Καταστρέφεις; Ἀκυρώνεσαι!!!

Τώρα μάλιστα….

Καταστροφ μηχανημάτων κυρώσεως εσιτηρίων! ( πληροφορία εναι στΦίμοτρο.)

Τ κίνημα «δν πληρώνω» καταστρέφει μηχανήματα!

Θαυμάσια λοιπν!

Γι ατν τν λόγο ξεκινήσατε; Γι ν περάσετε στν καταστροφ; Μ ἐὰν εναι τσι, τότε λυπμαι! Δν ξίζει τν κόπο ν σχοληθ κάποιος σοβαρ μαζί σας!

Κα δν ξίζει τν κόπο ν σχοληθ κάποιος μαζί σας διότι περάσατε σ κφρασι μ σεβασμο διωτικς περιουσίας!!! Κάθε κφρασις μ σεβασμο κυρώνει κάθε καλ πρόθεσι!! π που κι ἐὰν προέρχεται!!!

Θ τολμοσα μάλιστα ν π τι ποιαδήποτε καταστροφ (μικρ μεγάλη) ξένης περιουσίας, σς καθιστ πόπτους κα προβληματικος. Δείχνει τι κάποια στοιχεα (ποι;;;;;;) εσλθαν στ κίνημα κα πλέον τ χουν ναλάβ π τν ποπτη «προστασία» τους!!

Πς κα γιατ φθάσατε δ; Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσουν κάποιοι κατέχοντες…..

Παιδι εμαι μαζί σας σο δν καταστρέφετε περιουσίες! Κα μαζ σας θ εναι κάθε λεύθερα σκεπτόμενος πολίτης, σο δν προκαλετε ζημις!!! σο δν κυρώνεται συνταγματικς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Γι ν κυρώσετε κα ν καταστρέψετε ξένη περιουσία, σημαίνει πς περντε σ δράσι κυρώσεως νόμου καὶ Συντάγματος!! Παράνομον!

Ἐὰν δν σέβεστε, ς τω κα παρανόμως ποκτηθείσα περιουσία, σημαίνει πς δν χετε τν ψυχραιμία, τν κανότητα κα τν διαύγεια ν σεβαστετε κανέναν νόμο! Ἐὰν δν σέβεστε μως κανέναν νόμο τότε:

1ον . Γιατ ξακολουθετε ν ζτε σ μία πολιτεία πο δν σς κφράζεί;

2ον . Γιατ φορέσατε τν μάσκα το δικαίου ποκριτικότατα; Γι ν νομιμοποιηθ δικία σας; Μ δν θ νομιμοποιηθ ΠΟΤΕ!!!! κτς ἐὰν σχεδιάζετε τν κατάργησι το πάρχοντος Συντάγματος!! Τότε μ δηγετε σ λλα, κόμη πι περίεργα συμπεράσματα!!!

3ον . Γιατὶ δὲν ἔχετε τὴν δέουσα ὑπομονὴ γιὰ νὰ κριθῇ ἐκ τῆς δικαιοσύνης κάθε παρατυπία τῆς πολιτείας; Διαφωνῶ μὲ τὴν πολιτεία καὶ πάρα πολλοὺς νόμους της. Ὅμως ἐπιλέγω τὴν ΝΟΜΙΜΟ ὁδὸ γιὰ νὰ περιφρουρήσω τὰ δικαιώματά μου. Ἄρνησις σεβασμοῦ καὶ ἐφαρμογῆς νόμου δὲν ἐπισύρει αὐτομάτως τὴν ἄρνησι σεβασμοῦ  τῆς πολιτείας πρὸς κάθε Συνταγματικῶς κατοχυρωμένο  δικαίωμά μου;

πάρχουν δικαστήρια κυρίες κα κύριοι. Ἐὰν τ λληνικ δικαστικ σύστημα  δν σς κπροσωπε, μπορετε ν περάσετε στ ερωπαϊκ. Μπορετε ν περιμένετε μίαν κάποια δικαστικ πόφασι! Ὄχι νὰ λειτουργεῖτε ὡς δικαστὲς κι ὣς νομοθέτες!!! Ἀκυρώνεστε αὐτομάτως μέσα στὴν συνείδησί μας ὡς κάτι καταχρηστικὸν, παράνομον κι ἀπάνθρωπον.

Σ κάθε περίπτωσι (δικαία δικη) πο προκαλονται ζημις, θεωρ τι χουμε πλέον νά ντιμετωπίσουμε «σκοτεινς δράσεις», διόλου φιλικς πρς τς ρχικς κινητοποιήσεις κα μλλον κακοβούλως ργανωμένες καὶ ὑποκινούμενες! Γι ν μν τ πάω λίγο παρακάτω….

Τ παρακάτω λέει πς τ κίνημα δη καπελώθηκε π «παγγελματίες» το εδους κα τώρα περνάει στν πραγματικ του στόχευσι!! Πο φυσικ δν εναι παύσις μείωσις το κόστους διοδίων κα εσιτηρίων… λλ κάτι λλο, χειρότερο….. πραγματικς τους στόχος εναι λεγχος τς ξουσίας! Ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα πρίσμα ποὺ μᾶλλον ἀκυρώνει  κάθε δικαίωμα αὐτοδιαχειρίσεως!

σως κα ν κάνω λθος….

Γνωρίζω πάρα πολλος πολίτες πο συνετάχθησαν μαζί σας, πο σήκωσαν τ μπόδια κα πέρασαν νευ πληρωμς, πο σς πεστήριξαν κα χειροκρότησαν τς δράσεις σας! Ἐὰν μως ατ πο ξεκίνησε Γκλέτσος (καδικαίως λαβε τ χαριτωμένο κατηγορητήριό του γι φθορ ξένης περιουσίας) γίν σημαία σας…. τότε, πολ φοβομαι πς χάσατε τ παιχνίδι!!!

Θ σς ξηγήσω τ γιατ… Κι σοι κόμη διαθέτουν (στοιχειώδη) κο κα κρίσι ς πράξουν ναλόγως!

λλην π ρχαιοτάτων χρόνων διώχθη παντοιοτρόπως. να τμμα τν διώξεων πο πέστη φωροσε τν διοκτησία του. Διάφορα καθεσττα ν τος αἰῶνες, τ πρτο κομμάτι πο χτυποσαν στν λληνα, ταν τ κομμάτι τς οασδήποτε περιουσίας του, μικρς μεγάλης. Ατς πο το διδε τ δικαίωμα στ λευθέρως ζεν.

Σήμερα, λλην μ κάθε τρόπο ξυπν! ναζητ δράσεις πο θ τν πεγκλωβίσουν π τ πάρχον καθεστς, τ ποον  λειτουργε ς δυνάστης κα το παγορεύει το μειώνει λευθερίες. Θ συνταχθ κα θ συμμαχήσ μ δυνάμεις πο θ τν δηγήσουν στν πλήρη του πελευθέρωσι. λλ θ πολεμήσ κα κάθε λλη δύναμι πο στρέφεται κατ τς μειώσεως καταστρατηγήσεως ἤδη κεκτημένων λευθεριν του.

νας τομέας πο χει πολλάκις «κτυπηθε» στν λληνα, εναι πως προανέφερα, τ διοκτησιακ καθεστς. Ατ πο το δίδει ναν στοιχειώδη έρα λευθερίας. Τ δικαίωμά του ν ζήσ ξιοπρεπς! Σ κάθε περίπτωσι καταπατήσεώς του, λλην πλέον θ ντιδράσ μ σα μέσα διαθέτει!

Ἐὰν λοιπν «ασθανθ» τι καπελώθηκε, τότε θ π να μεγαλοπρεπέστατο «ντίο» κα «χάρηκα» λλ θ πιστρέψ σ ατ πο θ τν παναπροσδιορίσουν. μοναδικς δρόμος πο θ δεχθ ς συμβατ μ τς νάγκες του, θ τν ποστηρίξ,  θ τν περασπιστ κα θ πέσ μαχόμενος πέρ ατο, εναι ΜΟΝΟΝ ατς πο θ το αξήσ λευθερίες κα φυσικ δν θ μφισβητ τς δη πάρχουσες!!!!

γαπητς κυρίες κα γαπητο κύριοι το κινήματος «δν πληρώνω», σκεφτετε το! Ἐὰν ξακολουθήσετε ν καταστρέφετε ξένη περιουσία, ατομάτως δίδετε τ μήνυμα τς πουσίας ρίων κα τς ρνήσεως σεβασμο σ ίδιοκτησιακ κατεστημένα. Δν χει σημασία ἐὰν σήμερα «χτυπτε» τν διοκτησία το μεγαλοεργολάβου το δημοσίου. Ἐὰν δν σέβεστε μίαν φορ, εναι φυσικν πόμενον ν μήν σέβεστε ΠΟΤΕ!!! Ἐὰν μως δν σέβεστε ΠΟΤΕ, εναι φυσικν πόμενον κάποια στιγμ ν στραφετε κατ το κάθε διοκτήτου! Κάτι τέτοιο δν εναι νεκτό!

καταπάτησις νόμου πο κατοχυρώνει διοκτησίες εναι καταπάτησις νθρωπίνου δικαιώματος. κάθε δράσις ταν μπεριέχει οαδήποτε κφρασι καταστρατηγήσεως νθρωπίνου δικαιώματος, παύει ν εναι δράσις φιλικ πρς τ σύνολο! Καταντ δράσις καταστρατηγήσεως κα λέγχου!!!

Ἐὰν κριθ χι παράνομον τ ζήτημα τν διοδίων, εναι κάτι πο ΟΦΕΙΛΟΥΝ ν κρίνουν μόνον τ δικαστήρια.

Ἐὰν κριθον χι παράνομες ο διάφορες αξήσεις, εναι ζήτημα πο θ κρίνουν ΜΟΝΟΝ τ δικαστήρια.

Δν εστε δικαστς κυρίες κα κύριοι! Δν «θωώνεστε» λόγ συλλογικότητος…. κυρώνεστε…. Ατοκαταργεστε!!!

Γιατί τ πράξατε;  Μόνον ἐσεὶς γνωρίζετε!!!

διότι πράγματι θέλουν κάποιοι (ἀπὸ ἐσᾶς) ν δηγήσουν τς κινητοποιήσεις τν νεξαρτήτων πολιτν σ κάτι λεγχόμενον…

διότι πλούστατα θέλουν κάποιοι ν ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ δι παντς τ συγκεκριμένον κίνημα!!

γ πάντως, π ατς τς συνθκες, δν συμμετέχω κα δν συναιν.

Φιλονόη.

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Καταστρέφεις; Ἀκυρώνεσαι!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καταστρέφεις; Ἀκυρώνεσαι!!! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply