Ποιός εἲπαμε πώς εἶναι ὁ μισαλλόδοξος;

Ποιός εἲπαμε πώς εἶναι ὁ μισαλλόδοξος;Διάβασα καί γέλασα!!!
«Συναυλία κατά τῆς μισαλλοδοξίας (ὑπό τήν προστασία τῶν ΜΑΤ)»

Δὲν ἒχει ξανακουστεῖ κάτι τέτοιο!! Ποτέ!! Πουθενά!

Προσέξτε:
Μισαλλόδοξος= ὁ μισών τούς ἀλλοδόξους, τούς ἀνήκοντας εἰς ἀλλον θρήσκευμα,  μισών τούς νήκοντας ες λλας ρχάς!! (λεξικόν Δημητράκου, σελ.  923, έκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1970)

Ἒχουμε λοιπόν κάποιους πού εἶναι μισαλλόδοξοι καί ἐκφράζουν μισαλλοδοξία  ἀπό τήν μίαν μεριά!!

Κι ἀπό τήν ἂλλην μεριά ἒχουμε κάποιους πού θέλουν νά τούς συνετίσουν καί νά τούς «διδάξουν» μέ τήν στάσι τους καί μέ τόν λόγο τους!!

Καί εἶναι:

πρόεδρος τς δημοκρατίας (πού χρειάζεται τά ΜΑΤ γιά νά τόν προστατεύσουν ἀπό τόν λαό του!!)

ρχιεπίσκοπος (πού κι αὐτός χρειάζεται τά ΜΑΤ γιά νά τόν προστατεύσουν ἀπό τό ποίμνιον του!!)

πλέον διάσημος καί  καλοπληρωμένος τραγουδιστής τς λλάδος(πού κι αὐτός χρειάζεται τά ΜΑΤ γιά νά τόν προστατεύσουν ἀπό τό κοινό του!!!)

καί φυσικά ὃλη ἡ δύναμις τῆς ἀστυνομίας τοῦ λεκανοπεδίου, γιά νά προστατεύσῃ ἀπό τήν μισαλλοδοξία καί τούς μισαλλοδόξους τά σημαντικά ἐτοῦτα πρόσωπα!!!

Ἐγώ ἢξερα πώς ὃταν κάποιος εἶναι μισαλλόδοξος καί δημιουργεῖ προβλήματα, ὁ μὴ μισαλλόδοξος  ἀναζητᾶ τρόπους νά τόν συνετίσῃ καί νά τόν λογικέψῃ!  Δέν πάει μέ ὃλην τήν δύναμι τῆς ἀστυνομίας νά τοῦ πιβάλλτήν παρουσία του!! Δέν τοῦ δημιουργεῖ μεγαλυτέρα ἀναστάτωσι! Δέν τόν ὁδηγεῖ σέ πιό ἒντονες ἐκφράσεις μισαλλοδοξίας!!

Μεγάλη εἰρωνία, δέν βρίσκετε; Φωνάζει ὁ κλέφτης γιά νά φύγῃ ὁ νοικοκύρης!!

Γνωρίζουμε ἀκόμη Ἑλληνικά, παρά τίς ἀγωνιώδεις σας προσπάθειες νά τά ξεχάσουμε!! Γνωρίζουμε ἀκόμη τά νομικά κι ἐθνικά μας δικαιώματα. Γνωρίζουμε ἐπίσης καί τίς ὑποχρεώσεις μας!! Γνωρίζουμε καί τίς δυνάμεις μας! Γνωρίζουμε καί τίς ἀνάγκες μας!!

Πού ἢλθατε στήν πόρτα μας νά μᾶς περιγελάσετε. Γιατί δέν σᾶς ἀφήνουμε ἀπό νοικοκυραίους νά μᾶς καταντήσετε δουλικά. Κι ἒχετε τό θρᾶσος νά χαρακτηρίσετε πολῖτες!!! Ντροπή σας!! Ντροπή σας!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Λαμβάνοντας κυριολεκτικῶς τήν ἐρμηνεία Δημητράκου, ἀντιλαμβάνομαι πώς πῆγαν στόν Ἃγιο Παντελεήμονα οἱ παραπάνω ἂρχοντες γιά νά ἐκφράσουν τήν ἒντονη τους μισαλλοδοξία κατά τῶν Ἑλλήνων πού κατοικοῦν  στήν περιοχή. Ἐλπίζω  φεύγοντας νά τήν πῆραν μαζί τους!

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply