Τελειώσαμε μέ δαὒτους! Ἐπί τέλους!

Τελειώσαμε μέ δαὒτους! Ἐπί τέλους!

*  Δέν ἀναμένονται ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν σέ ὃλη τήν ἐπικράτεια λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν μέτρων.  Οἱ πολῖτες τά θεωροῦν δικαίως ληφθέντα καί δεικνύουν τήν ἀνάλογον ὑπομονήν καί σύνεσιν.

* Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νά πτωχεύσουμε γρήγορα. Διαχειριζόμαστε τά οἰκονομικά τοῦ κράτους μέ τρόπον τέτοιον πού τούς κρατᾶμε ὃλους ὁμήρους! Τό ΔΝΤ τό φέραμε γιά νά “μαζέψουμε τά λουριά”  τῶν παραστρατημένων!

*  Κόβουμε ὃλες τίς εὐκαιρίες  ἀπό τούς  νέους, δέν προωθοῦμε τήν ἀνάπτυξι καί τίς ἐπενδύσεις! Ὁδηγοῦμε στήν ἀπόλυτο ἀποχαύνωσι ἓναν λαό πού μᾶς ζάλισε!

* Ὁ Ἑλληνικός λαός ἒχει σκύψει τό κεφάλι καί δέν βγάζει κίχ! Εἶναι ἒνοχος καί τό ξέρει!  Γνωρίζει πώς ἐμείς γνωρίζουμε καλλίτερα!! Τόν ἒχουμε τοῦ χεριοῦ μας! Θέλει, δέν θέλει, θά ὑπακούσῃ!

*  Τά λαθροεισαγώμενα στρατιωτάκια  ἒκαναν πολύ καλά τήν δουλειά τους!  Γιά ἐτοῦτο τά φέραμε ἂλλως τε! Οἱ μοχλοί πιέσεως πρέπει νά ἐφαρμόζονται ταυτοχρόνως σέ πολλά σημεῖα!

* Οἱ προμήθειες πᾶνε καλά! Τώρα θά βγῇ καί τό πετρέλαιο. Σέ λίγο καί τό ἀέριο! Ἀκολουθοῦν κι ἂλλα… κι ἂλλα…. Ἒχουμε χρόνο μπροστά μας γιατί δέν ἀντιδρᾶ κανείς! Ἆσε πού ἐπί 24ώρου βάσεως τούς ψεκάζουμε! Δέν θά καταλάβουν τίποτα ὃταν θά τελειώσουμε μέ δαὒτους!

* Σέ 10 μέ 15 χρονάκια θά ἒχουμε καθαρίσει ἀπό ἐτοῦτες τίς φρικτές παρουσίες πού λέγονται Ἓλληνες! Γεννοβολοῦν σάν κουνέλια καί τά εἰσαγώμενα…  Ὁ ἐκτοπισμός θά εἶναι πλήρης!

Αύτά σκέφτεται….

Τό ξέρετε….

Ποιός ἀπό ὃλους;

Μήπως θέλετε νά κάνουμε ἐξέτασι γενετικοῦ κώδικος γιά νά μάθετε;

Φιλονόη

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τελειώσαμε μέ δαὒτους! Ἐπί τέλους!

Leave a Reply