ἡ βο(υ)λή ὃπως θά ἒπρεπε νά εἶναι!!!

Ὁ φίλος Παναγιώτης διαβάζοντας τό ἂρθρο «Νὰ τὴν κρατήσουμε τὴν ἡμισέληνον ἢ ὂχι;» εἶχε μίαν ἰδέα καὶ εἶπε νὰ τὴν μοιραστῇ μαζί μας! Ἒφτιαξε μίαν «ὀπτική πρότασι» γιά τούς βο(υ)λευτές μας..

Τὰ σχόλια εἶναι περιττά!!!

Μὲ ὃσα ἀποκαλύπτονται καθημερινῶς, κάπως ἒτσι θὰ  ἒπρεπε νὰ εἶναι ἡ ὂψις τῆς βο(υ)λῆς μας….ἡ βο(υ)λή ὃπως θά ἒπρεπε νά εἶναι!!!

 

Κι ἐπεί δῆ μᾶλλον σὲ μερικούς,  ἐκ τοῦ κ(υ)νοβουλίου, θὰ ἀρέσῃ ἡ ἰδέα, εἲπαμε νὰ μὴν «ἀφήσουμε» τὰ πιντιά νὰ κάνουν νέα ἒξοδα γιὰ  σχεδιαστὲς,  διακοσμητὲς καὶ ὑλικά!!

Ἡ ἡμισέληνος ἀπό τὴν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης μαζί μὲ τὴν «φωτογραφία» τοῦ Παναγιώτη, ἀνοίγουν τὸν δρόμο γιὰ μίαν βο(υ)λή ποὺ θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ὀπτική συμφωνία ἒσω καὶ ἒξω!


Φιλονόη

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply