Ποιός πολιτικός θά δείξη στούς πιστωτές μας τά μπροστινά του;

Ποιός πολιτικός θά δείξη στούς πιστωτές μας τά μπροστινά του;Εἶναι πλέον ἐξακριβωμένο καί βεβαιωμένο πώς ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῆς χώρας ἀπό τήν μεταπολίτευσι μέχρι σήμερα συνειδητά ὁδήγησαν τήν χώρα στήν ἀπόλυτη πτώχευση καί τόν Ἑλληνικό λαό στήν πλήρη  ἐξαθλίωσι.

Ὁ ὅρος συνειδητά εἶναι πολύ βαρειά ἔκφρασις γιά πολιτικούς τῆς χώρας γιατί παραπέμπει αὐτόματα στό ἀτιμωτικότερο ἀδίκημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας κατά τῶν συμφερόντων τῆς χώρας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Πῶς ὅμως ἀλλοιῶς, μπορεῖ νά ἐρμηνευτῆ ἡ πολιτική τοῦ ἀλόγιστου, ἄκρατου δανεισμοῦ ἀπό τρίτους, ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς μεταπολιτεύσεως, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν ὑποχρεώσεων, πού ἐκτίναξε σέ ἀπίστευτα ὕψη, τό δημόσιο χρέος, μέ τήν ταυτόχρονη ἐφαρμογή μιᾶς ἄθλιας πολιτικῆς, ἀποβιομηχανίσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπό μεγάλες παραγωγικές μονάδες τοῦ παρελθόντος. (Πίτσος, Ἰζόλα, Πειραϊκή – Πατραϊκή κλπ.)

Αὐτή ἡ πολιτική εἶναι λοιπόν, πού ὁδήγησε σέ λουκέτο πλῆθος βιοτεχνιῶν πού παρήγαγαν τά πάντα, κυρίως στήν Βόρειο Ἑλλάδα καί στήν ἐγκατάλειψιν τῆς καλλιέργειας τῆς Ἑλληνικῆς γῆς πού κάλυπτε πρῶτες ἀνάγκες διαβιώσεως τῶν Ἑλλήνων μέ παράλληλη μεγάλη ἐξαγωγή αὐτῶν τῶν προϊόντων σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Πῶς ἀλλοιῶς λέγεται ἡ πολιτική τῆς διογκώσεως τοῦ δημοσίου τομέος μέ ὑπεράριθμους ὑπαλλήλους καί ἡ ταυτόχρονη τεράστια αὔξησις τῶν δημοσίων δαπανῶν.

Πῶς μπορεῖ νά λέγεται ἡ ἀπεμπόλησις τῆς δραστηριοποιήσεως μεγάλων ξένων παραγωγικῶν μονάδων πού ἤθελαν νά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα (Pirelli, Good year, Nissan κ.α.) ὅταν ὁ Ἑλληνικός κρατισμός τό ἀπηγόρευε μέ ἀποτέλεσμα ἡ χώρα νά χάση τεράστιες ἐπενδυτικές εὐκαιρίες καί χιλιάδες θέσεις ἐργασίας.

Σήμερα μετά τήν ψήφισιν τοῦ ἐπαχθοῦς μνημονίου καί τοῦ μεσοπροθέσμου προγράμματος πού ἐξαθλιώνει περαιτέρω τόν Ἑλληνικό λαό καί τό ὁδηγεῖ στά πρόθυρα τῆς κοινωνικῆς αὐτοκτονίας, ἡ κυβέρνησις προχωρά σέ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας σέ χρόνο ρεκόορ, προκειμένου νά ἰκανοποιήση τούς πιστωτές μας καί τούς διεθνεῖς τοκογλύφους καί κερδοσκόπους.

Τρανταχτό παράδειγμα αὐτοῦ εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ κυβέρνησις διέθεσε ἄλλο ἕνα 10% τῶν μετοχῶν τοῦ ΟΤΕ στήν Deutsche Telekom μέ τιμή 1/3 τῆς τελευταίας μετοχοποιήσεως τοῦ 2008. Ἀποτέλεσμα τό Ἑλληνικό δημόσιο νά ἔχη πλέον μόνον τό 10% τοῦ ΟΤΕ, ὄργανισμοῦ στρατηγικῆς σημασίας καί ἡ D.T. τό 40%. Τό τίμημα αὐτῆς τῆς μετοχοποιήσεως ὑπῆρξε ἐξευτελιστικό. Τό Ἑλληνικό δημόσιο θά εἰσπ΄ραξη 400 ἑκατομμύρια εὐρώ, πού καλύπτουν μόνον 8 μῆνες ἀπό τήν ἐτήσια ἐπιδότησι τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συνταξιοδοτικοῦ ταμείου τῶν ἐργαζομένων στόν ΟΤΕ.

Σέ λίγο καιρό θά ἀκολουθήση τό ξεπούλημα τῆς ΔΕΗ καί ὅλων τῶν ἰδιόκτητων λιγνιτιρυχείων ἐνώ ἡ λεηλασία τῆς δημόσιας περιουσίας θά ὅλοκληρωθῆ μέ τό ξεπούλημα τοῦ ΟΠΑΠ, τῶν κρατικῶν λαχείων, τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τοῦ ΟΔΙΕ, τῶν αὐτοκινητοδρομιῶν Ἑλλάδος κλπ.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, εἶναι κοινή πεποίθησις πώς ἡ κυβέρνησις ὑπέγραψε καί ἀπεδέχθη τούς ἐπαχθεῖς ὅρους τοῦ μνημονίου χωρίς νά διαπραγματευτῆ στό ἐλάχιστο τήν διαφοροποίησιν τους πρός τό καλλίτερο γιά ὄφελος τῆς πατρῖδος. 

Δυστυχῶς μέχρι σήμερα ἔστω καί τώρα δέν τολμᾶ νά σηκώση διαπραγματευτικό ἀνάστημα ἔναντι τῶν τοκογλύφων καί κερδοσκόπων παρ΄ ὅτι μετά ἀπό ἕνα χρόνο τηρήσεως τοῦ μνημονίου ἡ χώρα βυθίζεται ὅλο καί περισσότερο στήν ἄβυσσο τῶν ἐπιλογῶν αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως. Εἶναι δυστυχῶς ἀνώφελες οἱ θυσίς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Αὐτή τήν στιγμή ἡ ἴδια ἡ Ε.Ε. ἀναγνωρίζει τήν ἀποτυχία τοῦ τρόπου ἐπιβολῆς τοῦ μνημοονίου καί παραδέχεται πώς ἡ τήρησίς του ὁδηγεῖ τήν εὐρωζώνη σέ ἀδιέξοδα. Εἶναι κοινή πεποίθησις ὅλων τῶν Εὐρωπαίων πώς ἡ Ἑλλάς μέ τήν τήρησιν τοῦ μνημονίου ὅδηγεῖται στήν πτώχευσιν καί θά συμπαρασύρη ὅλα τά κράτη τῆς Εὐρωζώνης καί βεβαίως θά δημιουργήση τίς προϋποθέσεις διαλύσεως τοῦ κοινοῦ νομίσματος.

Πιό ἀναλυτικά ὁ Ἀμερικανός καθηγητής οἰκονομικῶν στό πανεπιστήμιιο τῆς Καλιφόρνιας Barry Eichengreen, θεωρεῖ πώς μιά ἐθελοντική ἔξοδος τῆς Ἐλλάδος ἀπό τό εὐρώ θά ἀποτελοῦσε τήν μητέρα ὅλων τῶν οἰκονομικῶν κρίσεων. Ἡ ἀμερικανική ἐφημερίδα Wall , street journal  ἀναφέρει πως ἐνδεχόμενη πτώχευσις τῆς Ἑλλάδος θά σήμαινε τό κλείσιμο τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀγορῶν πού ἀπό τήν ἐποχή τοῦ κοινοῦ νομίσματος εἶναι ἡ κύρια πηγή κερδῶν τῆς ἀμερικανικῆς ἀγορᾶς. Ἡ ἀγγλική ἐφημερίδα The Telegraph, ἔγραψε πώς δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική λύσις, ἀπό τό νά σώσουμε τήν Ἑλλάδα. Ἡ πτώχευσις τῆς Ἐλλάδος θά ὁδηγοῦσε σέ καταστροφή τίς τράπεζες τῆς γερμανίας, τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἐλβετίας. Μάνατζερ πολυεθνικῶν ἐπαιρειῶν τῆς Γαλλίας καί τῆς Γερμανίας, ὑποβάλλουν αἴτημα πρός τόν κ.Σαρκοζί καί τήν κ. Μέρκελ, γιά τήν ἀναγκαία προσπάθεια τους γιά διάσωσιν τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας πρός χάριν τῆς διασώσεως τοῦ εὐρώ. Ὁ ἴδιος ὁ κκ. Σαρκοζί καί ἡ κ. Μέρκελ στό Βερολῖνο σέ κοινή συνέντευξι τύπου στήριξαν δημοσίως τήν Ἑλλάδα καί ἀπεφάσισαν νά ἐπιταχύνουν τίς διαδικασίες δευτέρου πακέτου στηρίξεως γιά τήν Ἐλλάδα.

Πιό συγκεκριμένα ἡ κ.Μέρκελ πρό ἡμερῶν, ἀπευθυνόμενη πρός τόν γερμανικό λαό, εἶπε πώς εἶναι ἀπαραίτητος ἡ στήριξις τῆς Ἑλληνιικῆς οἰκονομίιας. Ἔτσι ἡ γερμανοί στηρίζουν τήν οοἰκονομία τῆς Γερμανίας καί τήν δική τους γιατί σέ ἐνδεχόμενη πτώχευσι τῆς Ἑλλάδος, θά καταρρεύση τό κοινό νόμισμα συμπαρασύροντας καί ἄλλα κράτη τῆς εὐρωζώνης μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται γιά τίς ἐξαγωγές τῆς Γερμανίας πού δέν θά γίνονται στό κοινό νόμισμα. Ἐπίσης τούς ὑπενθύμισε πώς ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀπό τίς πρῶτες χῶρες εἰσαγωγῆς τῶν προϊόντων τους.

Κοινή διαπίστωσις λοιπόν, τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ, εἶναι πώς ἡ ἐνδεχόμενη πτώχευσις τῆς Ἑλλάδος, θά τήν ὁδηγήση στήν ἀπομάκρυνσίν της ἀπό τό εὐρώ καί ἡ πτώχευσίς τής θά λειτουργήση ὡς μεταδοτική ἀσθένεια γιά τίς περισσότερες χῶρες τῆς εὐρωζώνης, μέ κοινή κατάληξι τήν διάλυσιν τοῦ εὐρώ.

Κε, πρωθυπουργέ ἄν ἔχετε πατριωτική συνείδησι, ὅπως πολλές φορές διατυμπανίζετε, γιατί δέν ἐπενδύετε στόν φόβο τῶν εὐρωπαίων καί σηκώνοντας τό ἀνάστημά σας νά τούς ἐνημερώσετε, πώς δέν ἔχετε τό ἱστορικό δικαίωμα τῆς πλήρους ἐξαθλιώσεως τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας σας; Ἀπό τήν στιγμή πού ἕνα χρόνο τώρα δέν ἀπέδωσε στό ἔλάχιστο τά ἀναμενόμενα ἡ ψἠφισις τοῦ μνημονίου καί δέν προβλέπεται νά ἀποδώση οὔτε τό μεσοπρόθεσμο πού ἀναγκασθήκατε νά ψηφίσετε σέ μιιά ἀπέλπιδα προσπάθεια, ἐγκρίσεως ἀπό τήν τρόϊκα τῆς 5ης δόσεως;

Κε πρωθυπουργέ, ἡ Ἑλλάς ἀνήκει στούς Ἕλληνες καί Ἑλληνική πατριωτική πρᾶξις ἀπό μέρους σας, εἶναι νά δίξετε στούς ἑταίρους μμας στήν ΕΕ καί στούς τροϊκανούς τά μπροστινά σας, μέ μιά θαρραλέα καί γενναία ἀνακοίνωσι ΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ πρός τό ἐξωτερικό καί ἐπαναφορά τῆς χώρας στήν δραχμή. Ἔτσι εἶναι σίγουρο πώς ἔντρομοι, μπροστά στό σενάριο διαλύσεως τοῦ εὐρώ, θά ἀποδεχθοῦν τούς ὅρους σας περί τῆς ἐπαναδιαπραγματεύσεως τῶν ὅρων τοῦ μνημονίου καί τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

Σέ ἀκραία δέ περίπτωσιν τῆς μή ἀποδοχῆς τῆς προτάσεως σας, ἡ ἐπαναφορά στήν δραχμή θά εἶναι γιά τόν λαό μας μιιά ἐπώδυνη λύσις, ὅμως θά εἶναι μιά λύσις. Ἡ τήρησις τοῦ μνημονίου καί τοῦ μεσοπροθέσμου προγράμματος, ἀντιθέτως, δέν εἶναι λύσις καί ὅδηγεῖ τόν λαό μας στήν πλήρη ἐξαθλίωσι καί τήν χώρα μας στήν πλήρη διάλυσι μέ ὁρατή σέ αὐτήν τήν περίπτωσιν τήν ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (Θράκη, Αἰγαῖο, Καστελλόριζο κ.λ.π.)

Παναγιώτης Ἀποστόλου (στόχος)                                                                                                                                                                                                             εἰκόνα

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply