100 τρισεκατομμύρια κάτω ἀπό τά πόδια μας

Χρέη, μνημόνια, τρόικες, ἀναδιάρθρωσις, χρεωκοπία (αὐτό εἶναι τό μόνο σίγουρο), αὐτά ἀκοῦμε κάθε μέρα. Μέχρι πότε ὁ Ἑλληνικός λαός θά ἀσχολεῖται μέ τέτοιου εἴδους προβλήματα; Γι΄αὐτό ὑπάρχουν (ἄν δέν τό ἔχουν καταλάβει νά τούς τό ἐμπεδώσουμε), οἱ πολιτικοί μας καί οἱ συνεργάτες τους. Τούς ψηφίζουμε (πού λέει ὁ λόγος) γιά νά ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους. Μόνο αὐτό πού δέν κάνουν. Τήν τσεπούλα τους, τά συμφέροντα τῶν ξένων ἀφεντάδων τους καί τίποτα ἄλλο! Ἡ τελευταία δέ κυβέρνησις, εἶναι ἡ χειρότερη τῶν τελευταίων τριανταπέντε ἔτῶν, τοὐλάχιστον.

     Ἡ Ἑλλάς καί οἱ Ἕλληνες μέ πρωθυπουργό τόν “ὁλίγιστο” ΓΑΠ, τείνει πρός ἐξαφάνισιν (καί ὥς γεωγραφική περιοχή καί ὠς φυλή)!!!

Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ Σωτήρη Ζαφειρακόπουλου στήν ἐλ.ὥρα. (7-5-2011, σελίς 5)

Τό οἰκονομικό μας πρόβλημα – τεράστιο, ὅπως τό διεμόρφωσαν οἱ κυβενήσεις «μας» τῆς τελευταίας τριακονταπενταετίας, εἶναι δυνατόν νά λυθῆ. Ὀρθά – κοφτά λοιπόν, ἐπισημαίνω, ὅτι λύνεται μέ τόν θησαυρό πού εὑρίσκεται κάτω ἀπό τά πόδια μας. Τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο!

Ἀρχίζοντας ἀπό τό περίφημο ὄσμιο (σκληρό, ἄμορφο, μεταλλικό στοιχεῖο τῆς ὁμάδος τοῦ λευκοχρύσου) πού ἐντοπίζεται, σύμφωνα μέ ἐπιστημονικές ἔρευνες, σέ μεγάλες μάλιστα ποσότητες, στά Ἰμια καί γενικῶς στό Αἰγαῖο ΜΑΣ. Καί διερωτώμαθα γιατί οἱ προηγούμενες ἀλλά καί ἡ νῦν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας, σιωποῦν ἐπί τοῦ θέματος;

Πολύ περισσότερο ἀπό τήν στιγμή πού (τό Ὄσμιο) στοιχίζει σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά τό προμηθευθῆ ἀπό 100.000 ἔως 150.000 δολλάρια ἀνά γραμμάριο!!!

Καί δέν εἶναι μόνον οἱ ΗΠΑ ἡ ἐνδιαφερόμενη χώρα (….ἡ ὀποία είκάζεται ὅτι έδημιούργησε ἤ τουλάχιστον μέ τήν ἀπόλυτη ἀνοχή της , ἡ Τουρκία ἐδημιούργησε τό ἐπεισόδιο τῶν Ἰμίων) γιά νά προμηθευθῆ ὄσμιο. Ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι!…Ὅπως ἡ Ρωσία ἡ Κίνα, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Γαλλία καί ἄλλοι. Διότι ἡ χρῆσις τοῦ Ὀσμίου ἀρχίζει ἀπό τίς ἄκρες τοῦ στυλογράφου καί καταλήγει, ὡς ἀπαραίτητο ὑλικό, στούς χιλιάδες δορυφόρους πού ἔχουν τεθεῖ, γιά διάφορες χρήσεις σέ περιστροφή γύρω ἀπό τήν γῆ. Ἐκτός ὅμως τοῦ Ὀσμίου……

Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1998 ἔφτασε στήν δημοσιότητα ἔρευνα πού ἀφοροῦσε τήν μεγαλύτερη συγκέντρωσι ῥαδονίου στόν Ἑλληνικό χῶρο καί συγκεκριμένα στό χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Ἡ μέτρησι ἦταν 9550 μπεκερέλ ἀνά τετραγωνικό καί μέ ὅριο ἐπιφυλακῆς τά 150!

Παρόμοιες ὑψηλές μετρήσεις εἴχαμε καί στίς περιοχές Σερρῶν, Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Καβάλας, Ἰκαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Νιγρίτας, Σουρωτῆς κλπ. Τό ῥαδόνιο εἶναι φυσικό ῥαδιενεργό στοιχεῖο καί γιά ὅσους γνωρίζουν, ἀποτελεῖ ἔνδειξι γιά τήν ὑπαρξι στό ὑπέδαφος τῶν ἄνω τουλάχιστον περιοχῶν ΟΥΡΑΝΙΟΥ.

Στό ὄρος Παγγαῖο στήν Καβάλα ἐπίσης ὑπάρχει ἤδη ἔντονο ἐνδιαφέρον ἀπό ξένο ἐπενδυτή γιά τήν ἐξόρυξι, τῶν τεραστίων κοιτασμάτων χρυσοῦ. Στήν Ὀλυμπιάδα Χαλκιδικῆς ἤδη ἔχει ἐκεῖ ξεκινήσει ἡ ἐκμετάλλευσι τοῦ ὑπεδάφους ἀπό τήν TVX Gold Τοῦ περιβόητου George Soros, ἡ ὁποία περιέχει ἀρκετό χρυσό ἀλλά καί οὐράνιο!!!

Μιά ἀπόρρητη ἔκθεσι πού ἤρθε στό φῶς μέ δημοσιεύματα τῆς ἐφημερίδος ἐπενδυτής στίς 23-2-1996, ἀναφέρει γιά τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων τοῦ ΙΓΜΕ:Γύρω στό ποσό τῶν 100 τρισεκατομμυρίων δραχμῶν ἐκτιμᾶται ἡ ἀξία τῶν κοιτασμάτων ουρανίου καί ἀλλων σπανίων μετάλλων γιά δορυφόρους καί πυραύλους. Τό κείμενο τῆς ἔρευνας ὑπογράφεται ἀπό ἑπτά διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες καί κάνει λόγο γιά κοιτάσματα οὐρανίου που περιέχει 300 ἑκατομμύρια τόνους μέ συμπύκνωμα οὐρανίου 16%, καθώς καί σπάνια ἄλλα ὀρυκτά ὅπως ῥουτίλιο, λουτέσιο καί λανθάνιο, πού ἔχουν εἰδικά ἐξαιρετικές χρῆσεις στήν κατασκευή πυραυλικῶν συστημάτων. Ἀναφέρεται μόνον γιά τήν περιοχή τοῦ ὄρους Σύμβολο τοῦ νομοοῦ Καβάλας. Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κοιτάσματα οὐρανίου σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡ ἀξία τοῦ ἐμπλουτισμένου οὐρανίου 235 στήν διεθνῆ ἀγορά (1998) εἶναι 20.000 δολλάρια τό γραμμάριο!

Ὁ κοσμήτορας τῆς πολυταχνικῆς σχολῆς καί πρόεδρος τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν Βασίλειος Παπαγεωργίου, πραγματοποίησε διάλεξι μέ θέμα «ἡ βαρειά βιομηχανία στήν Ἑλλάδα», ἡ ὁποία εἶχε νά κάνη καί μέ τά ἀποτελέσματα καί τῆς δικῆς του ἔρευνας 30 ἐτῶν

Ἐντυπωσιακό ἦταν ὅτι σέ ὅλα τά σημεῖα αὐτή ἡ ἔρευνα συμφώνησε  μέ τά ἀποτελέσματα ἀντίστοιχης παλαιοτέρας ἔρευνας τῆς δεκαετίας τοῦ 1940 πού τυχαῖα εἶχε φτάσει στά χέρια του. Ὁ ἔν λόγω καθηγητής ἀναρωτιέται πῶς εἶναι δυνατόν ἡ Ἑλλάδα νά μήν .εχει αὐτήν τήν στιγμή πού διαθέτει ὄχι μόνον ὅλες τίς ἀπαραίτητες πρῶτες ὕλες (στρατηγικά ὀρυκτά) καί μάλιστα σέ ἀφθονία, ἀλλά καί γιά ὡρισμένα ἀπό αὐτά, εἶναι ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ παραγωγός χώρα στήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι. Διερωτώμεθα κι ἐμεῖς. Κύριοι τῆς βουλῆς μας, γιατί σιωπᾶτε;

εἰκόνα 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply