Ἡ σύγκρουσις τῆς κυβερνήσεως μέ τήν κοινωνία μοιάζει ἀναπόφευκτη

Ἡ σύγκρουσις τῆς κυβερνήσεως μέ τήν κοινωνία μοιάζει ἀναπόφευκτηἩ ἐποχή τοῦ μνημονίου πού βιώνει ἐδῶ καί ἕναν χρόνο ἡ Ἑλλάδα εἰσέρχεται στήν πιό ἐπώδυνη φάσι της. Τό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητος θεωρεῖται ἡ χαριστική βολή γιά τά μεσαῖα καί λαϊκά στρώματα.

Τά νέα μέτρα πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος εἶναι βέβαιο ὅτι θά ὁδηγήσουν πολύ σύντομα σέ ἔκρηξι. Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι θά ὑποστοῦν νέες μειώσεις στίς ἀποδοχές τους, μέ τσεκούρωμα τῶν ἐπιδομάτων. Στόν ἰδιωτικό τομέα, ἡ ἀνεγία θά θεριέψη καί χιλιάδες μικρές καί μεσαῖες ἐπιχειρήσεις θά βάλουν λουκέτο….

Οἱ δανειστές τῆς χώρας αὐτήν τήν φορά δέν ἀστειεὐονται καί ἀπαιτοῦν “αἷμα” γιά τίς ννέες δόσεις τῶν δανείων. Ἡ νέα φτώχεια εἶναι πρό τῶν πυλῶν καί ἡ σύγκρουσις τῆς κυβερνήσεως μέ τήν κοινωνία μοιάζει ἀναπόφευκτή. Ὁ κόσμος δέν πρόκειται νά ἀντέξη καί ἡ λαϊκή ὀργή θά ξεσπάση γιατί ἡ ἀνοχή καί ἡ ἀντοχή ἔχουν κάποιο ὅριο.

Ὑπ΄ αὐτήν τήν ἔννοια, μικρή σημασία ἔχει ἄν θά ἐπιβληθῆ τελικῶς ἡ δῆθεν πολυπόθητη συναίνεσις καί συνεννόησις. Τό ξήλωμα τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καί ἡ ἀνατροπή τοῦ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου δέν πρόκειται νά γίνουν ἀνεκτά.

Οἱ ἡμέρες καί οἱ ἑβδομάδες πού ἀκολουθοῦν εἶναι πολύ κρίσιμες καί θά σφραγίσουν τό μέλλον τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἐξελίξεις πού δρομολογοῦνται εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ραγδαῖες καί ὅλα πλέον κρέμονται ἀπό μιά κλωστή!

Χρῆστος Κιούπης (φιλελεύθερος σελ. 40)

εἰκόνα

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ σύγκρουσις τῆς κυβερνήσεως μέ τήν κοινωνία μοιάζει ἀναπόφευκτη

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ σύγκρουσις τῆς κυβερνήσεως μέ τήν κοινωνία μοιάζει ἀναπόφευκτη

Leave a Reply