Ὄχι. Εὐχαριστοῦμε δέν θά πάρουμε. Φτάνει πιά!

«Τό ἔθνος πού ἐφηῦρε τήν Δημοκρατία καί ἔχτισε τον Παρθενώνα, μπορεῖ νά ἀντιμετωπίση κάθε δυσκολία»!

Ἡ παραπάνω ἦταν ἡ φράσις «κλειδί» κατά τήν ἄποψί μου, ἀπό τίς δηλώσεις τῆς Χίλαρυ Κλίντον. Συμφωνῶ ἀπολύτως.

Ἦρθε, φωτογραφήθηκε μέ τό τέλεια χτενισμένο κεφάλι της δίπλα στά ἔνδοξα ἀρχαῖα μνημεῖα μας (τί τραβᾶνε κι αὐτά….) καί στήν ξεπουλημένη πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μας. Ὕστερα, ἡ ὁμάδα της διάλεξε ποιές ἦταν οἱ καλλίτερες καί τίς ἔδωσε στά, ἐπίσης, ξεπουλημένα ΜΜΕ, διά πᾶσαν χρήσιν.

Διότι μή μοῦ πεῖτε ὅτι εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ἦρθε στήν Ἑλλάδα τήν περίοδο πού οἱ διεθνεῖς ἀγορές μᾶς χρεωκοποῦν καί μᾶς ἀπαξιώνουν κατατάσσοντάς μας σέ χειρότερη μοῖρα καί ἀπό ὑποανάπτυκτα τριτοκοσμικά κράτη;

Μῆνες τώρα οἱ Ἕλληνες διασυρόμαστε καί μᾶς ἐμφανίζουν τά εὐρωπαϊκά ΜΜΕ σάν «τεμπέληδες, διεφθαρμένους, ζητιάνους καί παράσιτα ἑνός παγοσμίου συστήματος πού ἔχει ὅὅὅὅὅλη τήν καλή διάθεσι νά μᾶς βοηθήση». ὌΧΙ. Εὐχαριστοῦμε ἀλλά δέν θά πάρουμε τέτοια «βοήθεια». Φτάνει πιά ! ! ! Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νά στρέψουμε τό βλέμμα στόν Παρθενώνα γιά νά θυμηθοῦμε ὅτι, ναί, αὐτό τό λαμπρό ἔργο ἀρχιτεκτονικῆς, μηχανικῆς καί πολιτισμοῦ ΕΜΕΙΣ τό κτίσαμε. Ὅτι ὅταν ἐμεῖς χτίζαμε αὐτό τό θαῦμα στόν λόφο, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι λαοί τῆς Εὐρώπης, κυριολεκτικῶς καί μεταφορικῶς, ἔτρωγαν βελανίδια ἀπό τά δέντρα ! !

Ξέρω, ξέρω, δέν φτάνει ὁ Παρθενώνας γιά νά πορευθοῦμε πρός τά ἔμπρός καί μακριά ἀπό τήν «κρίσι» πού μᾶς δημιούργησαν ἄλλοι….ἀλλά τουλάχιστον ἄς ξεκινήσουμε ἀπό ΄κεῖ. Ἀπό τόν Παρθενώνα…καί μετά θά λειτουργήση ἡ Ἑλληνική ἀξιοπρέπεια.

Στό κάτω-κάτω, δέν ἤμασταν ἐμεῖς οἱ ἁπλοί Ἕλληνες πού διαχειριστήκαμε τό δημόσιο χρῆμα μέ μοναδικό σκοπό τό φάγωμά του!

Εἴμαστε πολύ ὑπερήφανοι καί ἀξιοπρεπεῖς οἱ Ἕλληνες γιά νά ἀνεχόμαστε 300 κλέφτες νά ἀποφασίζουν καί διατάσσουν καί νά μᾶς ἀντιμετωπίζουν σάν χοίρους τῆς λάσπης.      

Πηνελόπη

Τό παραπάνω κείμενο μοῦ τό ἔστειλε ἕνας πολύ καλός φίλος τοῦ ἰστολογίου. Συμφωνῶ καί ἐπαυξάνω!                                                                                εἰκόνα                                              


(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ὄχι. Εὐχαριστοῦμε δέν θά πάρουμε. Φτάνει πιά!

  1. Τὰ εἶπες ὅλα φίλε. Μὲ μίαν διευκρίνισιν. Ὅτι ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ κτίζουμε Παρθενῶνες καὶ αὐτοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ τρώγουν βελανίδια ἀπὸ τὰ δένδρα. Ἄνευ ἴχνους ὑπερβολῆς αὐτό.

Leave a Reply