Ἐσύ ὑπέγραψες;

Ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες, ἓνα ἀνύπαρκτον κρατίδιον κι ἒνας ἀνύπαρκτος λαός καπηλεύονται κάτι πού δέν τούς ἀνήκει!

Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού συνειδητοποιῶντας τήν ἀνυπαρξία του κάποιος, “ἒχτισε” ἓνα ἱστορικό ψευδοπαρελθόν-ἀγκάθι!  Καί δυστυχῶς, εἶναι τόσα πολλά αὐτά τά ἀγκάθια…

.

Σέ αὐτά ἐβασίστησαν σημαῖες, σύμβολα, παραδόσεις, ἱστορικόν γίγνεσθαι, ὀνοματοδοσίες καί ἀμέτρητες καταστροφές!

Ἐνδεικτικά παραδείγματα εἶναι ἡ ἡ τουρκική σημαία , ἡ ἀλβανική σημαία, ὁ Γεώργιος Καστριώτης,   ὁ σταυρός, ἡ τετραγάμμα (σβάστικα),  ἡ μορφή τοῦ  ἀγάλματος τῆς  Ἐλευθερίας στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ ἣλιος τῆς Βεργίνας, τό ὂνομα τῆς Μακεδονίας, ἡ καταγωγή τοῦ Φιλίπου καί τοῦ Ἀλεξάνδρου, τό σκάκι (ζατρίκιον) καί μυριᾶδες ἂλλα  ἀπό τήν γλώσσα, τήν ἱστορία, τόν πολιτισμό  καί τήν γεωγραφία  μας.

Ἡ  οἰκειοποίησις συμβόλων, ὀνομάτων καί ἱστορίας ἲσως νά μᾶς θυμώνῃ. Ἀλλά, ὃταν οὐδείς ἐκ τῶν νεοελλήνων κυβερνητῶν μας δὲν ἀποφασίζει νά σηκώσῃ κεφάλι καί νά ἀποκαταστήσῃ τήν τάξι, πόσα πράγματα μπορεῖ νά κάνῃ ἓνας λαός ἢ ἀκόμη χειρότερα, μερικά πρόσωπα;

Θεωρητικῶς ἐλάχιστα! Πρακτικῶς ὃμως;

Πρακτικῶς μπορεῖ νά κάνῃ πάρα πολλά! Πρακτικῶς μπορεῖ νὰ κάνῃ τὰ πάντα! Καὶ μὲ δράσεις καὶ μὲ πιέσεις!

Τά μοναδικά μας ὃπλα, πρός ὣρας,  εἶναι ὁ λόγος καί ἡ γραφή! Ὃπλα ὃμως πανίσχυρα. Ὃσο πιό πολύ τά χρησιμοποιοῦμε, τόσο περισσότεροι γύρω μας «ὁπλίζονται» καί τίθονται σέ ἑτοιμότητα. Τόσο πιό ἒντονα ἀσκοῦνται δράσεις καί πιέσεις πού ἒως πρό ὁλίγου δὲν ὑφίσταντο… Καὶ ἡ πίεσις γιὰ ἒναν «πολιτικό» εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς ὑπάρξεως ἠ τῆς ἀνυπαρξίας του!

Ὀφείλουμε νά παραμένουμε κάθε στιγμή σέ ἑτοιμότητα καί νά στέργουμε σὲ κάθε προσπάθεια πού ἀφορᾷ θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας,  ἱστορικῆς ἀναζητήσεως καὶ κληρονομιᾶς!

Ἐδῶ καὶ λίγες ἑβδομᾶδες οἱ παμμακεδονικές ἐνώσεις ὑφηλίου ἒχουν ξεκινήσει τὴν συλλογή ὑπογραφῶν, μὲ στόχον  τὴν παύσι χρήσεως  τοῦ παναρχαίου ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας ἀπό κάθε σκοπιανή δράσι.  Στόχος ὂχι μόνον ἡ συμμετοχή ὃλων τῶν ἀνά τὴν ὑφήλιον Μακεδόνων ἀλλά καὶ κάθε Ἓλληνος πού γνωρίζει στοιχειωδῶς τὴν ἱστορία τοῦ τόπου του. Ἐσὺ φίλε ἀναγνώστη ὑπέγραψες; Ἢ τὸ θεωρεῖς ἂσκοπον; Κι ἐὰν τὸ θεωρῇς ἂσκοπον, γιατί δὲν συντάσσεις ἓνα ἒντυπο πού θὰ περιγράφῃ τὴν παραίτησίν σου ἀπό κάθε ἐθνική κυριαρχία καὶ τὴν ἀποποίησι τοῦ ὀνόματος Ἓλλην ἀπό τὴν ταυτότητά σου;

Διότι θεωρῶ ἀπαράδεκτον νὰ ὑπάρχῃς, νὰ αὐτοαποκαλεῖσαι Ἓλλην καὶ νὰ ἒχῃς παραδώσει τὰ ὃπλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά!  Θεωρῶ ἀπαράδεκτον νὰ κυκλοφορῇ ἓνα ἒντυπο συλλογῆς ὑπογραφῶν στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ ἒχῃ ἀγνοηθῇ ἀπό ἀρκετούς!

Ἢ εἲμαστε Ἓλληνες καὶ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ τὸ ΧΡΕΟΣ μας, ἢ «ἀναβαθμιζόμαστε» σὲ κάτι ἂλλο καὶ τελειώσαμε γιὰ πάντα μὲ τὴν Πατρίδα μας!! Αὐτό θέλετε; Γιατί δὲν τὸ κάνετε;

Ἒστω κι ἓνας ὃμως, ἀπό τους «ἂλλους», τοὺς συμμετέχοντες σὲ κάθε δράσι, μικρή ὴ μεγάλη, ἐὰν μείνῃ, μόνον ΕΝΑΣ, εἶναι ἱκανός καὶ ἂξιος νὰ ξαναστήσῃ Πατρίδα ἀπό τὴν ἀρχή! Μὲ ἢ χωρίς τους ῥιψάσπιδες!! Ἂλλως τε, πόσο χρήσιμοι εἶναι κάποιοι ῥιψάσπιδες σὲ ἓναν «πόλεμο»;

Ἲσως ἒφθασε ἡ στιγμή νὰ ξεκαθαρίσῃ γιὰ πάντα ἡ ἣρα ἀπό τὸ στάρι….  Ἡ ἣρα πετιέται ἢ γίνεται λίπασμα…

Ἲσως ἡ φύρα νὰ εἶναι μεγάλη…

Ὃμως τὸ «στάρι» «τρέφει»…..

 

Φιλονόη

 

Ἐδῶ ὑπογράφουμε ΟΛΟΙ! Καμμία ὑπογραφή δέν περισσεύει!!

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply