Εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπογραφή;

apografi_2011      Ἐπανέρχομαι μιά καί δέν ἔχει τελειώσει ἀκόμη ἡ ἀπογραφή…..

      Σέ καμμία περίπτωσι δέν προβλέπει κυρώσεις σέ ἄλλα φυσικά πρόσωπα καί δέν περιγράφει ὠς παράβασι τήν ἄρνησι παραχωρήσεως στοιχείων στήν στατιστική ὑπηρεσία.

      Σέ ἄρθρα καί δημοσιεύματα ἐμφανίζεται ἡ ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ ὡς ὑποχρεωτική. Μάλιστα ἀναφέρονται καί κυρώσεις γιά ὅσους δέν ἐπιθυμοῦν νά ἀπογραφοῦν, μέ ποσά ἀπό 1.000 ἔως 50.000 εὐρώ, βάσει τοῦ νόμου 3832/2010 περί συστάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας. Ὥστόσο διαβάζοντας κάποιος τό νόμο διαπιστώνει ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι διαφορετική..

      Συγκεκριμένα τό ἄρθρο 8 «διοικητικές κυρώσεις» τοῦ νόμου ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

 1. Μέ ἀπόφασι τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. ἐπιβάλλονται στόν προιστάμενο τῆς ἀρμοδίου  ὑπηρεσίας ἤ στό νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ νομικοῦ προσώπου δημοσίου ἤ ιδιωτικοῦ δικαίου ἤ στό φυσικό πρόσωπο οἱ ἀκολουθες διοικητικές κυρώσεις, γιά παράβασι τῶν ὑποχρεώσεων τους πού προβλέπονται ἀπό τόν παράγοντα νόμο, τόν Κανονιισμό Στατιστικῶν Ὑποχρεώσεων τῶν φορέων τοῦ ΕΛ.Σ.Σ. καί ἀπό κάθε ἄλλη διάταξι πού ἀφορᾶ τίς ὑποχρεώσεις πρόσβάσεως σέ πηγές, μητρῶα ἤ ἀρχεῖα ἤ τήν παροχή στοιχείων, γιά τήν ἀνάπτυξι, παραγωγή καί διάδοσι στατιστικῶν:

      α) Σύστασι γιά ἄρσι τῆς παραβάσεως μέσα σέ ὡρισμένη ἀποκλειστική προθεσμία.

      β) Πρόστιμο ὕψους ἀπό 1.000 ἐως 50.000 εύρώ, ἄν παρέλθη ἀπρακτη ἡ ἀποκλειστική προθεσμία γιά ἄρσι τῆς παραβάσεως.

      Ὥστόσο τά φυσικά πρόσωπα στά ὁποῖα μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν οἱ παραπάνω κυρώσεις γιά παράβασι τῶν ὑποχρεώσεων τους, εἶναι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 7 τοῦ ἰδίου νόμου τά φυσικά πρόσωπα πού «….ἀποκτοῦν, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, πρόσβασι σέ ἀπόρρητα στοιχεῖα σύμφωνα μέ τίς προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύονται ἀπό τό ἀπόρρητο καί ἔχουν ὑποχρέωσι χρήσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀποκλειστικά γιά στατιστικούς σκοπούς».

      Σέ καμμία περίπτωσι ὁ νόμος δέν προβλέπει κυρώσεις σέ ἄλλα φυσικά πρόσωπα καί δέν περιγράφει ὡς παράβασιν τήν ἄρνησι παραχωρήσεως στοιχείων στήν στατιστική ὑπηρεσία.

      Σέ πολύ ἁπλᾶ Ἑλληνικά, λέτε τό ὄνομά σας (καί τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός σας πού ἤδη τά ἔχει τό κράτος) καί ἔχετε ἀπογραφεῖ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Πόσες τουαλέτες ἔχετε δέν μπορεῖ νά ἐνδιαφέρουν κανέναν...

ἐλ. ὥρα σελ 3

(Visited 9 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπογραφή;

 1. ΛΑΘΟΣ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ; ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΤΕ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ. ΕΝΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 2. Άρθρο 7
  Στατιστικό απόρρητο
  1. Εάν οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. έχουν στη διάθεσή τους
  στοιχεία ή έχουν πρόσβαση σε στοιχεία, που καθιστούν
  δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των μονάδων
  στατιστικών στοιχείων με την αποκάλυψη εξατομικευμέ-
  νων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστι-
  κούς σκοπούς, ή έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές,
  υποχρεούνται να προστατεύουν αυτά τα στοιχεία και να
  τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους στατιστικούς
  σκοπούς. Απαγορεύεται σε όλους τους φορείς του
  ΕΛ.Σ.Σ. οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αυτών των στοιχεί-
  ων. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν τα κα-
  τάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η
  αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με
  τα τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησι-
  μοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο
  των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο, εκτός από
  τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252,
  253, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4
  του ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄), επιβάλλονται και οι διοι-
  κητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του
  επόμενου άρθρου.
  2. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρμοδιότητα ή
  την υποχρέωση συλλογής στοιχείων υποχρεούνται να
  διαβιβάζουν απόρρητα στοιχεία στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και δεν
  μπορούν να επικαλεστούν την αρχή του στατιστικού α-
  πορρήτου, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για
  την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των στατι-
  στικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστι-
  κών. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. μπορούν να αρνηθούν τη δια-
  βίβαση απόρρητων στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνο στις
  περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά αφορούν την εθνική
  άμυνα, την κρατική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις
  της χώρας. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσε-
  ων προσδιορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταγρα-
  φής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου που επι-
  τρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους,
  εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την αποτελεσματική α-
  νάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών σύμ-
  φωνα με το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
  Μαρτίου 2009, χωρίς να διακυβεύεται το απόρρητο των
  στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους
  φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιούνται α-
  ποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής και σε αυτά έχει α-
  ποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό
  που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με
  πράξη του αρμόδιου οργάνου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε εξαιρετι-
  κές περιπτώσεις, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να επιτρέπει την
  πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα,
  εκτός από το προσωπικό της, στα οποία ανατίθενται στα-
  τιστικές εργασίες για λογαριασμό της, διασφαλίζοντας
  σε κάθε περίπτωση την τήρηση του απορρήτου των στοι-
  χείων ή/και του στατιστικού απορρήτου και από τα πρό-
  σωπα αυτά.
  4. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές,
  στις οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν όλοι πρό-
  σβαση, δεν θεωρούνται απόρρητα για την εφαρμογή των
  διατάξεων του νόμου αυτού.
  5. Οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγούν, σε
  ερευνητές που διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις για επι-
  στημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία, τα οποία
  καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών
  μονάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζο-
  νται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων. Εφό-
  σον τα στοιχεία αυτά έχουν διαβιβασθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
  από λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., απαιτείται άδεια του
  φορέα του ΕΛ.Σ.Σ. που είναι αρμόδιος για την προστα-
  σία των απόρρητων στοιχείων και τη διαβίβασή τους.
  6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό που υπηρε-
  τεί στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., με οποιαδήποτε σχέση ερ-
  γασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν, με
  οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
  σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύο-
  νται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυ-
  τών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκο-
  πούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των
  στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου
  και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
  7. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή/και
  του στατιστικού απορρήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο
  υπαγόμενο στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
  σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
  Ν.Π.Δ.Δ., όπως κάθε φορά ισχύει, συνιστά το πειθαρχικό
  παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να
  επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

 3. Άρθρο 8
  Διοικητικές κυρώσεις
  1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλονται στον προϊ-
  στάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρό-
  σωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
  ου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες διοικητικές κυ-
  ρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που προ-
  βλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατι-
  στικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και από
  κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβα-
  σης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων,
  για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:
  α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμέ-
  νη αποκλειστική προθεσμία.
  β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενή-
  ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η α-
  ποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.
  Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα
  από ακρόαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρε-
  σίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου
  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του φυσικού προσώπου
  και είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα και τις συντρέχου-
  σες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική πε-
  ρίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.
  2. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο ύ-
  ψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χι-
  λιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρη-
  το των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο. Το πρό-
  στιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υ-
  πεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη
  βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτρο-
  πή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση
  της διοικητικής κυρώσεως.
  3. Με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων καθο-
  ρίζονται τα θέματα εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2.
  4. Τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζο-
  νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα α-
  πό πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
  5. Οι πράξεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τις οποίες επιβάλλονται
  πρόστιμα συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται σε
  όποιον επιβάλλονται. Η είσπραξη των προστίμων αυτών
  γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημο-
  σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει κάθε φορά.

 4. Άρθρο 2
  Βασικές αρχές λειτουργίας
  και υποχρεώσεις των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.

  3. Οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, ό-
  πως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
  ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), υποχρεούνται να εξασφαλί-
  ζουν την πρόσβαση σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα
  δημόσια μητρώα και αρχεία, τα οποία τηρούνται από αυ-
  τές, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανά-
  λογα μέσα, παρέχοντας πρωτογενή στατιστικά στοιχεία
  και πρωτογενείς πληροφορίες στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Tα νομικά
  πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και
  τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την
  πρόσβαση στους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. σε όλες τις πηγές ή
  τα αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά,
  μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα και να παρέχουν έγκαι-
  ρα και με ακρίβεια κάθε στοιχείο ή πρωτογενή πληροφο-
  ρία που ζητείται από αυτούς τους φορείς για την άσκηση
  των αρμοδιοτήτων τους. Τα στοιχεία και πληροφορίες
  της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται από την
  ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την
  παραγωγή των επίσημων στατιστικών, όπως ειδικότερα
  ορίζεται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων.

Leave a Reply