Πράγματι, σατανική ἡ μεθόδευσις ἐκβιασμοῦ ὀνόματι «συναίνεσις»!

ΓΙΑ ΤΗ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  ΜΕΤΑΞΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (2)Ὁ ἐξαιρετικά καλός ἐκτελεστής τῶν ἐντολῶν τῆς διεθνοῦς τοκογλυφικῆς συμμορίας τῶν ἀγορῶν – τῶν 17 ἑβραιοσιωνιστικῶν τραπεζῶν καί ὡρισμένων χρηματοπιστοτικῶν ἱδρυμάτων – Γιῶργος Π. πρωθυπουργός, ἀτυχῶς τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ ὀλεθρίου ἔτους 2009, ἔδωσε, πραγματικά, ρεσιτάλ ἐπικοινωνιακῆς προπαγάνδας, ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες.

Κατ΄ ἀρχάς ἐπέτυχε νά προκαλέση, κυριολεκτικῶς, πανικό στήν κοινωνία μας μέ τίς «πληροφορίες» πού ἔδωσε στόν φιλικό του γραπτό καί ἠλεκτρονικό τύπο, περί ἐπικειμένης χρεωκοπίας τῆς χώρας, περί ἀπενταρίας τοῦ κράτους καί ὅτι σέ ἑνάμιση μῆνα δέν θά ὑπάρχουν δυνατότητες γιά πληρωμή μισθῶν καί συντάξεων, ἐνῶ, ἀκόμη – μέ τήν βοήθεια τῆς κυρίας Δαμανάκη – ἀκούσαμε καί τήν ἀπειλή ὅτι ἐπιστρέφουμε στήν δραχμή καθώς οἱ ἑταῖροι μας στήν ΕΕ δέν θέλουν νά μᾶς βλέπου οὔτε…ζωγραφιστούς πλέον στήν εὐρωζώνη….Γενική ἡ ἐπίθεσις, δηλαδή! 

Ὑπῆρξε καλοστημένη ἡ, περί ἧς ὁ λόγος, προπαγάνδα ὥστε ἄν ζοῦσαν οἱ δάσκαλοι τοῦ εἴδους, Μακιαβέλι καί Γκαῖμπελς, θά τόν παρασημοφοροῦσαν κιόλας γιά τόν σατανικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο τήν μεθόδευσε.

Πρός τοῦτο μάλιστα συνέδραμε μέχρι καί ὁ μέγας  Βεζύρης τῶν Βρυξελλῶν κ. Ὄλι Ρέν, ὁ ὁποῖος, ὡς πιστό τέκνο τῆς διεθνοῦς ἑβραιοσιωνιστικῆς, ληστρικῆς συμμορίας τῶν τοκογλύφων μας, ἐπέτεινε τή ἀγωνία καί τόν πανικό μας στό ἔπακρο.

Στόχος τοῦ φοβεροῦ καί τρομεροῦ Γιώργου «μας», ἦταν βεβαίως, νά προετοιμαστῆ ἡ κοινή γνώμη στήν χώρα γιά τίς ἐπικείμενες ἀποκρατικοποιήσεις τῶν ΔΕΚΟ, τίς ἀπολύσεις, τήν ἐκποίησιν τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου καί τίς (νέες) περικοπές τῶν μισθῶν καί συντάξεων τῶν ἤδη πτωχευσάντων Ἑλλήνων πολιτῶν.

Ποιό ἦταν τό σατανικό, ὁμολογουμένως, αὐτό σχέδιο; Ἀπάντησις: Νά καλέση τά ἄλλα πολιτικά κόμματα (μέ πρώτη καί καλλίτερη τήν Ν.Δ.)  νά συναινέσουν στήν προσπάθειά του νά σώση τήν πατρίδα!!!!!!

Μετάφρασις τῆς τελευταίας παραγράφου: Ἐάν οἱ πολιτικοί τῶν ἄλλων κομμάτων, ἕνας, δύο ἤ ὅλοι ἐνέδιδαν στό «ἐθνοσωτήριο σάλπισμα τοῦ Γιώργου μας», αὐτομάτως θά συνέβαιναν δύο πράγματα. Τό ἕνα ὡς συνέχεια τοῦ ἄλλου…..

Πρῶτον θά καθίσταντο συνένοχοι στό ἔγκλημα τοῦ ἐγκληματικοῦ μνημονίου πού ὑπέγραψε ὁ Γιῶργος «μας» καί οἱ δικοί του καί διά τοῦ ὁποίου, οὐσιαστικῶς, τίποτα δέν ἐπετεύχθη εἰς ἀνακούφισιν τοῦ λαοῦ μας, παρά μόνο ἐξυπηρετήθηκαν, ἀφάνταστα, οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι. Ὁπότε ὁ Γιῶργος «μας» θά ἔβγαινε λάδι, ἀσφαλῶς, γιά τήν ἐθνική καταστροφή πού μᾶς ἔσπρωξε.

Καί κατά δεύτερον σαστισμένος, ἄναυδος, κατά κυριολεξίαν ὁ Ἑλληνικός λαός θά παρακολουθοῦσε τό φοβερό καί τρομερό θέαμα νά τοῦ ἁρπάζουν οἱ τοκογλύφοι  ὅλα τά ἀσημικά του.

Ὁ ἐθνικός πλοῦτος μας, βεβαίως, κάποια στιγμή θά ὑφαρπαγῆ. Ἀρκεῖ, ὅμως, ὅτι ἐπί τοῦ παρόντος κάπου δυσκολεύουν τά πράγματα γιά τούς παλιανθρώπους πού τόν ἐποφθαλμιοῦν.

Κανείς δέν ξέρει ἐαν αὔριο συναινέση ὁ ἀντιπολιτευτικός παράγων τῆς ἐθνικῆς μας ἀντιπροσωπείας στό ἔγκλημα. Πλήν ὅμως, συμβουλεύω τούς πάντες νά ἀποποιηθοῦν τῆς συμμετοχῆς στό ἔργο τοῦ Γιώργου Π.

Ἄς εἶναι πεπεισμένοι οἱ πάντες σέ τοῦτο τόν τόπο γιά τό ἑξῆς ἁπλό: Ὅσο οἱ τοκογλύφοι δέν ἔχουν τελειώσει μέ τό εἰσπρακτήριο τῶν ὀφειλομένων, θά μᾶς κρατοῦν στήν ζωή. Ὥς «ψωμόλυσσες», βεβαίως, ἀλλά μέχρι νά εἰσπράξουν τά ψιλά καί πρωτίστως μέχρι νά μᾶς πάρουν τά «ἀσημικά» δέν θά μᾶς κάνουν τίποτα!

τοῦ Σωτήρη Ζαφειρακόπουλου ἀπό τήν ἐλ. ὥρα σελ.2

εἰκόνα

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply