Τί θά ζητήση ἡ τρόικα;

Τί θά ζητήσῃ ἡ Τρόικα;Οἱ ἐλεγκτές τῆς τρόικας εὐρίσκονται ἤδη στήν Ἀθήνα.

      Διαβάζω στόν τύπο τῆς ἡμέρας καί συγκεκριμένα στήν Ἐλεύθερη ὥρα, γιά τό τί θά ζητήσουν ἀπό τήν κυβέρνησι:

  1. Τήν πλήρη καί ἄμεση συρρίκνωσιν τοῦ δημοσίου τομέος κατά 30 %, πού ἦταν καί τό βασικό σχέδιο, ἀκόμα καί ἄν χρειασθοῦν ἀπολύσεις μέσω καταργήσεως θέσεων ἐργασίας, κάτι πού ἐπιτρέπει τό σύνταγμα.
  2. Πιό ρεαλιστικό καί ριζοσπαστικό πλάνο γιά τίς ἀποκρατικοποιήσεις, τά ἔσοδα τῶν ὁποίων ἐκτιμῶνται πλέον γύρω στά 17 δισεκατομμύρια εὐρώ ἀπό 50 πού ἦταν ὁ ἀρχικός στόχος. Οἱ τροϊκανοί θεωροῦν ὅτι ἡ πολιτική κατάστασις, σέ συνδυασμό μέ τήν γραφειοκρατία καί τήν σεναριολογία γιά ἀναδιάρθρωσι κρατοῦν τούς ξένους ἐπενδυτές ἐκτός Ἑλλάδος.
  3. Ἡ κατάρτισις τῶν ἐπιπρόσθετων μέτρων γιά νά καλυφθοῦν οἱ μαῦρες τρύπες τοῦ 2010 καί 2011, νά γίνη μέ γνώμονα τήν πρόβλεψι γιά 3% ὕφεσι καί ὄχι τίς ἐκτιμήσεις τοῦ Παπακωνσταντίνου πού θεωροῦνται ὑπεραισιόδοξες.
  4. Ἡ πορεία πρός τήν ἀνάκαμψι πρέπει νά συνδέεται μέ μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις καί ὄχι μέτρα one off ὅπως ἡ περαίωσι καί ἡ ῥύθμισις τῶν ἡμιυπαιθρίων πού προωθεῖ τό ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν.
  5. Ἡ ἐπιστροφή φόρου πού δέν ἔχει καταβληθεῖ σέ ἐπιχειρήσεις πρέπει νά δωθεῖ ὥστε νά κυκλοφορήσει χρῆμα στήν ἀγορά. Ἡ τρόϊκα δέν ἔχει κρύψει τήν ἐνόχλησι της γιά τήν μέθοδο αὐτή πού θεωρεῖται λογιστικό τρύκ.
  6. Τό ὑπουργεῖο οἰκονομικῶν πρέπει νά λύση τό πρόβλημα τῆς λευκῆς ἀπεργίας πού παρατηρεῖται στίς ἐφορίες, μέ ἀποτέλεσμα νά παραλύη ὅλος ὁ φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
  7. Τό πρόγραμμα πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς καί διαφθορᾶς πρέπει νά εἶναι ὑλοποιήσιμο μέ ὅσο τό δυνατόν πιό εὐέλικτες ὁμάδες ἐλέγχων.
  8. Πρέπει νά αὐξηθῆ ἡ ἀπορροφητικότης τῶν κονδυλίων τοῦ προγράμματος ΕΣΠΑ ὥστε νά δίδονται δάνεια σέ μικρές καί μεσαῖες ἐπιχειρήσεις.
  9. Πρέπει νά προχωρήσουν τάχιστα οἱ ἐξυγιάνσεις τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν.
  10. Πρέπει νά ὅλοκληρωθῆ ἡ καταγραφή τοῦ δημοσίου τομέα ὥστε νά ἐφαρμοσθῆ τό ἐνιαῖο μισθολόγιο πού θά βοηθήση στήν ἐξοικονόμησι δαπανῶν.

Ἐπί τάπητος, θά τεθῆ ἡ ἐξειδίκευσι τοῦ δημοσιονομικοοῦ σχεδίου 2012-2014, ἐν ὀψει τῆς κρισίμου συνεδριάσεως τοῦ eurogroup στίς 16 Μαΐου. Οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς τρόϊκας δέν κρύβουν ὅτι γιά νά λειτουργήση τό πλάνο, πρέπει νά ὑπάρχει σύμπνοια τῆς κυβερνήσεως μέ τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευσι, ἀλλά καί στήριξι ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ ΠΑΣΟΚ. Θεωροῦν, ἐπίσης, ὅτι πολλές φορές τό μνημόνιο ἔχει γίνει ἀντικείμενο πολιτικῶν σκοπιμοτήτων ἐντός τοῦ ὑπουργικοῦ σχήματος, κάτι πού δημιουργεῖ de facto ὑπονόμευσί του.

εἰκόνα


Σχετικ θέματα:

Οἱ στοιχηματζῆδες

Γερμανοί, Κατάρ καί  ἀποκρατικοποιήσεις 

Ἕνα προφητικὸν κείμενον;

Ἐρωτήματα ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ἀπαντήσεις….

Συνωμοσιολογίες ἢ πραγματικότης;

Πῶς ὁ Λαλάκης καταστρέφει τὴν Ἑλλάδα!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply