Βωμός τῶν δώδεκα θεῶν.

Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!Τὸ ἐπιθυμούμενον ἀρχικῶς, γιὰ κάθε σκεπτόμενο πολίτη, εἶναι νὰ διασωθῇ ὁ βωμός. Σὰν ὅ,τι θέλετε… Σὰν μνημεῖο; Σὰν βωμός; Σὰν μία πέτρα; Σὰν ὅ,τι θέλετε…

Ἀλλὰ  ὅπως πάρα πολλοί γνωρίζετε ἤδη, ὁ βωμός γιὰ τὴν πολιτεία δὲν ὑπάρχει. Γιὰ τὴν ἐπιχείρησι τοῦ ΗΣΑΠ εἶναι κάτι ἐνοχλητικό. Γιὰ τοὺς περισσοτέρους εἶναι κάτι ἄγνωστο…

Ξέρει μήπως κάποιος τὴν ἀξία του ὡς ἀρχαιολογικόν εὕρημα καὶ μόνον; Μήπως ξέρετε καὶ τὸ πόσο σημαντικός ἦταν γιὰ τοὺς προγόνους μας; Καὶ καλά… Ἂς μήν ξέρετε… Πόσο σημαντικός εἶναι γιὰ τὴν παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα ἐνδιαφέρει κάποιους;

Ἡ ἀρχική ἀπόφασις τοῦ ΗΣΑΠ ἦταν νὰ παραχωθῇ. Βολικότατον. Κατεγράφη καὶ τέλος.

Ἡ ἀρχαιολογική ὑπηρεσία, ποὺ ὅταν κάποιος πολίτης ἑτοιμάζῃ τὸ σπίτι του καὶ ἀνακαλύπτῃ ἀρχαῖα, ξέρει νὰ παρακωλύῃ τὶς ἐργασίες γιὰ μερικές δεκαετίες… Ἐδῶ πέρασε, κατέγραψε καὶ ἀπεχώρησε…

Καὶ μετὰ σοῦ λένε γιὰ ἐπαγγελματίες… Ποῦ εἶναι; Στὴν Σελήνη;

Τέλος, γιὰ κάποιους ἄλλους, ὁ βωμός αὐτὸς εἶναι ὅ,τι σημαντικότερο ἔχει φέρει στὸ φῶς ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη. Εἶναι, ἐκτός ἀπό σημαντικότατος ἀρχαιολογικός χῶρος,  ὁ βωμός τους, ἀφιέρωμα στοὺς δώδεκα θεούς ΤΟΥΣ! Καὶ εἶναι οἱ  μόνοι ποὺ ἔχουν τρέξει, καὶ τώρα περιφρουροῦν τὸν βωμό γιὰ νὰ μὴν πάῃ ….λαθραίως ὁ ΗΣΑΠ νὰ τὸν παραχώσῃ ἐκ νέου… Ὅπως ἤδη προσεπάθησε.

Πάντως, θαυμασία ὑπηρεσία!! Ὅταν ὅλοι ἀπεργοῦσαν ἕνας ὑπάλληλος ἀπεργοσπάστης, ἰδιαιτέρως φιλότιμος καὶ  ἐνσυνείδητος, πῆγε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ πολιτιστικό ἔγκλημα!!! Θαυμασία ὑπηρεσία!! Καὶ οἱ ὑπάλληλοι, ὑποδείγματα!! Νὰ τοὺς προτιμήσουμε….

Μεταφέρω  ἀπό τὴν σελίδα τοῦ  Ἰάσωνος ΣχίζαΠατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!

Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να ανοίξει!
Τί συνέβη; Τυχαίως ἀνεκάλυψαν κάποιοι πὼς ὁ βωμός παραχώνεται καὶ πολύ γρήγορα μαζεύτηκε κόσμος γιὰ νὰ τὸ σταματήσῃ… Ὁ ὑπάλληλος καὶ τὸ συνεργεῖο ἀπεχώρισαν  ἀλλὰ ἡ περιοχή περιφρουρεῖται διότι ἀνὰ πάσᾳ στιγμή εἶναι ἱκανοί νὰ ἐπανεμφανισθοῦν! Εἶναι πολύ φιλότιμοι!!!
Τελικῶς ἡ ἱστορία θὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν δικαστική ὁδό….


Κατάθεση 2ης Μήνυσης για την Διάσωση του Βωμού των 12 Θεών

 

Την Παρασκευή 18/3/2011 κατατέθηκε Μήνυση προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών υποβαλλομένη δια του Α.Τ. Ακροπόλεως. Η μήνυση στρέφεται κατά του ΗΣΑΠ και παντός άλλου υπευθύνου, εργολάβου ή υπεργολάβου και εμπλεκομένου στα έργα της κατάχωσης του Βωμού – Μνημείου.

Την μήνυση υπέβαλλαν, μέλη Ελληνικών Φορέων και Ενεργοί Πολίτες. Προσεκομίσθησαν μαρτυρίες τεκμηρίωσης της μήνυσης με αρκετά σχετικά άρθρα, φωτογραφικό υλικό και κινηματομηνύματα, που δείχνουν τη δράση των παράνομων συνεργείων κατά την προσπάθεια κατάχωσης του Ιερού Βωμού των 12 Θεών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Μηνύσεως, το οποίο σημειωτέον συνετάχθη υπό πίεση χρόνου την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά τη 2η προσπάθεια κατάχωσης του Βωμού:

Κατάθεση 2ης Μήνυσης για την Διάσωση του Βωμού των 12 Θεών
Κατάθεση Μήνυσης για την προστασία του Βωμού των 12 Θεών
Κατάθεση Μήνυσης για την προστασία του Βωμού των 12 Θεών
Κατάθεση Μήνυσης για την προστασία του Βωμού των 12 Θεών
Κατάθεση Μήνυσης για την προστασία του Βωμού των 12 Θεών
Κατάθεση Μήνυσης για την προστασία του Βωμού των 12 Θεών

Τόσο καλά!!!

Ποῦ εἴπαμε πώς ζοῦμε; Στὸ Ἑλλαδιστάν; Ἐγώ θὰ ἔλεγα πώς ζοῦμε στὴν πίσω πλευρὰ τῆς Σελήνης… Στὸ σκότος…
Ἀλλὰ ποῦ θὰ μᾶς πάῃ; Θὰ τὸ βροῦμε τὸ φῶς…
Φιλονόη.
(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply