Τό ἔγγραφο τῆς ντροπῆς

Τελικῶς, τό καταλάβαμε. Ὁ ἀκατονόμαστος δέν παρητήθη διότι ἔπρεπε νά συνεχίση τό ἔργο του. Ἐκτελεῖ ἐντεταλμένη ὑπηρεσία. Ἔκανε ἀνασχηματισμό γιά νά κρατήση τίς ἰσορροπίες – μοίρασε καί μερικές καρέκλες – διότι εἶχαν ἀρχίσει οἱ διαρροές καί σήμερα ἐψήφισαν τό μεσοπρόθεσμο. Θά τό ἐψήφιζαν πάση θυσία. Ἀκόμα καί ἄν εἴχαμε νεκρούς στό Σύνταγμα. Πρέπει νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τῶν ἀφεντάδων τους. Δεκάρα δέν δίνουν γιά τόν Ἑλληνικό λαό. Ἡ Ἑλληνική κοινωνία – μετά καί ἀπό τά σημερινά ἔκτροπα, τά ὁποῖα ἐδημιούργησε ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις, μέ τήν ἀρωγή τῶν πραιτωριανῶν της (ΜΑΤ, κουκουλοφόρων κλπ.) – ἔχει ἀκυρώσει ὅλους τούς πολιτικούς αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἐκεῖνο πού τούς ἐνδιαφέρει, πλέον, εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τῶν προσπαθειῶν τους ἀπό τούς ξένους ἀφεντάδες τους. Θέλουν νά ἔχουν διεθνῆ προβολή. Ἡ Εὐρώπη καί ὁ ὑπόλοιπος κόσμος (ἀμερική, ἑβραῖοι) τούς ἐνδιαφέρουν, πλέον. Μποροῦσαν νά διαπραγματευθοῦν ἀκόμη καί διαγραφή χρέους διότι ξέρουν ὅτι ἐάν καταρρεύση ἡ Ἑλλάς θά κατέρρεαν σιγά σιγά καί οἱ οἰκονομίες ὅλων τών κρατῶν τοῦ κόσμου. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὅλοι ἔχουν στραμμένα τά βλέμματα στήν Ἑλλάδα. Ἡ μικρή Ἑλλαδίτσα μποροῦσε νά διαπραγματευθῆ τό χρέος της μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἤθελε ἄν στό τιμόνι τῆς ἐξουσίας δέν ὑπῆρχαν δοῦλοι ξένων νταβάδων, προδότες, ῥιψάσπιδες, ἀνέντιμοι καί ἀνθέλληνες. 

Ἡ ὥρα πού θά χρησιμοποιήσουν τά ἑλικόπτερα δέν θά ἀργήση. Ἡ ἐπιβολή τοῦ φόβου καί τῆς τρομοκρατίας δέν περνᾶ στήν Ἑλληνική κοινωνία. Ἐάν δέν ἐψηφίζετο τό δεύτερο μνημόνιο θά ἐδημιουργεῖτο μεγάλο πρόβλημα στό εὐρώ καί στήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι, γενικῶς. Θά ἄνοιγε ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου μέ ὅλα τά ἐπακόλουθα γιά τίς “τσέπες” τῶν τραπεζιτῶν καί μεγαλοεπιχειρηματιῶν ὅλου τοῦ κόσμου καί τῶν “φυτευμένων” κυβερνήσεων τους.

Παρακάτω, σᾶς παραθέτω τόν ἐφαρμοστικό νόμο. Ἀποτελεῖται ἀπό 49 ἄρθρα ἐκ τῶν ὁποίων τά πρῶτα 26 (!) ἀσχολοῦνται μέ τό ξεπούλημα (ἀξιοποίησιν τήν ἔχουν βαφτίσει) τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων, όργανισμῶν καί ἐδάφους (κτημάτων, οἰκοπέδων καί παραλιῶν) καί ὅλα τά ὑπόλοιπα 22 ἄρθρα μέ ὅλα τά ἀλλα (φόρους, έργασιακές σχέσεις κλπ.)

Εἶναι 72 σελίδες. Ὅποιος θέλει τίς διαβάζει, ἀλλά προσοχή. Πρέπει νά εἶναι πολύ καλά στήν ὑγιεία του γιά νά ἀποφευχθῆ κανένα ἔμφραγμα, ἐγκεφαλικό ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἐγώ ὀφείλω νά σᾶς προειδοποιήσω!

Ἰδοῦ, λοιπόν τί μᾶς ἑτοίμασαν:

ἐφαρμοστικός   

Διαβάζοντας τό παραπάνω ἔγγραφο καταλαβαίνει κανείς ὅτι καταρρέουν οἱ ἐλπίδες μερικῶν πού ὑπῆρχαν ἀκόμη καί πίστευαν ὅτι μέ τό δεύτερο μνημόνιο ἴσως…..νά πηγαίναμε μερικά βήματα μπροστά, νά ξεφεύγαμε ἀπό τήν ὕφεσι, ἔστω μέ πολλές θυσίες. Ὅμως ἀντί γιά μέτρα ἀναπτύξεως, γίνεται πρωτοφανής φοροεπιδρομή καί λεηλασία τῶν κοινωνικά ἀσθενεστέρων. Ἐκτός ἀπό τό ξεπούλημα τῆς περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού δέν θά ὑπάρχει σέ λίγα χρόνια γιά νά ἀποφέρη κέρδη στό κράτος καί κατ΄ ἐπέκτασιν στούς Ἕλληνες πολίτες, ἡ κυβέρνησις ἐπιδίδεται σέ φορολογική ὑστερία, ἐξαθλιώνοντας ἀκόμα περισσότερο τόν Ἑλληνικό λαό! Ἡ λέξις ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ τούς εἶναι παντελῶς ἄγνωστη!

(Visited 16 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τό ἔγγραφο τῆς ντροπῆς

  1. Αυτό τον εφαρμοστικό διάβασα κι εγώ χθες, δεν έπαθα έμφραγμα ούτε εγκεφαλικό λόγο του νεαρού της ηλικίας θεωρώ, αλλά όπως θα διαπιστώνεται από τα σχόλια μου τα χθεσινά και σημερινά καταλαβαίνεις τι έπαθα η καψερή…έχω και την κακή τύχη λόγω επαγγέλματος να τα καταλαβαίνω τα ρημάδια, αν και δεν θέλουν ειδικές γνώσεις οι κοινοί ληστές είναι πιο κομψοί από αυτούς.

    • Καὶ ἐγὼ ὑπῆρξα τυχερὸς καὶ ἀπέφυγα ἔμφραγμα, ἐγκεφαλικὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἄν καὶ δὲν εἶμαι νεαρᾶς ἡλικίας. Καὶ δὲν πρόκειται περὶ κοινῶν ληστῶν ἤ ἄλλων παρομοίων σκουπιδιῶν, ἀλλὰ περὶ διαβολικῶν ὄντων. Περὶ τελωνίων καὶ βᾶλε.

  2. Παιδιά, φροντίζουν εκεῖνοι γιά νά τό πάθουμε τό “επεισόδιο” 🙂 Μέχρι τό κάπνισμα ἐπέτρεψαν, ὑπό ὡρισμένες προϋποθέσεις, βεβαίως

Leave a Reply