Τό πλοῖο βουλιάζει ἢ τρία πουλάκια κάθονται;

Διαβάζω γιά τούς ἂδειους ἀπό ἒργα τέχνης τοίχους τῆς βο(υ)λῆς καί προβληματίζομαι!

Ποῦ πῆγαν τά ἒργα;Τό πλοῖο βουλιάζει ἢ τρία πουλάκια κάθονται;1

Δέν ὑπῆρχαν ἢ κάποιος τά συντηρεῖ;

Ἢ μήπως “βουλιάζει” τό καράβι καί κάποιοι πηδοῦν ἒξω ἀλαφιασμένοι; 

Μήπως ὃμως τσιμπάνε  καί τό κάτι τους, γιά νά μήν “χαθῇ”  μαζί  μέ τό καράβι τόση τέχνη, αὐτοί οἱ κάποιοι;

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει;

Μήπως τόσα χρόνια κάποιοι  τήν ἒνοιωσαν τήν βο(υ)λή σάν δικό τους σπίτι καί δέν μποροῦν τώρα νά ἀποχωριστοῦν τά στολίδια της;

Τί νά κάνουμε βρέ παιδιά!

Διαχειριστές σᾶς βάλαμε!

Ὂχι ἰδιοκτῆτες!!Τό πλοῖο βουλιάζει ἢ τρία πουλάκια κάθονται;2

Ἐάν πάλι δέν λείπῃ κάτι, γιατί τόσα στηρίγματα ἐπί πλέον; Κι ἐδῶ ἐπενδύσεις; Τήν στιγμή πού τό Ἑλλάντα τό ξετινάξατε οἰκονομικῶς, τό μέλημά σας παραμένει μόνον στά στολίδια; Ἀντί νά κυττάξετε πῶς θά φάῃ ὁ λαός ἑτοιμάζεστε γιά νέες “ἐπενδύσεις”;

Ὃ,τι κι ἐὰν συμβαίνῃ, δέν θά πρέπει κάποιος νά δώσει μερικές ἐξηγήσεις;

Πάλι στό σκοτάδι ὁ κυρίαρχος λαός;

Φιλονόη

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply