῆς νὰ προβεῖτε σὲ νέα τερατουργήματα.

Εἶστε ἀνάξιοι λοιπόν νὰ ὑπάρχετε!
Εἷστε ἀνάξιοι νὰ ζητᾶτε συμπαράστασι καὶ ὑποστήριξι!
Εἶστε ἀνάξιοι νὰ διαμαρτύρεστε.

Ἡ Ἑλλάς ξεκίνησε νά βγῇ στὸν δρόμο τῆς ἀφυπνίσεως καὶ τῆς ἐπανακτήσεως κάθε ἐλευθερίας. Οἱ Ἓλληνες σηκώνονται ὂρθιοι. Ὃσο κι ἐὰν δὲν τὸ βοηθήσατε, δὲν τὸ στηρίξατε, δὲν τὸ ἐνισχύσατε, συμβαίνει. Τὸ ποτάμι δὲν γυρνᾶ πίσω.

Φιλονόη

Υ.Γ. 1. πολύ πιθανόν κάποιοι ἀπό ἐσᾶς νὰ μὴν θελήσατε ποτέ νὰ γίνετε μέρος τοῦ συγκεκριμένου συστήματος. Ὃμως, δὲν τὸ ἀποφύγατε. Ἀντί νὰ κάνετε τὴν προσωπικὴ σας ἐπανάστασι, ῥαγιάδικα ἐν τελῶς, συμβιβαστήκατε καὶ περάσατε στὴν ἀφωνία. Εἶστε λοιπόν ἂξιοι τῶν ὃσων, συνειδητά ἢ μὴ πληρώνετε σήμερα.
Υ.Γ.2. θὰ χρησιμοποιήσω τὴν φράσι τοῦ φίλου Πυθαγόρου, ποὺ ἀλληλογραφεῖ μαζί μου τὸν τελευταῖον καιρό:
« Πρὸς τον ὑπάλληλο ποὺ ἐλέγχει τὶς σελῖδες καί τὶς «καρφώνει» στὰ ἀφεντικά :

ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Η ΝΕ Α e . Π Ο Χ .Η ΕΣΕΝΑ ( που γνωρίζεις ΠΟΛΛΑ ) ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΖΗΣΗΣ ;»

Φοβᾶμαι πολύ πὼς ἡ δική σας ὧρα ἒφθασε. Τὰ «ἀφεντικά», τώρα ποὺ τελείωσαν μὲ τὴν βρώμικη δουλειά, δὲν σᾶς χρειάζονται πλέον.
(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply