Προσφορές γιά πάντα. Τό ἀφεντικό τρελλάθηκε

Προσφορές γιά πάντα. Τό ἀφεντικό τρελλάθηκεΤό θέμα δέν εἶναι τόσο πρόσφατο ἀλλά ἐπανέρχομαι διότι ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά μάθῃ καί νά ἀρχίσῃ νά ξυπνᾶ, στέλνοντας τήν κυβέρνησι καί τούς ὑπολοίπους τοῦ συστήματος, ἐκεῖ πού μόνον αὐτός ξέρει. 

Σύμφωνα μέ τά ἄρθρα τοῦ έφαρμοστικοῦ νόμου, ξεκινᾶ διαδικασία ἐκποιήσεως τοῦ δημοσίου πλούτου χωρίς ἡμερομηνία λήξεως, ἡ ὁποία θά μπορῇ νά συνεχίζεται ἀενάως, ἔως ὅτου ἡ Ἑλλάδα ἀφεθεῖ χωρίς περιουσία καί δίχως βέβαια στό τέλος νά ἔχῃ ξεχρεώσει. Ἁπλῶς θά ἔχῃ μείνει μέ χρέος, ἀλλά δίχως κρατικά assets νά χρησιμοποιήσῃ ὡς ἀναπτυξιακά ἐργαλεῖα. Ἡ κυβέρνησις μέ τήν πρώτη δανειακή σύμβασι καί τήν δεύτερη πού ἐπίκειται, μετατρέπει ὅλο καί μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὁμολογιακοῦ χρέους σέ ἐνυπόθηκο. Ἔχει ἤδη ὑποθηκεύσει δημόσια περιουσία στήν τρόϊκα μέ τήν σύμβασι γιά τό πρῶτο δάνειο, παραιτούμενη ἀπό τήν «ἀσυλία ἐθνικῆς κυριαρχίας» ὅπως ἀναφέρεται στό κείμενο συμφωνίας καί συνεχίζει. Ταυτόχρονα βγάζει στό σφυρί ὅτι διαθέτει ἡ χώρα καί ὅτι μπορεῖ νά ἀποκτήσῃ στό μέλλον.

Ξένα κεφάλαια, κάτοχοι Ἑλληνικῶν ὁμολόγων, πού ἔχουν λόγους νά πιστεύουν ὅτι στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο καί δη στήν περιοχή μεταξύ Κρήτης, Στρογγύλης καί Καστελλορίζου, ὑπάρχουν κοιτάσματα τά ὁποῖα εἶναι πολλά ὑποσχόμενα, δείχνουν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τήν μελλοντική τιτλοποίησιν τῶν δικαιωμάτων ἐκμεταλλεύσεως. Ἡ ἔνταξις ἐν εὐθέτω χρόνω, τῶν ἀναμενομμένων ἐσόδων ἀπό τά κοιτάσματα στό ταμεῖο ἀποκρατικοποιήσεων, τά καθιστᾶ, ὅπως καί τίς ΔΕΚΟ, στοιχεῖα πρός ἐκποίησιν προκειμένου νά ἐξυπηρετηθῆ τό χρέος καί ὄχι πηγή ἐσόδων γιά τό Ἑλληνικό κράτος, μέ τά ὁποῖα θά μποροῦσε νά ἀποπληρώνῃ τό χρέος καί παράλληλα νά διαθέτῃ μέρος του γιά τήν ἀνάπτυξιν.

Κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψι τῆς Ἀμερικανίδος ΥΠΕΞ στήν Ἀθήνα, στήν ἀντιπροσωπεία πού τήν συνώδευε συμμετεῖχε ὁ εἰδικός ἀπεσταλμἐνος τοῦ State Department, γιά τήν ἐνέργεια στήν Εὐρασία, πρέσβης Ρίτσαρντ Μόρνινγκσταρ, ὁ ὁποῖος ἦτο παρών στίς συζητήσεις μέ τόν πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα θέματα τῶν συνομιλιῶν, γιά τό ὁποῖο ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ ἀμερικανική πλευρά, ἦταν τά ἐνεργειακά. Οἱ ἀμερικανοί ἐπέμειναν στήν σημασία τοῦ «νοτίου διαδρόμου», ὑπενθυμίζοντας μά τόν τρόπο αὐτό τήν ἀντίθεσίν τους στήν ένεργειακή συνεργασία Ἑλλάδος – Ρωσίας. Ἡ ἔνταξις τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου στίς περιοχές ὑψηλοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν πετρελαϊκῶν ἐταιρειῶν, μετά τήν ἀνακάλυψιν τῶν Ἰσραηλινών καί Κυπριακῶν κοιτασμάτων καί τήν κινητικότητα σέ Ἐλληνικές περιοχές, ἔχει αὐξήσει τήν «τουριστική κίνησι» στήν περιοχή.

Κατά τά ἄλλα ἡ κυρία Κλίντον ἔφυγε εὐχαριστημένη. Τήν ἰκανοποίησιν της διατύπωσε θερμά καί στόν ἴδιο τόν πρωθυπουργό, τώρα πού πασιφανῶς πέτυχε τόν ἀποκλεισμό τῶν ἐνεργειακῶν συμφερόντων τῆς Ρωσίας ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἐνδιαφερομένων…. 

Τήν εἴδησι τήν «ψάρεψα» στό περιοδικό Ἐπίκαιρα 

εἰκόνα

Φίλοι

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply