Οἱ 300 τῆς Ὑπατίας "ξαναχτυποῦν"

Ψάχνοντας στό Internet ἀνεκάλυψα τήν ἑξῆς εἴδησι: Θυμόσαστε τούς 300 λαθρο μετανάστες πού ἔκαναν ἀπεργία «πείνας» ἐπί 44 ἡμέρες στήν Νομική καί μετά στήν  Ὑπατία, μέ τό «ἔτσι θέλω»;

Ε, λοιπόν, ἀπεφάσισαν ἀμέσως μετά τήν λῆξι

τῆς ἀπεργίας καί τῆς δικαιώσεως τῶν αἰτημάτων τους, ὅπως ἰσχυρίζονται, νά ἐκδόσουν ἐφημερίδα.

Πῶς ἐξασφάλισαν τούς ἀναγκαίους πόρους; Ἄγνωστον.

Πάντως, τήν Τετάρτη πού κυκλοφόρησε τό πρῶτο φύλλο ἔγινε ἀνάρπαστο. Ἐπίσης, διατηροῦν καί ἰστοσελίδα στήν ὁποία μπορεῖ κάποιος νά διαβάση τά ἄρθρα τῆς ἔντυπης ἐκδόσεως

www.alhakeka.org.

Τί να πῆ κανείς; Μᾶλλον θά μᾶς ἐκπλήξουν καί στό μέλλον. Ἦταν νά μή γίνη ἡ ἀρχή. Πελάτες, πάντως, ἔχουν πολλούς. Οἱ Ἄραβες στήν Ἑλλάδα, ἴσως, ὑπερβαίνουν τό ἑκατομμύριο καί ὅπως παρατηροῦμε ὀργανώνονται. Βρῆκαν καί πρόσφορο ἔδαφος ὅπως διαπιστώνουμε.

Καλή κίνησις ἀπό μέρους τους!

ἐλ. κόσμος

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply