Στὴν Κερατέα γίνεται τῆς …Κερατέας!

Κερατέα καί σήμερα!!

Εχα νά τό πιάσω τό θέμα κάποιες μέρες κα μο λειψε! Τά νέα πό τνατολικό μέτωπο; Στν Κερατέα γίνεται τς  ….Κερατέας κόμη!

νομίες ργολάβων, νομίες παλλήλων, νομίες πουργείων!!!

 

 

Τ ΜΑΤ καιροφυλακτον!

(Κάπου δ μπαίνουν καί κάτι περίεργοι πο πασχίζουν ν καπηλευθονλλά δν πολογίζονται!)

Ο κάτοικοι παγρυπνον!

Καί τ γεγονότα έουν….

πολιτεία διαφορε κι πιβάλει!

στυνομία γανακτε λλά παραβρίσκεται!

Ο ργολάβοι ξακολουθον τό ργο τους νενόχλητοι!

Τό καζάνι βράζει!

νομία σ λο της τό μεγαλεο!

Δν πολογίζονται οτε δικαστικές ποφάσεις, οτε εσαγγελικές διαταγές, οτε προσωρινά μέτρα!! Κάποιοι μλλον ποτελον να νώτερον κρτος τοῦ γνωστοῦ μας κράτους!

βουλευτής Μάκης Βορίδης πεφάσισε ν δράσ πέρ τν κατοίκων κα διαβάζουμε στήν σελίδα του:

 

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Μαυρουδή Βορίδη του Χρήστου Νομαρχιακού Συμβούλου Ανατολικής Αττικής, επικεφαλή της Νομαρχιακής παρατάξεως Λαϊκός Νομαρχιακός Συναγερμός.

Με την παρούσα σας αναφέρω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά παρανόμως στην «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στις θέσεις Μαύρο Βουνό Γραμματικού και Βραγώνι Κερατέας Λαυρεωτικής στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (σχετικές και οι εγκριτικές αποφάσεις C(2004) 55209/21-12-2004 και CCI: 2004 GR 16C PE002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Ειδικότερα:
Η Ευρωπαϊκή κοινότητα απαγορεύει την ταφή μη επεξεργασμένων απορριμμάτων.
Συνεπώς η έναρξη λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων που αναφέρονται στις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις, έχει προαπαιτούμενο την ύπαρξη και αποδεδειγμένα αποδοτική λειτουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στο συγκεκριμένο χώρο ή στους δήμους που εξυπηρετούνται από το Χ.Υ.Τ.Α. όπως αναφέρεται ρητά στο κεφάλαιο των ειδικών όρων των προαναφερθέντων εγκριτικών αποφάσεων, πλην όμως τέτοια εγκατάσταση όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά ούτε έχει καν μελετηθεί η λειτουργία της.
Εξάλλου όσον αναφορά στις προθεσμίες των εγκριτικών αποφάσεων CCI:2004 GR 16C PE002 και CCI:2004 GR 16C PE010:
1. Η προθεσμία 31-6-2005 του Άρθρου 1 των Ειδικών Όρων έχει παραβιαστεί.
2. Η προθεσμία 31-12-2005 του Άρθρου 2 των Ειδικών Όρων έχει παραβιαστεί.
3. Η προθεσμία 28-11-2003 του Άρθρου 5(β) των Ειδικών Όρων έχει παραβιαστεί.
4. Η προθεσμία 01-11-2004 έναρξης εργασιών του Άρθρου 8 του Παραρτήματος 1 έχει παραβιαστεί.
5. Η προθεσμία 31-5-2007 περάτωσης έργων του Άρθρου 8 του Παραρτήματος 1, λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι ήδη (όντας μέσα στο 2006), οι εργασίες ούτε έχουν αρχίσει, ούτε είναι δυνατό να προβλεφθεί ο χρόνος έναρξής τους (και κατά την κοινή λογική κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι παραπλανητικός), κατά λογικό συμπέρασμα, επίσης θα παραβιαστεί.
Eκ των ανωτέρω με σαφήνεια προκύπτει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά στην εκτέλεση ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος δημιουργώντας παράνομα ΧΥΤΑ χωρίς να έχει τηρήσει νόμιμους όρους οδηγώντας στην καταστροφή δύο περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους και ιστορικής σημασίας, αδιαφορώντας δε για την κατηγορηματική αρνητική θέση όλων των φορέων της περιοχής (Εμπλεκόμενων Δήμων, Νομαρχίας, Βουλευτών του Νομού).
Ως επικεφαλής Νομαρχιακής Παρατάξεως και ως εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος και ως μέλος της Ν.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής αλλά και ως πολίτης έχω προφανές έννομο συμφέρον να αναφέρω ενώπιον της Επιτροπής Σας την ανωτέρω όλως συνοπτικώς εκτεθείσα κατάσταση και να ζητήσω την παρέμβαση σας προς αποτροπή της περιβαλλοντικής καταστροφής της περιοχής μας.
Κατόπιν τούτων

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

  • Να συζητηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Σας το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να αποτραπεί άμεση και παρούσα επικείμενη βλάβη στο περιβάλλον και στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.
  • Να κληθώ προκειμένου να αναπτύξω πληρέστερα και προφορικώς ενώπιον Σας τους ισχυρισμούς μου

 

Γιά νά δομε λοιπόν καί τόν κύριο Βορίδη! Θά καταφέρ νά «πείσῃ» τν κυβέρνησι πώς παρανομε; Γιατί ἐὰν δν «πιάσῃ» κα κίνησις Βορίδου, τότε τό βλέπω….. Τό μπμ θά εναι τόσο μεγάλο πο δέν θά μείν τίποτα ρθιο!

Φιλονόη.

 

 

ἡ γελοιογραφία εἶναι ἀπό ἐδῶ.

(Visited 19 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Στὴν Κερατέα γίνεται τῆς …Κερατέας!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στὴν Κερατέα γίνεται τῆς …Κερατέας! | αἰέν ἀριστεύειν

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄλλος γιὰ τὴν Κερατέα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μία πολύ σοβαρή καταγγελία γιὰ τὴν Κερατέα. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply