Ἡ ἐπ-Ἀνάστασις μόλις ξεκίνησε.

Κι αὐτὴν τὴν φορά θὰ πετύχῃ.  

Διότι δὲν ἔχουμε ἄλλον δρόμο. Διότι δὲν μᾶς ἄφησαν ἄλλον δρόμο.

Διότι εἶναι πολλοὶ οἱ αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς. 

Διότι πλέον εἴμαστε ἔτοιμοι. Κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει.

Κάποιοι ἔχουν τρομοκρατηθεῖ καὶ πασχίζουν μὲ κάθε δυνατὸν μέσον νὰ τὴν σταματήσουν. 

Δημιουργοῦν «ἀγανακτισμένους»..

Ἐφοδιάζουν μὲ ντουντοῦκες ὄργανά τους. 

Παραπλανοῦν τὸν κόσμο μὲ κάθε δυνατόν μέσον.

Χρησιμοποιοῦν τὰ ΜΜΕ ὡς μέσον καταστολῆς καὶ ἐλέγχου.

Κτυποῦν στὸ ψαχνό.

Ὅμως….

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε ἤδη…

Ἦταν σὰν ῥυάκι στὴν ἀρχή… Δειλό, φοβισμένο, ἀσαφές.

Ὅμως τώρα εἶναι ποτάμι… Κυλάει μὲ ὁρμή… Γιατὶ δεκάδες μικρά ῥυάκια βρῆκαν τὸν κοινὸ δρόμο γιὰ νὰ φτιάξουν τὸν ποταμό…….

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε… 

Ὅλοι τὸ γνωρίζουν…

Κι εὐτυχῶς, δὲν ἔχουμε περιθώρια γιὰ ὀπισθοχωρήσεις. 

Οὔτε γέφυρες πίσω μας ὑπάρχουν, οὔτε λιμάνια, οὔτε βᾶρκες….

Εἴμαστε μόνοι μας καὶ πρέπει νὰ κολυμπήσουμε στὰ πολὺ βαθιά. Στὰ ἄπατα… Ἀλλὰ δὲν ἔχουμε κι ἄλλον δρόμο. Τὸ εἴπαμε… Ἐὰν ἐμεῖς χάσουμε τὴν Πατρίδα μας, τότε οὐδεῖς θὰ ἔχῃ Πατρίδα. Ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τόπο νὰ πατοῦμε στὸν πλανήτη, τότε οὐδεῖς θὰ ἔχῃ τόπο… Ἐὰν ἐμεῖς δὲν σταθοῦμε ὄρθιοι τώρα, τότε θὰ πέσουν ἅπαντες στὴν λάσπη..

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε. Καὶ πρέπει μόνον νικητές νὰ εἴμαστε. 

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply