Ὁ Μπουτάριος περνᾶ σέ δράσεις!

Ὁ Μπουτάριος περνᾶ σέ δράσεις!Καταργεῖς κύριε δήμαρχε τόν θυρεό μέ τήν μορφή τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπό τήν σημαία τῆς πόλεως;

Δέν ἒχει σχέσι λές μέ τήν ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης;

Καί μέ ποιάς πόλεως τήν ἱστορία ἒχει σχέσι; Μήπως κάτι ὑπονοῇς;

Πράγματι ἡ Θεσσαλονίκη κύριε δήμαρχε, ἐδημιουργήθη ἀρκετά μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Ἀλλά σοῦ διαφεύγει (μᾶλλον κάνεις πώς σοῦ διαφεύγει) ὁτι ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν Μακεδών! Κι ὡς πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας ἡ Θεσσαλονίκη δικαιοῦται νά φέρῃ τέτοια σύμβολα!

Ἐάν δέν σοῦ ἀρέσῃ, πήγαινε στήν Πέλλα, κᾶνε τήν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας καί μετά χάρισε της καί τό δικαίωμα “χρήσεως” τοῦ Ἀλεξάνδρου! Ἒως τότε ὃμως κύριε δήμαρχε, κᾶτσε καλά… Ὁ Ἀλέξανδρος συμβολίζει τήν Θεσσαλονίκη!

Ἐπίσης, μέ βάσι τήν ἱστορία πάντα, θά ἢθελα νά μᾶς πληροφορήσῃς πρός χάριν ποίου ἢ  ποίας ἐδημιουργήθη ἡ πόλις! Καί τί σχέσι εἶχε μέ τόν Ἀλέξανδρο αὐτός ἢ αὐτή. Κύριε δήμαρχε!

Θά ἢθελα μίαν ἀκόμη σοβαρή ἀπάντησι κύριε δήμαρχε, ἐὰν δέν σοῦ κάνῃ κόπο φυσικά!

Γιατί λύσσαξες νά τήν πάρῃς τήν δημαρχεία;

Τόσο πολύ μισεῖς τά σύμβολα τῆς πόλεως;

Μά ἐὰν δέν σοῦ κάνῃ  καί δέν σοῦ ἀρέσῃ ἡ πόλις κύριε δήμαρχε, γιατί δέν καθόσουν στό σπίτι σου ἢ στό οἰνοποιεῖο σου;

Δέν ἢσουν ἀπόλυτος ἂρχων ἐκεί;

Κι ὂχι μόνον γιά τέσσερα χρονάκια..


Φιλονόη.

Υ.Γ. Πατριῶτες, τί κάνετε; Ἀκόμη τό τερατούργημα νά πέσῃ στήν θάλασσα; Μήν ἀργεῖτε γιατί πολύ φοβοῦμαι πώς δέν θά πέσῃ  μόνο του!

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply