Ὑπάρχει κάποιος ψυχολόγος νά ἐρευνήση τό φαινόμενο;

Βρισκόμαστε στήν χειρότερη περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπό τον ἐμφύλιο καί

μετά. Ἡ διαφθορά ἔχει διαβρώσει ὅλο τόν κοινωνικό ἰστό. Ἀπό τούς πολιτικούς μέχρι

τόν τελευταῖο πολίτη.

   Παρ΄ ὅλα αὐτά ὁ κόσμος ἔχει συνηθίσει αὐτή τήν κατάστασι καί προσπαθεῖ νά την διατηρήση. Εἶναι δύσκολο νά ἀποφασίσης νά γκρεμίσης τό σπίτι σου καί νά τό ξαναχτίσης ἀπό τήν ἀρχή.

Βολευόμαστε σέ μια κατάστασι ἔστω καί ἀρρωστημένη, ὅπως ἡ σημερινή καί δεν τολμᾶμε νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγματα. Φοβόμαστε τήν ἀλλαγή ἤ καλλίτερα τήν διαδικασία πού θά ἀκολουθήσουμε γιά νά φτάσουμε σ΄αὐτήν

    Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πολύ λίγος κόσμος ἔχει ἀρχίσει νά ξυπνᾶ καί νά ἀλλάζη νοοτροπία. Ἑκτός ἀπό τούς βολεμένους , τούς πολιτικούς, τούς διαπλεκόμενους μέ τήν ἐξουσία, τους δημοσιογράφους καί τά κομματόσκυλα ὑπάρχουν καί οἱ ἄνθρωποι πού ἐπηρεάζονται ἀπό ὅλους τούς προαναφερθέντες.

    Οἱ ἄνθρωποι κάποιας ἡλικίας, πού διασκεδάζουν καί ἐνημερώνονται ἀπό τά ΜΜΕ, οἱ πολύ νέοι, πού ἔχουν ἄλλα πολύ σπουδαιότερα πράγματα νά κάνουν – καί καλῶς πράττουν – ὅλοι ὅσοι δεν ἔχουν ἀποκτήσει την στοιχειώδη παιδεία ὅταν ἔπρεπε γιά να εἶναι ἱκανοί νά κρίνουν σωστά καί – το χειρότερο ἀπ΄ὅλα – οἱ λεγόμενοι ἀριστεροί, οἱ (αὐτοαποκαλούμενοι) «προοδευτικοί,οἱ ξενομανεῖς, οἱ διεθνιστές. Ἐκεῖνοι, πού μισοῦν την Ἑλλάδα και τους Ἑλληνες καί υἱοθετοῦν καί ἀγαποῦν ὁτιδήποτε εἶναι ξένο πρός τό Ἑλληνικό πνεῦμα καί τήν Ἑλληνική παράδοσι. Οἱ γενίτσαροι. Ἕλληνες στήν καταγωγή καί στο αἷμα ἀλλά μεγαλωμένοι και ποτισμένοι μέ μῖσος ἐναντίον τῶν ὑπολοίπων Ἑλλήνων.

    Ἄν γυρίσουμε πίσω στήν Ἱστορία, θά δοῦμε ὅτι στίς δύσκολες στιγμές τοῦ γένους, πάντοτε αὐτοί ἦσαν ἐκεῖνοι πού κατέστρεφαν τίς προσπάθειες πού ἔκαναν οἱ πατριῶτες γιά τήν πρόοδο τοῦ ἔθνους.

   Ἄς θυμηθοῦμε τί συνέβη μετά την Ἐπανάστασι τοῦ 1821. Δύο έμφύλιοι καί τότε μεταξύ Φιλικῶν καί Κοτζαμπάσηδων σέ πρώτη φάσι καί κυβερνητικῶν καί Πελοποννησίων ὑποστηριζομένων ἀπό τούς ξένους σέ δεύτερη. Οἱ Τοῦρκοι στήν Πελοπόννησο καί οἱ Ἕλληνες ἐμαχοντο ὁ ἕνας τον ἄλλον.

   Πόλεμος,  Κατοχή, τρεῖς ἐμφύλιοι 44-49.

   Ἄν παρευρεθῆς σέ συζήτησι μεταξύ «προοδευτικῶν κουλτουριάρηδων» καί πατριωτῶν θά αἰσθανθῆς τό μῖσος πού τρέφουν γιά τούς Ἕλληνες καί τήν πατρίδα. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία πού ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά παίξη το ρόλο πού τῆς ἁρμόζει στήν παγκόσμια κοινότητα. Ἡ νοοτροπία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων!

   Ὑπάρχει κανένας ψυχολόγος νά ἐρευνήση τό φαινόμενο;

kourites

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply