Καζάκης, Ἕλληνες κι «Ἕλληνες»!!!

Τί ἀσυναρτησίες κι ἀρλουμπολογίες λές πάλι βρέ Καζάκη;6Εἶναι ἀνιστόρητος! Τὸ ἔχω ξαναπεῖ. Εἶναι ἀνιστόρητος καὶ συνεπῶς ἀνήθικος. Διότι δὲν εἶναι κακὸ νὰ μὴν γνωρίζῃς ἰστορία. Κακὸ εἶναι νὰ τῆς ἀλλάξῃς τὰ φῶτα συνειδητά. Κι ὁ Καζάκης τὸ κάνει. (Τοῦ χρωστῶ λοιπὸν μίαν ἀπάντησι, γιὰ κάποιο πρόσφατό του ἄρθρο, ἀλλὰ λόγῳ ἄλλων ὑποθέσεων θὰ τὴν λάβῃ σὲ μερικὲς ἑβδομᾶδες. Θὰ τὴν λάβῃ ὅμως. Νὰ περιμένῃ. Καὶ νὰ εἶναι βέβαιος πὼς θὰ ἀποδείξω τὸ ψεῦδος καὶ τὰ φίλτρα του!)

Τί λέγαμε λοιπόν;  Γιὰ τὸν Καζάκη καὶ τοὺς «Ἕλληνες». Ἔχει μίαν δική του θεωρία. Κοινῶς; Ἀχταρμᾶ τὸν τόπο, μὲ ὅλους τοὺς «Ἑλληνοποιημένους» ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ἕνα καλὸ μαγείρεμα, μέσα καὶ οἱ  Ἕλληνες ποὺ θὰ γίνουν τελικῶς «Ἕλληνες»!!! Καζάκης εἶναι αὐτός, ΚΚΕ καταβολὲς διαθέττει, νὰ μᾶς «σώσῃ» ἦλθε, (νὰ «σώσῃ» καὶ τὸν Μίκη ἤθελε) καὶ τελικῶς θὰ σώσῃ μόνον τὸν καϋμένο τὸν ἀλβανὸ ποὺ παίρνει χαμηλὸ μεροκάματο, τὸ ἴδιο καὶ τὸν ἀφγανό, τὸν πακιστανό, τὸν σομαλό, τὸν … κάθε ἕναν…. ὡς τε ντὲ καὶ καλὰ νὰ τοὺς κάνουμε «Ἕλληνες». Κι ὅταν τοὺς κάνουμε «Ἕλληνες», τότε θέλει νὰ μᾶς πῇ ὁ Καζάκης πὼς θὰ γίνουν κι Ἕλληνες… Ἂμ δέεεεε………..

(Ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο τὸ παρακάτω:)

Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1843 διεκδικήθηκε ἀπὸ Ἕλληνες γιὰ Ἕλληνες. Ἀκόμη καὶ οἱ Ἀρβανίτες εἶχαν Ἑλληνική συνείδησι καὶ τὸ ἀπέδειξαν μὲ τοὺς ἀγῶνες τους γιὰ τὴν ἐλευθερία. Οἱ σομαλοπακιστανοαφγανοαλβανοί, σὲ τί ἀκριβῶς ἔχουν ἀγωνιστεῖ γιὰ νὰ σώσουν τὴν χώρα; Στὴν ταχύτητα γιὰ νὰ ἁρπάξουν περισσότερα ἐπιδόματα ὡς σκηνῖτες καὶ δενδρῖτες; Ἢ στὴν ἄλλην ταχύτητα νὰ μᾶς ἀδειάσουν τὰ πορτοφόλια; Ἢ στὴν ἄλλην ταχύτητα νὰ μᾶς γεμίσουν ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ καὶ τρόμο; Ἢ στὴν ἄλλην ταχύτητα νὰ μᾶς φλομώσουν στὰ ναρκωτικά; 

Ὠραία πράγματα ὁραματίζεται ὁ Καζάκης νὰ μᾶς φτιάξῃ!!! Θαυμάσια.

Κάπου μιλάει καὶ γιὰ τὸν Ῥῆγα. Ἐδῶ κι ἐὰν τὰ μαγειρεύει κατὰ πῶς τὸν βολεύουν. 

Θὰ παρακαλέσω τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ τὸν γνωρίζουν νὰ τοῦ μεταφέρουν μερικὲς πληροφορίες ποὺ θὰ τὶς χρειαστῇ:

1. Ὁ Ῥῆγας ἀγωνιζόταν γιὰ μίαν συνολικὴ ἐπανάστασι κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Δῆλα δή κατὰ τοῦ τυράννου. Τοῦ κοινοῦ τυράννου. Ἀλήθεια, ποιός ἀκριβῶς εἶναι ὁ κοινός μας μὲ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους τύραννος; Διότι οἱ μόνοι ποὺ δὲν πληρώνουν ΤΙΠΟΤΑ ἀπὸ τὰ ὅσα πληρώνονται εἶναι οἱ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙ!!!
2. Ὁ Ῥῆγας μιλοῦσε γιὰ κοινὸν ἀγώνα ποὺ μετὰ τὴν νίκη θὰ ἔφερνε κοινὴ διαβίωσι. Ἐκτὸς φυσικὰ τοῦ δικοῦ μας ἀγώνα, δὲν ἔχω δεῖ κανέναν ΛΑΘΡΟέποικο νὰ σκάῃ γιὰ τὰ δικά μας προβλήματα. Μᾶλλον γιὰ κοπάνα τους βλέπω διότι ἐδῶ ἄρχισε νὰ μυρίζῃ μπαρούτη. Ἀλήθεια, θὰ εἶναι κι αὐτοὶ «Ἕλληνες»; Οἱ κοπανατζῆδες;

3. Ὁ Ῥῆγας ὀνόμασε τὴν πολιτεία ποὺ ὀνειρευόταν «Ἑλληνικὴ δημοκρατία». Μία ὑποτιθέμενη πολιτεία, στὴν ὁποίαν θὰ ζοῦσαν ἀδελφωμένοι ὅλοι οἱ λαοὶ ποὺ στέναζαν ὑπὸ τὴν καταπίεσι τοῦ σουλτάνου. Εἴδατε μήπως κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λαοὺς νὰ ἀσπάζεται κάτι ἀπὸ ὅσα ὁ Ῥῆγας ὀνειρευόταν; Ἐγὼ εἶδα ἐχθρούς, πολέμους, νεκρούς, μία Μακεδονία καὶ μία Θράκη νὰ λεηλατοῦνται ἀπὸ τὰ «ἀδέλφια» μας τοὺς Σλαύους, μία Ἤπειρο νὰ καταπατᾶται ἀπὸ  τὰ ἄλλα μας «ἀδέλφια» τοὺς Ἀλβανούς. 

Μᾶς ἄλλαξαν τὰ φῶτα. Γιὰ νὰ πάρουμε τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ γλώσσα τῶν στρατευμάτων μας ἔφθασε στὶς πατοῦσες ἀπὸ τὴν τρεχάλα. Καὶ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε φυσικὰ στὰ μετά. Διότι ἐκεῖ κι ἐὰν εἴδαμε τὸν θάνατο καὶ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων (κι ὄχι τῶν παρ’ ὁλίγον «Ἑλλήνων») νὰ βάφῃ τὰ χώματα τῆς Μακεδονίας ἐκ νέου.

Ἀλλὰ ποιός σᾶς εἶπε ἐσᾶς πὼς ἡ ἰδέα τοῦ Ῥῆγα θὰ μποροῦσε νὰ πετύχῃ; Ποιός λαὸς ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς θὰ δεχόταν νὰ μπῇ ὑπὸ τὴν «σκέπη» τῶν Ἑλλήνων; Διότι ὀ Ῥῆγας θεωροῦσε (τυχαίως;) τοὺς Ἕλληνες φυσικοὺς ἡγέτες. Τὸ γνωρίζει αὐτὸ ὁ Καζάκης; Λέτε;

Ἢ μήπως ἐπέτυχε ἡ ἰδέα τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ θρασύτατα ἐπίσης χρησιμοποιεῖ ὁ ἀνιστόρητος λογιστής; (Μὰ καλά, γιατί δὲν τοῦ θυμίζετε πὼς μόνον λογιστής εἶναι καὶ πὼς δὲν θὰ καταφέρῃ ΠΟΤΕ νὰ γίνῃ ἱστορικός; Γιατί; Τὸν ἀφήνετε νὰ γίνεται ῥεζίλι τῶν σκυλιῶν. Δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεστε; ) 

Ἡ ἰδέα λοιπὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου γιὰ «πολυπολιτισμικότητα» ἀπέτυχε. (Ξέρω, δὲν μπορεῖ ὁ λογιστὴς νὰ μελετήσῃ ἱστορία καὶ τοῦ τὰ λένε!!! Νὰ μάθῃ ὅμως νὰ ἀποστηθίζῃ ὅλη τὴν πληροφορία κι ὄχι τὸ τμῆμα της ποὺ τὸν ἐξυπηρετεῖ. Καταντᾶ κοινότατος ψεύτης! ) Ἡ κυριοτέρα ἀπόδειξις τῶν ὅσων ἰσχυρίζομαι εἶναι ἡ ταχεία διάσπασις καὶ ἀμέσως μετὰ κατάρρευσις τῆς αὐτοκρατορίας του. Ἐὰν ἦταν ἕνα τόσο καλὸ σύστημα, γιατί βιάστηκαν οἱ «κατακτημένοι» νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τοὺς «φυσικοὺς ἀρχηγούς»; Θὰ μᾶς πῇ ὁ λογιστὴς ἢ πάλι στὸν βρόντο τὰ γράφω;

Λοιπόν, μᾶς ζαλίσατε μὲ τὸν Καζάκη. Αὐτὸς εἶναι γεννημένος μόνον γιὰ λογιστής. Σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα παίζει τὰ παιχνίδα τῆς ἀριστερᾶς  ποὺ πασχίζει ἐναγωνίως νὰ κρατηθῇ ἐν ζωῇ. 

Θὰ τὸ πῶ καὶ κάπως ἀλλοιῶς. Κι ὅσοι καταλάβουν. 

Ἡ «ἐξουσία» (πές τε την ὄπως θέλετε, πλουτοκρατία, φραγκοκρατία, νέα τάξι, παλαιὰ τάξι… Δὲν ἔχει καμμία σημασία ) δὲν θέλει μὲ τίποτα νὰ χάσῃ τὴν καρδάρα μὲ τὸ μέλι. Πρὶν ἀκόμη σκεφθοῦμε ἐμεῖς γιὰ ἐμᾶς, σκέφθηκε ἐκείνη γιὰ ἐμᾶς. Καὶ μᾶς ἔφτιαξε Μίκηδες (ποὺ «ὅλως τυχαίως» ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ Καζάκηδες), «ἀγανακτισμένους» (ποὺ πάσχισαν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ καπελώσουν, νὰ κατευθύνουν καὶ νὰ ἐλέγξουν τὸν ἐξοργισμένο Ἕλληνα – δυστυχῶς γιὰ τὸν λογιστὴ, οἱ μόνοι «Ἕλληνες» ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, ἦταν αὐτοὶ ποὺ στήριζαν τὸ λαθρεμπόριον καὶ τὸ παρεμπόριον, κι ὄχι τοὺς Ἕλληνες καὶ τὸν ἀγώνα τους- ἔως ποὺ κατάφεραν νὰ τὸν διώξουν τὸν Ἕλληνα. Τὸν «Ἕλληνα» δὲν ἔμαθα τί τόν ἔκαναν), κόμματα, κινήματα, κι ἄλλα κόμματα, κι ἄλλα κινήματα…. 

Τελικῶς τὰ κατάφεραν. Κανένας δὲν εἶναι μὲ κανέναν κι ὁ λογιστὴς μαζεύει τοὺς ἀνένταχτους!!! Θαυμάσια δουλειά; Ἄριστα ὀργανωμένη; Ἢ ὄχι;

Σὲ λίγο ὁ νέος κομήτης θὰ ἀποκαλύψῃ κι ἄλλα στοιχεῖα τοῦ χαρακτῆρος του, τῶν καταβολῶν του καὶ ἴσως τῶν χρηματοδοτῶν του.

Ἀλήθεια, ἐὰν τὸ κέντρο ἐξουσίας κι ἐλέγχου τῆς σπίθας ἦταν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, τὸ κέντρο ἐλέγχου τοῦ ΕΠΑΜ μήπως εἶναι πέραν τῆς Μαύρης Θαλάσσης; Πολλὲς θάλασσες ὅμως βρὲ παιδιά καὶ μὲ ἔπιασε ναυτία. Ἀφῆστε ποὺ δὲν μπορῶ νὰ βρῶ κέντρο ἐλέγχου ἀπὸ Ἕλληνες μόνον γιὰ Ἕλληνες. Βαρέθηκα πλέον μὲ τὰ εἰσαγωγικὰ καὶ τὰ δῆθεν καὶ τὰ ψέμματα καὶ τὰ κέντρα ἐλέγχου καὶ τὰ ἀφεντικὰ καὶ τὶς ἐντολὲς καὶ… καὶ… καὶ…

Λίγο Ἑλλάδα θὰ φτιάξουμε ἢ νὰ βασιστοῦμε στὸν λογιστὴ γιὰ  νὰ μᾶς τὴν φουντάρῃ ἐν τελῶς;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Καὶ ὁ GAP  μένει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, δουλεύει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Εἶναι Ἕλλην ἢ «Ἕλλην»…. Ὅσο γιὰ τὸν Σόρος, κι αὐτὸς ἐπενδύει σὲ αὐτὴν τὴν χώρα… Δὲν μοῦ ὁμοιάζει ὅμως σὲ Ἕλλην…. Νὰ τοῦ τὸ πεῖτε….

φωτογραφία

(Visited 86 times, 1 visits today)
10 thoughts on “Καζάκης, Ἕλληνες κι «Ἕλληνες»!!!

 1. Πολύ χαμηλού επιπέδου σχολιασμός..ο Καζάκης πάντως με τα καλά του και τα στραβά του είναι ο πρώτος που είπε να παραμεριστούν οι ιδεολογικές διαφορές μέχρι να γλυτώσει η χώρα και οι κατοικοί της απο τους ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ τραπεζιτες και εφοπλιστες/μεγαλοεπιχειρηματιες και μετά να γίνουν όσες συζητήσεις θέλουμε για το που θα βαδίσουμε..εμένα αυτό με καλύπτει..

  Στο βιντεο που παρέθεσες για να εκθέσεις τον Καζάκη μάλλον το αντίθετο γίνεται. ” Έλληνας είναι εκείνος που μένει σ’ αυτόν τον τόπο, δουλεύει σ’ αυτό τον τόπο και έχει συνδέσει την μοίρα του μ’ αυτό τον τόπο..” . Προφανώς λοιπόν και δεν περιλαμβάνει τις εγκληματικές μορφές που αναφέρεις, τελικά απορώ αν το άρθρο σου αναφέρεται σε σκεπτόμενους ανθρώπους ή κρετίνους. Το αστείο υστερόγραφο που ακολουθεί με κάνει να καταλήγω στο δεύτερο. Σε συμβουλεύω αν θες να πείσεις κάποιον τουλάχιστον αφαίρεσε το. Πραγματικά λυπάμαι που έχασα τον χρόνο μου για να διαβάσω και να απαντήσω.

  • Τί νὰ κάνουμε ἀγαπητέ!!! Τὸ δικό μας χαμηλὸ ἐπίπεδο δὲν δύναται νὰ φθάσῃ τὸ ὑψηλὸν δικό σου καὶ τοῦ Καζάκη τὸ ἀκόμη ὑψηλότερον. Ἴσως τὰ καταφέρουμε τὴν ἐπομένη φορά. Ἴσως κι ὄχι.
   Σὲ κάθε περίπτωσι, θὰ ἤθελα καὶ μίαν πιὸ συνειδητὴ τοποθέτησι σχετικῶς μὲ τὴν ἱστορικὴ διαστρέβλωσι, τὰ ψεύδη καὶ τὶς προσωπικές του ἑρμηνεῖες. (Σχόλια ἄνευ τεκμηριώσεως παραμένουν ὡς σχόλια ἂνευ σημασίας. Τὰ ἐπιχειρήματα εἶναι ἀπαραίτητα σὲ ἕναν διάλογο. Κρίσεις γιὰ τὶς κρίσεις κι ὄχι γιὰ τὸν προβληματισμὸ δεικνύουν κάποιον ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ προβληματιστῇ καὶ ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνει, ὡς ἄλλος παπαγᾶλος, ὅσα τοῦ ἔμαθαν.)

  • Ἕλλην εἶναι ὁ ἀνήκων στὴν Ἑλληνικὴ Φυλή. Τόσο ἁπλὰ εἶναι τὰ πράγματα. Μὴν ζορίζεις ἄλλο τὸν «ὑπερεγκέφαλο» σου…

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καζάκης, Ἕλληνες κι «Ἕλληνες»!!! « Τόνοι και Πνεύματα ….

 3. Φιλονόη, δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ Καζάκηδες καὶ λοιπὰ μαρξιστικὰ ἀπολιθώματα. Διότι πρῶτον τοῦ κάνεις δωρεὰν διαφήμησι, καὶ δεύτερον χάνεις τὸν καιρό σου, ὅ,τι καὶ νὰ τοῦ γράψῃς, αὐτὸς δὲν θὰ ἀλλάξῃ τὶς ἰδέες του… Τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὸ κουράζουμε ἄλλο: ὅποιος, εἰδικὰ σήμερα, ἐπιμένει στὰ μαρξιστικά, διεθνιστικά, πολυφυλετικὰ παραμύθια, καὶ προσπαθεῖ μάλιστα αὐτὸ νὰ μᾶς τὸ παρουσιάσῃ θρασύτατα ὡς «πατριωτισμὸ» ἢ «ἑλληνικὴ σκέψι»-«ἑλληνικὸ πολιτισμό», εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὕποπτος.

  • Κάποιοι πρέπει να γράψουν ενάντια στον Καζάκη.
   Ο Καζάκης λέει ένα σωστό για την οικονομία, δεύτερο σωστό για την οικονομία και μετά αραδιάζει ένα σορό ανοησίες για θέματα εκτός ειδικότητας. Ο κόσμος τα δέχεται, δεν μπορούν να ελέγξουν το σωστό και το λάθος με τον τρόπο παρουσίασης Καζάκη.
   Δεν βλέπουν ότι αν εφαρμόσουμε ότι μας λέει, θα πεθάνουμε στην πείνα και θα παρακαλάμε το ΔΝΤ να επιστρέψει. Το θέμα είναι να διόξουμε τα ΓΑΠ-ΔΝΤ γιατί μας σκοτώνουν, όχι να επιταχύνουμε την φτώχεια, την πείνα και τον θάνατο. Χρειαζόμαστε χρόνο για να ετοιμαστούμε για τα χειρότερα.

   • Δὲν διαφωνῶ μὲ αὐτὰ ποὺ γράφεις, καὶ ὀρθῶς πράττει ἡ Φιλονόη καὶ τὸν ξεσκεπάζει. Ἁπλῶς μοῦ τὴν σπάει ποὺ πολλοὶ πεπλανημένοι πατριῶτες προβάλλουν τὸν Καζάκη ὡς μέγα «πατριώτη», δίνοντάς του ὀντότητα ποὺ δὲν δικαιοῦται. Τὸ σχόλιό μου δὲν εἶχε πρόθεσι ἀποτροπῆς πρὸς τὴν Φιλονόη, ποὺ ἄλλως τε γράφει πολὺ καλά, (καὶ τῆς ἐκφράζω τὸν θαυμασμό μου), ἀλλὰ μᾶλλον προβληματισμοῦ.

 4. Αλέξανδρε έχω την βεβαιότητα ότι σκοπίμως συγχέεις τους κατοίκους της Ελλάδος με τους Έλληνες και φυσικά αυτό το κάνουν όλοι όσοι ανήκουν απλά στους κατοίκους αυτής της χώρας, σε δικαιολογώ όμως διότι είναι ο μόνος τρόπος να αισθανθείς έστω και στα λόγια ως Έλλην,
  καλό όμως θα ήταν να ξυπνήσεις και να σταθείς στο ύψος σου το συντομότερο δυνατόν γιατί η χώρα αυτή δεν αντέχει άλλους Εφιάλτες….!
  Σύνελθε και εάν δεν σου αρέσει αυτός ο τόπος που σε φιλοξενεί άδειασε μας τον τόπο, εσύ, ο Καζάκης σου, και όλοι οι ξενόφερτοι σωτήρες, εμείς οι Έλληνες παρά τις αντιξοότητες έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας χωρίς προστάτες ….!

  • Ὁ «Ἀλέξανδρος» ΘΕΕ δὲν ξέρω πόσο «Ἀλέξανδρος» ἢ «Ἀλεξάνδρα» εἶναι. Ἔχουμε μίαν βλαμμένη ποὺ ἀλλάζει ὀνόματα ἀλλὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν τρόπο γραφῆς της. Μὴν ἀσχολεῖσαι. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀναφορὰ σὲ Καζάκη καὶ ΚΚΕ δίδει γιὰ τὰ γραφόμενά μας.

Leave a Reply