Πάλι ὑπερασπιστές λαθρομεταναστῶν οἱ "γιατροί χωρίς σύνορα"

Τήν ὀργή τῶν συνοριοφυλάκων τοῦ Ἕβρου, ξεσήκωσε πρόσφατη ἀνακοίνωσις τῶν περιβόητων “γιατρῶν χωρίς σύνορα”, στήν ὁποίαν σημειώνεται ὁτι παραπάνω ἀπό τό 60% λαθρομεταναστῶν πού κρατοῦνται στόν Ἔβρο, ἠσθένησαν ἤ οἱ ἀσθένειές τους εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τίς…ἄθλιες ὅπως χαρακτηρίζονται συνθῆκες μέσα στίς ὁποῖες κρατοῦνται. Οἱ ἀκρίτες τοῦ Ἕβρου πού πρῶτοι…ὑποδέχονται καί  μέ ἐλλιπῆ μέσα ἀναλαμβάνουν τήν μέριμνα τῆς φύλαξης τῶν λαθρομεταναστῶν, ἐξέδωσαν ἀνακοίνωσι στήν ὁποίαν ἀναφέρουν ὅτι:

Μέ μεγάλη μας λύπη, διαβάσαμε τήν ἀναφορά τῶν γιατρῶν χωρίς σύνορα ὅτι τά κρατητήρια καί οἱ συνθῆκες φύλαξης σέ αὐτά εἶναι ὑπεύθυνα γιά τίς περισσότερες τῶν ἀσθενειῶν τῶν λαθρομεταναστῶν καί ὄχι οἱ χῶρες ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται οἱ λαθρομετανάστες.

Ὥς ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι στό θέμα τῆς λαθρομεταναστεύσεως αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἀναφέρουμε τίς ἀλήθειες καί τά ψέμματα τοῦ ἄρθρου πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν ἔκθεσιν τῶν γιατρῶν χωρίς σύνορα.

Ἀλήθεια λοιπόν εἶναι ὅτι ἔχουμε μεγαλύτερο ἀριθμόκρατουμένων ἀπό τό ἐπιτρεπόμενο. Τό ἔχουμε ἐπισημάνει κατ΄ ἐπανάληψιν στήν φυσική καί πολιτική ἡγεσία μας. Ἀλήθεια εἶναι ἐπίσης ὅτι τά κρατητήρια τῶν τμημάτων καί τό ΕΧΠΑ φυλακίου δέν εἶναι τά πλέον ἐνδεδειγμένα, ἄν ὄχι πολλές φορές ἀκατάλληλα, γιά φύλαξι καί παραμονή ὁποιουδήποτε κρατουμένου (πλέον ἡ παραμονή σέ αὐτά εἶναι ὁλίγων ἡμερῶν). Αὐτά ὅμως δέν εἶναι ἄγνωστα. Ψέμματα ὅμως εἶναι ἡ ἀναφορά ὅτι, τίς ἀσθένειες πού ἔχουν οἱ λαθρομετανάστες τίς ἀπέκτησαν μέσα σ΄ αὐτές τίς συνθῆκες. Μέ ἀναφορές παλαιότερα ἔχει γίνει γνωστό ὅτι, ἀσθένειες πού ἔχουν νά ἐμφανιστοῦν χρόνια στόν δυτικό κόσμο ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισιν τους μετά τήν εἴσοδο στήν χώρα ἀνθρώπων ἀπό χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου. Καί αὐτή εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια. Μιά ἀλήθεια πού ἔχει τονισθεῖ ἀπό τό σωματεῖο μας καί σέ τοπικό ἀλλά κκαί σέ πανελλήνιο ἐπίπεδο. Ὀφείλουμε ὅμως νά ἀναφέρουμε καί μμιιά μεγαλύτερη ἀλήθεια. Τό γεγονός ὅτι οὐδέποτε ἀνεφέρθησαν, σέ κκάποια ἔκθεσι ὅπως αὐτή, οἱ κίνδυνοι πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι ἐντεταλμένοι νά ἔρχονται σέ καθημερινή ἐπαφή μμέ τούς λαθρομετανάστες.

Ποιός τούς συλλαμβάνει, καταγράφει, ταΐζει τρεῖς φορές τήν ἡμέρα (ἀπό μισθωμένο catering παρακαλῶ), μεταγάγει στά νοσοκομεῖα καί ἀσχολείται καθημερινά μέ τίς ἀνάγκες τους;Καί ἐπιπλέον ποιός ἀντιμετωπίζει τίς καθημερινές πλέον ἀπόπειρες ἀποδράσεως τους ἤ τίς ἐξεγέρσεις τους;

Ἔχει ἐπίσης ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές τίς ἐξεγέρσεις γίνονται μετά ἀπό ἐπίσκεψιν στούς χώρους κρατήσεως ὀργανώσεων πού δῆθεν ἐνδιαφέρονται. Στό ΕΧΠΑ φυλακίου δραστηριοποιοῦνται  μιά ντουζίνα κοινωνιολόγοι καί ψυχολόγοι γιά τούς λαθρομετανάστες ἀλλά οἱ συνάδελφοι λόγω τῶν περικοππῶν τοῦ ὑπουργείου μας δέν ἔχουν σαπούνι γιά νά πλύνουν τά χέρια τους μετά τήν πολύωρη ὑπηρεσία μέ τούς κρατουμένους.

Κύριοι, γιά μᾶς τούς ἁπλούς στρατιῶτες σέ αὐτόν τόν σιωπηλό πόλεμο τῆς λαθρομεταναστεύσεως ποιός θά ἐνδιαφερθῆ ἐπιτέλους;

Ἄλλωστε ἀφοῦ δέν ἔχουν προβλήματα ἀσθενειῶν στίς χῶρες τους, τότε οἱ “γιατροί χωρίς σύνορα” πᾶνε σ΄ αὐτές τίς χῶρες γιά νά τούς περιθάλψουν;

Ἀντί λοιπόν νά γράφονται ἀναφορές πού περισσότερο δημιουργοῦν προβλήματα ἀπ΄ ὅτι ἐπιλύουν καλλίτερα νά μή γράφονται καθόλου. Δυστυχῶς γιά τούς φορολογούμενους ὅμως μέ ἐκθέσεις καί μελέτες συνεχίζεται ἡ ἀπρόσκοπτη χρηματοδότησις γιά τήν πλειονότητα τῶν ΜΚΟ.

Πρόεδρος Παντελῆς Χαράλαμπος

Γ.Γραμματέας Κοντονῆς Βασίλειος

στόχος σελ. 12

(Visited 51 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Πάλι ὑπερασπιστές λαθρομεταναστῶν οἱ "γιατροί χωρίς σύνορα"

  1. Παλαιὰ ἐλεεινὴ ἱστορία αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι γιατροὶ χωρὶς σύνορα. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου – ἤ καλλίτερα τῶν ἀθλιοτήτων -εἰς τὴν Γιουγκοσλαυίαν οἱ κτηνοδέστατοι ἐκεῖνοι διέγραψαν τὸ ἑλληνικὸν τμῆμα ἐπειδὴ εἶχε τὸ θράσος (κατ’ αὐτοὺς) νὰ περιθάλψουν Σέρβους. Καὶ ἐπειδὴ ὅταν ἅπαξ ἀλῆται ἐς ἀεὶ ἀλῆται, ἐδῶ θὰ σταματήσουν οἱ ἄνθρωποι; Ἰδοὺ ἡ ὠμορφιὰ τοῦ κόσμου!…

  2. ΚΑΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΟΥΣΝΕΡ; ΨΑΞ’ΤΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΩΝ “ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ” ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

  3. agitatoras, νομίζω εἶναι – δέν ξέρω ἄν εἶναι ἀκόμη – ὑπουργός ἐξωτερικῶν τής Γαλλίας. Γιατρός, βεβαίως καί πρώην κομμουνιστής. Εἶχε ἀσχοληθεῖ καί μέ τήν εὐθανασία. (ἱδρυτής τῶν “γιατρῶν χωρίς σύνορα” καί τῶν “γιατρῶν τοῦ κόσμου”). Ἐπίσης εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στήν Γιουγκοσλαβία καί ὑπέρ τῆς ἐπεμβάσεως στό Ἰρακ!!!
    http://newsgr.blogspot.com/2007/06/blog-post_5646.html

Leave a Reply