Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία.

Ἐπιτέλους καὶ να καλ νέο εἰς τὸν πολυτισμικὸ καὶ γλωσσικὸ μας κατὴφορο! Ἄς γίνη κάτι τώρα πού ὑπάρχουν ἀκόμη δύο ἐνεργὲς γενεὲς οἱ ὁποῖες γνωρίζουν τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία καὶ θὰ ἠδύναντο (καὶ θὰ ἔπρεπε) νὰ τὴν ὑποστηρίξουν.
Πρὶν πνιγοῦμε ἀπὸ τὸν νεοβαρβαρισμὸ τῶν “greeklish” καὶ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς “λίστες”, τὰ “πάρκινγκ”, τὰ “νούμερα”, τὰ “ρεπορτὰζ”……. καὶ τὴν λεκτικὴ πενία τῶν ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν “κουλτουριαραίων”!

Νὰ βρεθῆ τρόπος νὰ γίνη ἡ ἐκδήλωσις αὐτὴ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκη!

(“Ὑποστηρίξτε” ἱστολόγια τὰ ὁποῖα κάνουν χρῆσιν τῆς ὀρθῆς Ἑλληνικῆς)

ΟΔΕΓ

Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Νέος ΕΡΜΗΣ  Ο  ΛΟΓΙΟΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Ἡ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Καὶ  τὸ   περιοδικὸ της   νέος   ΕΡΜΗΣ  Ο  ΛΟΓΙΟΣ ,   σὲ  συνεργασία  μὲ  τὸ   ἀνοικτὸ  Ψ υχοθερ απευτικὸ   Κέντρο   καὶ  μὲ  τὴν  συμμετοχὴ  τῶν περιοδικῶν  Ἀντιφωνητής,   Ἄρδην, Νέα Εὐθύνη,  Πλανόδιον,  Τὰ  Νεφούρια,   Τὰ τετράδια   τοῦ   Ἐλπήνορα,         σᾶς  καλοῦν  σὲ   ἡμερίδα  μὲ  θέμα 

«ἱστορικὴ  ὀρθογραφία  στὴν  Νέα  ἐποχή»,  ποὺ  πρόκειται  νὰ   πραγματοποιηθῇ  στὶς  28  Μαΐου  2011,  ἡμέρα   Σάββατο,  στὸ  Ἀνοικτὸ  Ψυχοθεραπευτικὸ  Κέντρο,   Σ.  Χαραλάμπη  1  καὶ  Μαυρομιχάλη  151,  ἔναντι κινηματογράφου Ἀλφαβίλ  ( 210 382 631 9,  2 106 435 980 ).    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Πρωϊνὴ   συνεδρἰα  ( εἰκοσάλεπτες εἰσηγήσεις )  

Συντονιστὴς:  Γιῶργος Καραμπελιᾶς 

10:00:   Παναγιώτης  Σιδηρόπουλος ,   διαχειριστὴς  λογισμικοῦ  τῆς  Magenta:  Τὸ ἱστορικὸ ὑποστριξης τοῦ πολυτονικοῦ στοὺς ὑπολογιστές.    

10:20:   Γιῶργος  Καραμπελιᾶς ,   συγγραφέας ,    ἀρχισυντάκτης  τοῦ  περιοδικοῦ νέος ΕΡΜΗΣ  Ο ΛΟΓΙΟΣ :  Τὸ νέο γλωσσικὸ ζήτημα.  

10:40:   Γιάννης  Πατίλης ,   φιλόλογος,  ἐκδότης  τοῦ  περιοδικοῦ  Πλανόδιον:    Ἑλληνικὰ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν  πλανητικὴ ἐποχή .  

11:00:    Κώστα ς  Κουτσουρέλης ,   συγγραφέας :  Ξενοζηλία  καὶ  ὑποτέλεια.  Σκέψεις γιὰ τὸ  παρὸνν καὶ  τὸ  μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς.

11:20   11:50:   Συζήτηση 

11:50   12:10:   Διάλειμμα 

12:10:   Γιῶργος  Κεντρωτής ,   καθηγητὴς  τοῦ  Ἰονίου  Πανεπιστημίου :   Τὸ

Μονοτονικὸ σύστημα στὴν  ὑπηρεσία τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου.  

12:30:   Ἄγγελος  Ματθαίου ,    ἀρχαιολόγος -ἐπιγραφικὸς ,   ἐκδότης τοῦ  περιοδικοῦ ΗΟΡΟΣ:    μελέτη  τῶν  ἑλληνικῶν  ἐπιγραφῶν  καὶ  ἱστορικὴ 

ὀρθογραφία . 

12:50:   Χρῆστος Δᾶλκος ,  φιλόλογος :  Ἱστορικὴ  ὀρθογραφία : ὄχι ὅπως  πρἰν.  

1:10:   Ἰωάννης  Κ . Τσέγκος,   ψυχίατρος ,  συγγραφέας :    ἔρευνα  γιὰ  τὸ

πολυτονικό.   

1:30-2:00:   Συζήτηση 

Ἀπογευματινὴ συνεδρία  ( δεκάλεπτες εἰσηγήσεις )  

Συντονιστές:  Ἰωάννης Κ.  Τσέγκο ς  

6:00:   Κώστας  Καραΐσκος ,   ἐκπαιδευτικός,  ἐκδότης τοῦ δεκαπενθημέρου  

Πανθρακικοῦ  ἐντύπου  Ἀντιφωνητής:   Ἡ  πολυτονικὴ   ἐπιλογὴ  σ’  ἕνα 

Περιφερειακὸ  ἔντυπο .  

6:10:   Γιάννης  Β . Κωβαῖος,   φιλόλογος ,   συγγραφέα ς ,   ἐκπρόσωπος  τοῦ  

Περιοδικοῦ  Νέα  Εὐθύνη :   Γιατί  ἡ    ψυχή    μας αὔριο  κάνε ι πανιά ;   Ἡ παρρησία τῆς Εὐθύνης  καὶ ἡ  εὐθύνη  τῆς παρρησίας.  

6:20:   Ξάνθος  Μαϊντᾶς,   ἐπίκουρος καθηγητὴς Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Π.Ἀ.,  

ἐκδότης  τοῦ  περιοδικοῦ  Τὰ   τετράδια  τοῦ  Ἐλπήνορα:  Ἱστορικὴ   ὀρθογραφία:  

 Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὸν  χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.  

6:30:   Δημήτρης Κοσμόπουλος ,  ποιητής:   Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῶν  ποιητῶν.  

6:40:   Ν . Δ .   Τ ριανταφυλλόπουλος,   φιλόλογος,   ἐπιμελητὴς  τοῦ  φυλλαδίου  τῆς « Διαμέτρου»  Τὰ Νεφούρια :    ὀρθογραφία  στὸν Παπαδιαμάντη .  

6:50:   Νικόλαος  Κοντοσόπουλος ,   γλωσσολόγος :   Σκέψεις   ἐπάνω  στὴν  ὀρθογραφία ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν.  

7:00   7:30 :   Συζήτηση 

7:30   8:00 :   Μουσικὴ  ὁμάδα  Παρακλαυσίθυρον  ( Σ.  Ἄννινος,  Δ.  Βαρελόπουλος,  Ἕ. Γεωργιάδου ,  Ε.  Δάλκου ,  Ν.   Κάντερλη,  Ἰ.  Κάππου,  Ἀ.   Καψοκαβάδης ,  Γ.  Κοντογιάννης ):  Μικρὴ  μουσικὴ  περιήγηση  στὰ  τοπία  τῆς  ἑλληνι κῆς γλώσσας.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply