Πετρέλαια ὑπάρχουν, ἀλλὰ ποιός θὰ τὰ βγάλῃ;

Πετρέλαια ὑπάρχουν, ἀλλὰ ποιός θὰ τὰ βγάλῃ;

Πόσα χρόνια γνωρίζουν στὰ κυβερνητικὰ κλιμάκια γιὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν πετρελαίων (καὶ γενικότερα τῶν ὑδρογονανθράκων) στὴν χώρα μας;  Πολλά! Πάρα πολλά!

Κάπου διάβαζα γιὰ ἀναγωγή στὰ χρόνια τοῦ Βενιζέλου ἢ τοῦ Τρικούπη!

Κι ἔτσι νὰ μὴν εἶναι, ἔχουμε ἀκούσει δεκάδες κραυγὲς ἐπί κραυγῶν (βλέπε καὶ Πάγκαλος) ἀναφορικῶς μὲ τὴν μὴ ὕπαρξι πετρελαίων στὴν χώρα μας. Τὸ γιατί, λογικὰ ἐὰν τὸ ἔβλεπες, πρὶν καταγράψουν οἱ δορυφόροι (κι ἐπιβεβαιώσουν) τὴν ὕπαρξιν πετρελαίων, εἶναι πασιφανές. Μία λεκάνη! Μία συγκεκριμένη δομή ἐδαφῶν. Μία συγκεκριμένη σεισμογενὴς συμπεριφορά.

Βέβαια, ἀπὸ τὶς εἰκασίες ἔως τὴν βεβαιότητα, ὑπάρχει ἡ μεγάλη ἀπόστασις τῆς ἐρεύνης ποὺ ἀπαιτεῖται. Ἡ ὁποία ὅμως, δὲν ἔγινε. Ἢ ὀρθότερα, ἔγινε καὶ ΘΑΦΤΗΚΕ! Τόσο ἁπλᾶ….

Κι ἀναρωτιέται ἕνας φυσιολογικὰ σκεπτόμενος νοῦς (ὄχι κουδουνίστρα):

Ἐντάξει, στὸ Αἰγαῖο τρέματε νὰ κάνετε ἔρευνες. Δὲν περιμέναμε κάτι καλλίτερο. Στὸ Ἰόνιο; Στὴν κυρίως Ἑλλάδα; Στὴν Κρήτη; Στὴν Γαῦδο; Ἐκεῖ δὲν εἴχατε τὸ ἐλεύθερο νὰ πράξετε τὰ αὐτονόητα;

Δυστυχῶς, τὰ αὐτονόητα γιὰ κάθε στοιχειωδῶς σκεπόμενον, εἶναι ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου κλίμαξ εὐφυίας γιὰ τὶς κουδουνίστρες! Ἢ, κάτι ποὺ δὲν θέλω νὰ πιστεύω ἢ νὰ σκέπτομαι, ἐλάμβαναν πολύ περισσότερα γιὰ νὰ παραμένουν οἱ ὑδρογονάνθρακες θαμμένοι, ἀπὸ ὅσα θὰ κέρδιζαν (γιατὶ θὰ κέρδιζαν) ἐὰν τοὺς ἔβγαζαν στὴν ἐπιφάνεια.

Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε (εἰκασία, ἀπαιτεῖται ἔρευνα γιὰ νὰ ἀποδειχθῇ) ἐὰν τὸ δοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν σκοπιὰ, καὶ ἀναζητήσουμε λίστες μὲ προμήθειες καὶ φόρους (ἢ καὶ «φόρους») ἴσως νὰ ἀνακαλύψουμε πολλὰ περίεργα!.

Παραμένει ὅμως καὶ τὸ ζήτημα τῆς συμβάσεως ΚΟΥΠΕΡ. Ἐξ ὅσων ἔχω διαβάσει, ἡ βασικὴ σύμβασις, δὲν εἶχε κάποιους ὅρους μονοπωλιακοὺς γιὰ τὴν ἑταιρεία ΚΟΥΠΕΡ. (Λεπτομέρειες στὸ ἡ σύμβασις COOPER, ἡ ἀλήθεια καὶ τὰ ψέματα. ) Συνεπῶς, ἐὰν ἴσχυαν οἱ ἀρχικοὶ ὅροι, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπῆρχε κάποιο ἐμπόδιο ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, νὰ προχωρήσῃ σὲ ἔρευνες γιὰ ἀναζήτησιν ὑδρογονανθράκων. Ἄλλως τε, τὸ παράδειγμα τοῦ Πρίνου (ποὺ δυστυχῶς γιὰ κάποιους ἔγινε ἐπὶ χούντας) μᾶς καταδεικνύει πὼς ὑπῆρχαν.

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ ποὺ ἐμπόδισε (κι ἐμποδίζει) κάθε ἑλληνικὴ κυβέρνησι στὴν λήψι τῆς ἀποφάσεως; Στὸ Κατάκωλο ὑπάρχουν εὑρήματα. Στὴν Ζάκυνθο. Στὴν Γαῦδο. Στὴν Κρήτη. Δὲν πιάνω Αἰγαῖο στὰ χέρια μου, γιατί κάποιους θὰ τοὺς πιάσῃ μία ἀπαίσια τρεμούλα καὶ δὲν θέλω…

Συνεπῶς, ἢ ὑπάρχουν ὐδρογονάνθρακες καὶ δὲν ἔχουν μεριμνήσει ΠΟΤΕ γιὰ τὴν ἀναζήτησίν τους, διότι κάτι τοὺς κρατᾶ δεσμίους. Ἢ δὲν ὐπάρχουν καὶ ὅλα ἔχουν καλά!

Ὅμως τὰ δείγματα εἴχαμε! Ἤδη, ἀπὸ τὸ 1978 ὀ Σωτήρης Σοφιανόπουλος σκάβει, ψάχνει, βρίσκει καὶ προσφέρει ἕτοιμα σημεῖα λήψεως πετρελαίου ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Τί ἦταν αὐτὸ αὐτὸ ποὺ ἐμπόδισε Καραμανλῆ κι Ἔβερτ (μαρτυρία Σοφιανοπούλου στὸν ῥαδιοφωνικό σταθμό ΗΡΟΔΟΤΟ πρὸ ἐτῶν) νὰ τὰ παραλάβουν; Διότι ὁ Σοφιανόπουλος τὰ προσέφερε! Γιατί ἡ τότε «ἑλληνικὴ» κυβέρνησις ἠρνήθη νὰ παραλάβῃ τὸ ἔργο-δῶρο; Τί τὴν ἐκράτησε;  (Πληροφορίες στὸ ὁ λόγος γιὰ τὸν Σωτήρη Σοφιανόπουλο.)

Μήπως ἡ σύμβασις ΚΟΥΠΕΡ;  (Ὑπόνοιες γιὰ τὴν σύμβασι ΚΟΥΠΕΡ στὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση, ἠ βαριὰ βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος, καὶ στὸ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση) Ἐὰν εἶναι πράγματι αὐτὸς ὁ δεσμευτικὸς παράγων, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουμε τὶς συνέχειες τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως. Κάτι ποὺ θέλει, σᾶς πληροφορῶ πάρα πολύ μεγάλη ὑπομονή καὶ χρόνο!

Καταλήγοντας. Σήμερα, ἄνευ συμβάσεως ΚΟΥΠΕΡ, διότι ἔληξε θεωρητικῶς τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010, τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιον εἶναι ἐλεύθερο νὰ προχωρήσῃ σὲ ἐξαγωγὴ ὑδρογονανθράκων. (Βέβαια τώρα ἔφθασαν καὶ τὰ γειτονόπουλα… Καὶ ψωμοζητοῦν γιὰ …νὰ ἁρπάξουν ὅσα ἔχουμε κι ὅσα δὲν ἔχουμε…) Τοὐλάχιστον σὲ περιοχὲς ἐκτὸς Αἰγαίου. Ὄχι γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ἀγγίζουμε ἐμεῖς τὸ Αἰγαῖον. Ὄχι φυσικά! Ἁπλῶς, αὐτὰ τὰ κουδουνίστρια ποὺ μᾶς κουβαλήθηκαν, τὸν ὀθωμανό τὸν θέλουν στὸ πλάι τους. Ὄχι μὲ ἕνα πέλαγος ἀνάμεσά τους. Συνεπῶς δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε προκοπὴ μὲ ἐτούτους.

Ἡ μόνη προκοπὴ ποὺ ἴσως δοῦμε, θὰ εἶναι συζητήσεις ἐπὶ συζητήσεω, μὲ μπόλικες διαβουλεύσεις καὶ ἀναβολές, γιὰ νὰ καταλήξουν μετὰ ἀπὸ πάαααρα πολλὰ χρόνια σὲ δοκιμαστικὲς ἔρευνες. Κι ὄταν θὰααααααα γίνουν κι αὐτές, τότε ἴσως νὰ προχωρήσουν σὲ ἔργα.

Συνοπτικῶς; Θὰ περάσουν στὸ γνωστό τους δοῦναι-λαβεῖν! Πόσα δίνεις ἐσὺ κουμπᾶρε; Πόσα ὁ ἄλλος κουμπᾶρος; Πόσα ὁ παρὰ ἄλλος; Κι ὄταν συμφωνήσουν στὰ περισσότερα γιὰ τὴν τσέπη τους, τότε θὰ τὰ δοῦμε ὅλα! Μία Ἑλλάδα πλήρη πετρελαιοπηγῶν! Πέτρα θὰ σηκώνουμε, πετρέλαιο θὰ πετάγεται! Νὰ φᾶνε ὅμως πρῶτα οἰ λιμασμένοι! Νὰ χορτάσουν! Νὰ στρώσουν τραπέζι γιὰ τὶς ἐπόμενες δύο-τρεῖς γενεές ἀπογόνων τους… Καὶ μετὰ βλέπουμε….

Φιλονόη.

ΥΓ. Προσμένουν νὰ φᾶνε καλά! Μόνον τὰ πετρέλαια ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὴν Κρήτη, θεωροῦν οἱ εἰδικοὶ πὼς θὰ καλύψουν σὲ ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τὴν Εὐρώπη γιὰ 50 χρόνια! Πολὺ χρῆμα! Ἀλλὰ ἢ θὰ «ἀνταλλαγῇ» μὲ ἕνα τμῆμα τοῦ «χρέους» ἢ θὰ μοιραστῇ μεταξύ τῶν κουμπάρων! Ὠραία μηχανή μᾶς ἔχουν στήσει! Ἔνας θησαυρὸς κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μας, τὸν ὁποῖον ἀπαγορεύεται νὰ ἀγγίξουμε! Διότι οἱ γνωστοὶ κι ἄγνωστοι ἐργολᾶβοι τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων, ἔτσι ἀπεφάσισαν!

ἐδῶ γελᾶμε:

Ἐδῶ κλαῖμε:

Σχετικὰ θέματα:

ὁ λόγος γιὰ τὸν Σωτήρη Σοφιανόπουλο.

ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση

ἡ σύμβασις COOPER, ἡ ἀλήθεια καὶ τὰ ψέματα.

Τὸ μεγαλύτερο χρέος τὸ ἔχουμε στὴν Μιχαλοῦ.

Ποιές ἦταν οἱ  συμφωνίες τοῦ 1979 γιὰ τὸ Αἰγαῖον;

Τὰ κοιτάσματα πετρελαίου στὸ Αἰγαῖον καὶ ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ κρίσις τοῦ Μαΐου 1974

ΑΟΖ. Τί εἶναι αὐτό;

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply