Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

Περί Μονεμβασίας «μεγάλο ἀφιέρωμα» κάνατε! (3ο ἐπεισόδιο: ἐξέγερσις)Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!1

 

20:52, Τατσόπουλος: «Τὸ κρίσιμο γιὰ τοὺς πολιορκημένους Τούρκους εἶναι ἡ πείνα. Ὅταν οἱ λιγοστὲς προμήθειές τους ἐξαντλοῦνται, ἀρχίζουν νὰ τρῶνε ῥίζες, φύκια, σπόρους καὶ καταλήγουν νὰ τρῶνε γαϊδούρια, σκύλους καὶ ποντίκια. Ὅταν κι αὐτὰ ἐξαντλοῦνται καταφεύγουν στν κανιβαλισμό…  …

«Οἱ Τοῦρκοι …ἐπιμένουν νὰ παραδοθοῦν στόν Δημήτριο Ὑψηλάντη….! Αὐτὸς ὑπόσχεται τὴν ἀσφαλὴ μεταφορὰ τους στὴν Μικρὰ Ἀσία.

Στὶς 2 Αὐγούστου, τὰ κλειδιὰ τοῦ φρουρίου παραδίδονται ἐπίσημα, σὲ ἀσημένιο δίσκο. Ὅταν ὅμως ἀνοίγουν οἰ πόρτες, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατήσῃ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ πόλις λεηλατεῖται! Πολλοὶ τοῦρκοι δολοφονονται! Οἱ ὑπόλοιποι, περίπου 500, ἐπιβιβάζονται σὲ τρία Σπετιώτικα πλοῖα, τὰ ὁποῖα τοὺς ἐγκαταλείπουν σὲ ἕνα ἀκατοίκητο νησί, ἀνοικτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἡ παράδοσις τῆς Μονεμβασίας, εἶναι ἡ μόνη περίπτωσις ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν Τούρκων κατοίκων καταφέρνει νὰ διαφύγῃ.  Στὰ ὑπόλοιπα κάστρα ποὺ καταλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὅλοι οἱ κάτοικοι σφαγιάζονται!» (Πολύ τό τονίζεις τό τελευταῖο…. )

Γι ν δομε μως, εναι πως τ λές;

**Ατ τ «δολοφονονται» πς προέκυψε;

Δολο+φονεύω (=σκοτώνω) = νέργεια, μπεριέχουσα δόλο πο δηγε στν φόνο!!! Δλα δ πρέπει ν πρϋπάρχη να σχέδιον δολο+φονίας!!! Τ λέω καλ; Δολοφονίες ταν λες ο σφαγς πο γιναν κατ λλήνων (μάχων) κατ τν διάρκεια κφράσεως το μένους το Μαχμούτ!!!

Δολοφονία εναι κα κάθε νέργεια πο γίνεται μ στόχο τν ρπαγ πλούτου κα τν θάνατο το κατέχοντος ατο το πλούτου.

Μς λέτε λοιπόν, πώς ἀκριβῶς τ πόδια, στν προσπάθειά τους ν χτυπήσουν τ κεφάλι, δολοφόνησαν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν; Νεολογισμοί!!! Παγκόσμια πρωτοτυπία!!! Ἀπό σήμερα οἱ ἐπαναστάσεις,  κατ’ ἐσᾶς ἀλλάζουν διάστασι καὶ γίνονται δολοφονίες!!!!

Δν σς ερίσκω κα τόσο κριβες!!! Τ ντίθετον θ λεγα!!!! Γι 400 χρόνια συντελετο να κατ’ ξακολούθησιν γκλημα κατ το λληνισμο!!! Μία δολοφονία συνειδήσεως, σκέψεως, πάρξεως….  Μία πολύτως συνειδητ δολοφονία νς θνους!!! Ν εστε περισσότερο κριβείς παρακαλ, διότι γελοιοποιεστε!!!**

«Οἱ ἀγάδες λοιπὸν τῆς Μονεμβασίας ἔμειναν ἥσυχοι, ἀφοὖ καὶ αὐτὸς ὁ Χουρσὶτ δὲν ἐπίστευε μέχρι τοῦ τέλους τοῦ δευτέρου δεκαημέρου τοῦ Μαρτίου εἰς τὰ λεγόμενα καὶ τὰ καταγγελθέντα ἀκόμη ὅτι ἐπέκειτο κίνημα εἰς τὴν κάτω Ἑλλάδα, ἀποδίδων ταῡτα εἰς προσπάθειαν τοῦ ἀντάρτου τῶν Ἰωαννίνων νὰ προκαλέσῃ ἀντιπερισπασμὸν καὶ χαλάρωσιν τῆς ἐναντίον του τουρκικῆς ἐκστρατείας, καὶ εἶχε περιορισθῆ μόνον εἰς προληπτικὰ ἤπια μέτρα, ὅπως ἦτο ἡ πρόσκλησις τῶν προκρίτων καὶ τῶν ἱεραρχῶν τῆς Πελοποννήσου εἰς τὴν Τριπολιτσάν. Ἡ παρουσία τοῦ Χουρσὶτ εἰς τὴν Ἤπειρον καὶ τὴν Θεσσαλίαν μὲ τόσα στρατεύματα ἦτο μία ἐγγύησις ἀσφαλείας δι’ ὅλους τοὺς Τούρκους τῆς κάτω Ἑλλάδος.

ριθμς τν ποκλεισθέντων ες τ φρούριον νήρχετο ες τέσσαρας χιλιάδας πεντακόσια τομα. Μεταξ ατν σαν κα ρκετο Μονεμβασιται λληνες ποκλεισθέντες κε κα κρατούμενοι ς μηροι. νοπλος δύναμις νήρχετο ες χιλίους νδρας…..

Πτώματα νθρώπινα, κατ τατα, χρησιμοποιήθησαν πρς τροφν κα μικρ παιδι πο ερέθησαν πομονωμένα ες τος δρόμους ρπάγησαν κα σφάγησαν. (σελ. 497)

172 ἐξ αὐτῶν (Τοῦρκοι), κάνοντας ἔξοδον καὶ δίδοντας μικρὰν μάχην τὴν ἐπομένην, τελικῶς παρεδόθησαν καὶ φυλάσσοντο. (σελ. 496)

Οἱ αἰχμάλωτοι αὐτοὶ ἐπληροφόρησαν τὸν Ἕλληνα ἀρχηγὸν ὅτι ἐκ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως εχαν ποθάνει π τς στερήσεις κα τς μολυσματικς νόσους περισσότεροι το νς τρίτου το λου πληθυσμο, ὅτι πτ τουρκόπουλα εχαν σκοτωθε κα φαγωθ π νθρώπους ξαγριωθέντας π τν πεναν καὶ ὅτι ἤρχισεν ἡ ἔλλειψις τοῦ ὕδατος, διότι εἶχες ἐξαντληθῆ τὸ νερὸ ποὺ εὑρίσκετο ἐντὸς τῶν στερνῶν καὶ οἱ Τοῦρκοι ὑδρεύοντο μὲ προφύλαξιν ἀπὸ μίαν πηγὴν ποὺ εὑρίσκετο μόλις ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, ὄχι μακρὰν τῆς πύλης. (σελ. 500)

κ τν πρ τς τέσσαρας χιλιάδας Τούρκων, ποὺ εἶχαν κλεισθῆ εἰς τὴν Μονεμβασίαν κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πολιορκίας, δν πρχον παρ μόνον πτακόσιοι πενντα, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εὑρίσκοντο εἰς οἰκτρὰν κατάστασιν ἀπὸ τὴν ἐξάντλησιν.

Καντακουζηνς κατώρθωσε δι τς πιβολς του π τν λληνικν σωμάτων νὰ τηρηθῇ ὁ ὅρος τοῦ σεβασμοῦ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ζωῆς τῶν παραδοθέντων. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ὁ ὁποῖος εἰσῆλθεν ὁλόκληρος εἰς τὴν πόλιν κατὰ τὰς πέντε τὸ ἀπόγευμα, τήρησε πραγματικν τάξιν.  Περίπολοι σχυρα διέτρεχαν π κείνης τς ρας κα καθ’ λην τν πελθοσαν νύκτα τν παραδοθεσαν πόλιν μ τν ντολν ν συλλαμβάνουν κα ν μεταφέρουν ες τ φρούριον ποιονδήποτε ντελαμβάνοντο διαπράττοντα παράνομον πρξιν.1

…εἰς τὸν Καντακουζηνὸν ἐπίσης ὠφείλετο ἡ τήρησις τῆς τάξεως κατὰ τὴν παράδοσιν καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ζωῆς τῶν Τούρκων αἰχμαλώτων, ποὺ ἐστοίχισε μὲ τὴν  αὔξησιν τῶν διωκτῶν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Σμύρνην, ἀλλὰ συνετέλεσεν εἰς τὴν δημιουργίαν ἐμπιστοσύνης τῶν ἄλλων πολιορκουμένων Τούρκων, ὡς πρὸς τὴν ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων ἀρχηγῶν τήρησιν τῶν ὅρων τῶν συνθηκῶν.  (σελ. 505)1

Τί μς λς βρ παιδάκι μου; ληθεύει; Μ Βερέμης διά στόματος Τατσοπούλου λλα  μς μαθαίνουν σήμερα!!!! Μήπως κύριε Κόκκινε δν τ ξερες καλά; Μήπως μς δουλεύεις κα ο νέοι ατο φωστρες κατέφθασαν γι ν μς σώσουν πό τ μαρο μας σκοτάδι;

Ὁ Θερμησιώτης ὡδήγησε πράγματι τὰ τρία πλοῖα εἰς τὸ Κασσονῆσι καὶ ἐκεῖ ἦλθε κατόπιν εἰδοποιήσεως ὁ Γάλλος πρόξενος Μπονφὸρ μὲ αὐστριακὸν πλοῖον καὶ παρέλαβε τοὺς μεταφερθέντας μὲ τὰς ἀποσκευάς των. Κανεὶς ἐκ τῶν Τούρκων ἐκείνων δὲν ἠνωχλήθη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ναύτας, οὖτε ἐθίγη τίποτε ἀπὸ τὰ πράγματά των.  Μπόνφορ δωσεν γγραφον παραλαβς ες τν Θερμησιώτην χωρς ν’ ναφέρεται καμμία ταξία ες βάρος τν Τούρκων κα τοτο παρέδωσεν Σπετσιώτης πλοίαρχος κατ τν πιστροφν του ες τν Καντακουζηνόν. (σελ. 504)

Τί μς λέει, τί μς λέει!!!!  Ντροπή σου κύριε Κόκκινε (πο πρες κα βραβεο π τν καδημία!!! Δοτο θ ταν κι ατοί!!!)

Κτσε καλ κύριε Βερέμη κι κου γι ν μαθαίνς:

Τ κάστρο τς Μονεμβασίας παρέλαβε Καντακουζηνός!!!

Δν πραγματοποιήθ κανένα κτροπο!!!

Ο Τορκοι εχαν ποδεκατιστε πό τν πείνα!!! (Κι χι πό σφαγή!)

ταν χουμε πολιορκία (δλα δή πόλεμο!!!) ο γκλεισθέντες συνήθως πάσχουν πό πείνα!!! Ξέρεις κάποιον καλλίτερο τρόπο γι ν παραδοθ μία πολιτεία;

Ο Τορκοι πο σώθησαν, δν ταν 500 λλ 750!!!

πρχαν κόμη 172 κτς τν τοιχν, πο εχαν συλληφθε δη (στν προσπάθειά τους ν αφνιδιάσουν τος λληνες!!). Σύνολον; (Γι ν μαθαίνς κα στοιχειώδη ριθμητική:) 922!!! (Πολεμιστές!!! λλο ο οκογένειές τους!!!)

Δν γκατελήφθησαν σ κάποιο ρημιά γι ν ψοφήσουν λλ παρεδόθησαν σὲ γαλλικό πλήρωμα! πάρχουν κα ποδεικτικές πιστολές!!!

Ο διασωθέντες Τορκοι, μετ πγαν στν Σμύρνη κι σφαζαν λληνες!!! Μεγαλόκαρδοι κατ τ λλα!!!

Κα φυσικ μαθαίνουμε γι τν κανιβαλισμό!!!

Κύριε Βερέμη, χεις κούσει γι Μεσολόγγι; Δν νομίζω…

Κτσε ν σο π

Κι ατο σ πολιορκία ερίσκοντο!!! Κα φθασαν στ σημεο ν τρνε μόνον …πέτρες… λλά ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΓΑΝ ΠΟΤΕ!!!! Κύριε τουρκολγνε Βερέμη κα ΣΙΑ!!! ΠΟΤΕ!!!! Γιατ δν γιναν ποτ ΚΤΗΝΗ!!! Κι ς ζοσαν 400 χρόνια μέ τ ΚΤΗΝΗ!!!!

Κτσε, μν φεύγεις… χουμε κι λλα…

«….Ες τ Νεόκαστρον εχαν κλεισθ πλν τν ντοπίων κα ο Τορκοι τς Κυπαρισσίας, ο πολυαριθμότεροικα ο σχυρότεροι τς παρχίας, ο δ πολιορκοντες κα τ δύο φρούρια σαν Τριφύλιοι κα κατ τ πλεστον Κυπαρίσσιοι. (σελ. 506)

λόκληρος λληνικ δύναμις, περβαίνουσα δη τος χιλίους ξακοσίους νδρας, το καν δι τν πολιορκίαν χι μόνον κείνου το φρουρίου, λλ κα το τς Μεθώνης. (σελ. 507)

Ες τ Νεόκαστρον δν το περίπτωσις τς Μονεμβασίας, που δν πρχαν παλαι μίση μεταξ λλήνων κα Τούρκων, οτε διοικητικ καταδυνάστευσις. Ες τν Κυπαρισσίαν, ες τ Νεόκαστρον κα ες τν Μεθώνην ο Τορκοι σαν σκληροί, πως λλως τε παντο που σαν σφαλισμένοι ντς φρουρίου, μ νοπλον δύναμιν ες τν διάθεσίν των  κα χωρς ν φοβονται τος δρντας λληνας πλαρχηγούς. κδίκησις, λοιπν χουσαν προσωπικος ν τελς λόγους το ναπόφευκτος ταν θ δίδετο παραμικρ εκαιρία κα κανες ρχηγς δν θ το δυνατν ν συγκρατήσ λους τος μαινομένους κείνους νθρώπους. (σελ. )516

..Χωρς μφιβολίαν, θανάτωσις το πισκόπου τς Κορώνης ν κοψαν κομματάκια κα τν ρριξαν στος λληνες γι ν τν …φνε.Κατόπιν σκότωσαν κα λλους δύο ερες μ φρικτόν τρόπο) εχε τν πίδρασίν της π το πισκόπου Μεθώνης Γρηγορίου, δι τν ποον γράφη τι παιξε τν όλον το λία το Θεσβήτου κα τι πρωτοστάτησεν (520-521)…»3

χουμε μως κα κάτι κόμη πο δν κομε καθαρά!!!

νας μικρός φόρος τιμς ἀπαιτεῖται παρακαλ!

Ο ερολοχίτες πεσαν!!! πεσαν στ πεδίον τς μάχης! Φαντάζομαι ὄχι ἀπό ἀποπληξία!!! 25.000

«.. καπετν Γιωργάκης (λύμπιος).[…]..μόλις δ κατόρθωσεν γενναος νρ  ν ρπάσ τν σημαίαν το ερο λόχου, ν σώσ δύο πυροβόλα κα 100 περίπου πολειφθέντας ερολοχίτας  κα ν προστατεύσ οτω κατ τ νν τν πάγκοινον φυγήν. »4Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!2

 

Κατόπιν τούτου, ψηλάντης φθάνοντας στ Αστριακ σύνορα (μ τν βοήθεια το Γιωργάκη), συνελήφθη πό τν Αστριακν κα τελεύτησε οσιαστικς ντς τν φυλακν των!!!

Δν περνάει λοιπν σχεδν λο τ πόλοιπον τς ζως του στν φυλακή. Περνάει λο τ πόλοιπον τς ζως του στν φυλακή!

Ο λάχιστες ἡμέρες νς ζωντανο νεκρο κτς τν αστριακν κατέργων, εναι πιθανάτιος βρόγχος το ψηλάντου. πως κα τν συντρόφων του ἐπίσης, πο τν κολουθον ταχύτατα στν θάνατο!

Συνεχίζεται.

Φιλονόη.

σχετικά μὲ τό τρίτο ἐπεισόδιο:

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [1] (γενικές παρατηρήσεις)

Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2] (βιβλιογραφία καὶ ἱστορία)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [1] (ἱστορικές ἀνακρίβειες)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [2] (Τριπολιτσά)

Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3] (Κολοκοτρώνης)

Ἐλευθερίαἤ Θάνατος [4] (Μπουμπουλίνα)

Φωτᾶκος: Ναὶ τοὺς σφάξαμε

 1,2,3:Διονύσιος Κόκκινος, λληνική πανάστασις, κδόσεις Μέλισσα, θναι, 1956, τόμος 1ος.

4: Παπαρρηγόπουλος, στορία το λληνικο θνους, τόμος Ε’, σελ. 711, θναι 1887 (νατύπωσις πό maillink)


(Visited 42 times, 1 visits today)
17 thoughts on “Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Μονεμβασία καὶ ἡ ἅλωσις αὐτῆς! | αἰέν ἀριστεύειν

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐλευθερία ἤ Θάνατος!! [1] « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐλευθερία ἢ Θάνατος [2] « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [4] « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φωτᾶκος: Ναί, τούς σφάξαμε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κύριε Βερέμη, τὰ ἀψηλά τὰ ἔκανες κρεμαστάρια; [2] « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐλευθερία ἤ Θάνατος [3] « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατριωτες βλεπετε ακομα αυτους τους προδ&om

 11. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατριωτες βλεπετε ακομα αυτους τους προδ&om

 12. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατριωτες βλεπετε ακομα αυτους τους προδ&om

 13. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατριωτες βλεπετε ακομα αυτους τους προδ&om

 14. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πατριωτες βλεπετε ακομα αυτους τους προδ&om

 15. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀπελευθερωτικοὶ ἀγώνες τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν ξεκίνησαν τὸ 1821. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 16. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 1821: ἡ ἱστορία τῶν ἀνιστορήτων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 17. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία….. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply