Ἀπάντησις Μερκούρη σὲ παμμακεδονικές ἐνώσεις.

ΘΕΜΑ: Απάντηση εγγράφου

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφό σας που αφορά σε βιβλία Ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε τη με αρ. πρωτ. 20/13-01-2011 απάντηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία έχει ως εξής:

«… σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ30-3-2006) για την αξιολόγηση της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές αξιολογούνται, μεταξύ άλλων και σε “Δύο τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων”.

Η διδακτική επεξεργασία ιστορικού υλικού κειμενικού, εικαστικού, χαρτογραφικού, διαγραμμάτων, πινάκων κτλ. προβλέπεται επίσης από το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ως διδακτική μέθοδος ενδεδειγμένη για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες επιλέγουν με ευθύνη τους ιστορικό υλικό κειμενικό ή μη, πέραν εκείνου που περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια με κριτήριο την κατά το δυνατόν πολυπρισματική του οπτική, ώστε να αναπτυχθεί προβληματισμός και ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας μιας ιστορικής πηγής και η κριτική ανάλυση των θέσεων που προβάλλονται από αυτήν συνιστούν, ως εκ τούτου, ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας άσκησης της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, όσο ευρύτερο είναι το φάσμα του ιστορικού υλικού, όχι μόνο από την ελληνική αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι καθηγητές της Ιστορίας, ειδικά του Λυκείου, τόσο περισσότερο ενισχύεται η δυνατότητα των επιλογών και της ανάληψης πρωτοβουλίας από την πλευρά τους.

Το συγκεκριμένο τετράτομο έργο του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιανατολική Ευρώπη, στο οποίο αναφέρεται η επιστολή, αποτελεί συλλογή ευρέος φάσματος ιστορικών πηγών που προέρχονται από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και που εκφράζουν, όπως είναι αναμενόμενο, την οπτική των διαφόρων λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την εθνική τους ιστορία, με προφανείς τις συχνά εκ διαμέτρου αντιτιθέμενες μεταξύ τους εκτιμήσεις και απόψεις. Ως συλλογή πηγών, είναι αυτονόητο ότι σε καμία περίπτωση το έργο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε να χρησιμοποιηθεί ως σχολικό βιβλίο, διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των σχολικών βιβλίων.

Η δυνατότητα, ωστόσο, των καθηγητών της Ιστορίας στο Λύκειο να αντλούν κατά την κρίση τους και με την επιστημονική και παιδαγωγική τους ευθύνη ιστορικό υλικό που δίνει στους μαθητές τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να αξιολογούν, να αντικρούουν και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν απόψεις και ερμηνείες που διατυπώνονται μέσα στο υπό επεξεργασία ιστορικό υλικό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαγορευθεί, όταν μάλιστα αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει και με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. Αντίθετα, οι καθηγητές της Ιστορίας όχι μόνο ενθαρρύνονται αλλά και επιμορφώνονται από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν διδακτικά αυτές ακριβώς τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εποχή μας κατά τον παιδαγωγικά προσφορότερο τρόπο.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Εσωτ. Διανομή

Δ/νση Σπουδών Δ/μιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄

σχετικά θέματα:

ἐπιστολή παμμακεδονικῶν ἐνώσεων

νέα ἐπιστολὴ τῶν παμμακεδονικῶν ἐνώσεων.

ἀνταπάντησις παμμακεδονικῶν ἐνώσεων στὸ ὑπουργεῖο

πηγή: μήνυμα

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply