Τό ἄλλο μέ τόν Τοτό τό ξέρετε;

Φαίνεται ὅτι στήν χώρα μας δέν τά πᾶμε καλά μέ τήν ἀριθμητική. Παρά τό γεγονός ὅτι ἐδῶ καί 3.000 χρόνια οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν προχωρήσει τόσο πολύ στά μαθηματικά. Σήμερα οἱ νεοἐλληνες ὄχι στά μαθηματικά ἀλλά ἀκόμη καί στήν ἀριθμητική δυσκολευόμαστε. Γιατί πῶς νά ἐξηγηθῆ διαφορετικά τό φαινόμενο ὅτι ἐπί τόσους μῆνες ἡ κυβέρνησις μέ τόσα ὑπουργεῖα καί μέ τόσους ὑπολογιστές δέν ἔχει καταφέρει νά κάνη μιά ἁπλῆ  πρόσθεσι καί  μιά ἁπλῆ ἀφαίρεσι.

Γιατί τόσο ἁπλῆ ἀριθμητική χρειάζεται γιά νά δῆ ὁ ὅποιοσδήποτε ὅτι τό χρέος μας τῶν 350 δισεκατομμυρίων εὐρώ δέν μπορεῖ νά ἀποπληρωθῆ οὔτε τήν δευτέρα παρουσία.

Τό ποσό αὐτό εἶναι δυσθεώρητο καί ἀπίστευτο καί ἀδύνατον νά ἀποπληρωθῆ ἀκόμα καί ἀπό πολύ μεγαλύτερες οἰκονομίες ἀπό τήν Ἐλληνική. Γιατί μήν ξαχνᾶμε ὅτι πρίν ἀπό δύο χρόνια δανειζόμαστε μέ 2% (καί οὔτε) ἐνῶ σήμερα δανειζόμαστε μέ σχεδόν 6%! Ξέρετε τί σημαίνει 350 δισεκατομμυρἰων εὐρώ μέ ἐπί πλέον τόκο 4%; Ἁπλᾶ ἐπί πλέον τόκους καμμιά 15αριά δισεκατομμύρια εὐρώ.

Ἡ ἁπλῆ ἀριθμητική λέει ὅτι τά λεφτά πού θά μαζευτοῦν ἀπό τά νέα μέτρα τοῦ μεσοπροθέσμου προγράμματος ἄντε τό πολύ νά εἶναι 2 μέ 3 δισεκατομμύρια εὐρώ. Δηλαδή χρειάζονται 4 μέ 5 ἐπιπλέον νέα μεσοπρόθεσμα προγράμματα γιά νά μαζευτοῦν μόνο τά λεφτά τῶν ἐπιπλέον τόκων. Μόνο πού ἡ ἀγορά ἤδη πεθαίνει καί δέν θά μπορέση νά ἀποδώση οὔτε κάν τά 3 δισεκατομμύρια τοῦ τωρινοῦ μεσοπροθέσμου προγράμματος. Καί χωρίς νά ὑπολογίσουμε τό γεγονός ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ δημοσίου τομέος παράγει (ἀκόμα!) ἐτησίως ἐπιπλέον καμμιά 10αριά ἑκατομμύρια ἔλλειμμα.

Ἀκόμα καί ὁ Τοτός (πού δέν ξέρει καλή ἀριθμητική) μπορεῖ νά καταλάβη ὅτι μόνο ἐάν φύγη (κουρευτεῖ) τό 50% τοῦ χρέους, μόνο τότε ΙΣΩΣ νά γίνη δυνατή ἡ ἀποπληρωμή του.  

Πέτρος Δίπλας ἀπό ἐλ. ὥρα, σελ 3  

εἰκόνα

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply