Ἡ καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Τώρα τελευταῖα διαβάζω ὅλο καὶ συχνότερα ἄρθρα σὲ ἐπιστημονικὲς στῆλες γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλα αὐτὰ συμπλέουν σὲ μίαν «βάσι» ποὺ λέγεται «ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἀφρική». Ἡ ὁποία, κατ’ αὐτοὺς πάντα, εἶναι δεδομένη. 

Διαφωνῶ παντελῶς. Ἐπιστημονικὰ τὸ στηρίζω στὰ ὅλο καὶ περισσότερα εὑρήματα ποὺ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀλλὰ δυστυχῶς παραμένουν στὶς «περιφερειακὲς πληροφορίες».  Κοινῶς; Ναὶ μὲν ὑπάρχουν τὰ εὑρήματα, ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ ἀλλάξουν μίαν ὁλόκληρη θεώρησι ποὺ ἔχουν στήσει καὶ βολεύει κάθε ἄλλην θεώρησι. Ἀκόμη καὶ θεοκρατική. Συνεπῶς εἶναι προτιμότερον τὰ εὑρήματα νὰ καταλήξουν ὡς «ἀποτέλεσμα» τῆς ἀφρικανικῆς ἐξόδου, παρὰ νὰ ἐξετασθοῦν ὡς δείγματα ποὺ δεικνύουν αὐτοχθονία. 

Συζητῶντας πρὸ ἐτῶν μὲ ἕναν καθηγητὴ Γενετικῆς, ὅταν φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ εὑρήματα Πουλιανοῦ, ἐδήλωσε «ἀνέτοιμος» νὰ συνδιαλαγῇ, διότι δὲν  δέχεται ὡς ἀληθῆ τὰ συμπεράσματα τῶν ἐρευνῶν.  Ὅταν ἐπέμεινα στὴν ἀλήθεια τους, τότε παρεδέχθῃ πὼς δὲν τὰ ἔχει μελετήσει. Κι ὅμως, παρὰ τοῦ ὄ,τι δὲν τὰ εἶχε μελετήσει, δὲν εἶχε ἀσχοληθεῖ, δὲν γνώριζε τίποτα ἀπὸ ὅσα τοῦ παρουσίασα, ἦταν ἀνὰ πᾶσᾳ στιγμὴ ἔτοιμος νὰ τὰ ἀπορρίψῃ. 

Ποιός λοιπὸν ἔχει τὸ πρόβλημα; Τὸ συμπέρασμα ἢ ἡ ὀπτική; 

Θεωρῶ πὼς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος ἔχει πράγματι πρόβλημα. Ὄχι γιατὶ δὲν θέλουν νὰ ἀνακαλύψουν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ διότι δὲν μποροῦν. Ἀδυνατοῦν νὰ τὴν προσεγγίσουν. Ἔχουν τόσα πολλὰ φίλτρα που παρεμβάλλονται ἀνάμεσα στὴν σκέψι τους καὶ τὴν ἀλήθεια, ποὺ γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ τὰ πετάξουν δὲν τοὺς φθάνουν οὔτε δέκα ζωές. 

Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου; Τὸν ἔπλασε κάποιος θεός; Τὸν «ἔφτιαξε» ἡ φυσικὴ ἐξέλιξις; Εἶχε βαρεμάρα ὁ Προμηθεύς κι ἔπαιζε μὲ τοὺς πηλούς;

Τὸ μόνον βέβαιον, γιὰ τὸ ὁποῖον προανέφερα πὼς ἢδη τὰ δείγματα τὸ ἐπιβεβαιώνουν ὄλο καὶ περισσότερο, εἶναι ἡ αὐτοχθονία τῶν Εὐρωπαίων καὶ δὴ τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια οἱ καταστροφὲς ποὺ ἔχουν συμβεῖ κατὰ καιροὺς στὸν πλανήτη, μειώνουν δραματικὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν στοιχείων. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς ὁδηγεῖ στὰ ἀντίθετα συμπεράσματα. Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς κοινὸ ἔχουν τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ἐκ τῆς Ἀφρικῆς μὲ τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ἐκ τῆς Εὐρώπης ἢ τῆς Ἀσίας; Τὸ συκώτι ἢ τὴν μύτη;

Παράδειγμα; Ὅταν ὁ Σόλων συνομιλοῦσε μὲ τὸν ἱερέα τῆς Σάιδος, ἔμαθε πὼς ὅταν ὁ κατακλυσμὸς ἔπληξε τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀφάνισε τοὺς πληθυσμούς, ἡ Αἴγυπτος δὲν ἔπαθε τίποτα, διασώζοντας ὅσες καταγραφὲς ἔως τότε εἶχαν γίνει. Μὰ οἱ καταγραφὲς τῶν Αἰγυπτίων ἀνέφεραν πὼς οἱ Ἕλληνες ἦταν κατὰ τοὐλάχιστον 9.000 ἔτη ἀρχαιότεροι τῶν Αἰγυπτίων. Ποῦ λοιπὸν ἦταν τὰ δείγματα τῆς πορείας τῶν 9.000 ἐτῶν; Κάτω ἀπὸ τὸ νερὸ ἢ κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα; 

Αὐτὸ τὸ παράδειγμα μήπως ἀποδεικνύει πὼς ἀκόμη δὲν ἔχουμε βρεῖ τὸν τρόπο νὰ ἀνακαλύπτουμε τὶς ἀλήθειες; Ἡ ἀπουσία δειγμάτων ἀποδεικνύει τὴν ἀπουσία ζωῆς ἢ τὴν ἀδυναμία προσβάσεως στὰ δείγματα;

Ὅταν ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἐξελίξεως δὲν διαθέτει δείγματα ποὺ νὰ συνδέουν δύο περιόδους μεταξύ τους, δὲν χαρακτηρίζει τὴν ἐνδιάμεσο περίοδο (ἀπουσία δειγμάτων) ὡς ἀνύπαρκτον ἀλλὰ δηλώνει πὼς τῆς λείπει ὁ συνδετικὸς κρίκος. Ποῦ λοιπὸν εἶναι ἡ ἐπιστημονικότης τῶν «ἐγκεφάλων» μας, οἱ ὁποῖοι ἀκρίτως ἀπορρίπτουν δίχως νὰ ἐρευνήσουν; Καὶ γιατὶ ἐνοχλοῦνται τόσο πολὺ ὅταν τοὺς λέω ξεκάθαρα τὰ ὅσα πιστεύω;

Ὁ πλανήτης μας ἔχει διάρκεια ζωῆς τόσο μεγάλη, ποὺ ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει διάρκεια ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου μόλις κάτι χιλιάδες χρόνια. Κατὰ αὐτοὺς πάντα. Ἑγὼ πάλι πιστεύω πὼς ὁ ἄνθρωπος ἔχει κάποιων ἐκατομμυρίων ἐτῶν ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ τὴν πληροφορία τὴν λαμβάνω ἀπὸ τὴν μυθολογία μας. (Ἡ ὁποία μυθολογία μας, ὅταν τοὺς βολεύει, γίνεται ἱστορία. Ὅταν δὲν τοὺς βολεύει εἶναι παραμύθι.)

Πιστεύω πὼς ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε στὸν πλανήτη καὶ πρὸ 65 ἐκατομμυρίων ἐτῶν. Πιστεύω πὼς οἱ καταστροφὲς ἦταν τόσο μεγᾶλες, ποὺ γιὰ χιλιάδες χρόνια μειωνόταν τόσο πολὺ ὁ πληθυσμός, ὡς τε νὰ μειώνονται τὰ εὑρήματα ποὺ ἀναζητοῦμε στὸ ἐλάχιστον. 

Ἄλλως τε, πῶς ἦταν δυνατὸν νὰ γνωρίζουν ἄριστα οἱ πρόγονοί μας μαθηματικά, ἀστρονομία καὶ τὸ πλανητικό μας σύστημα, ἐὰν δὲν διέθεταν ὄργανα καὶ γνώσεις ἀστροφυσικῆς; Μὰ ἐὰν διέθεταν ὄργανα, ποῦ τὰ βρῆκαν; Ποιός τὰ ἔφτιαξε; Καὶ ποῦ πῆγε; 

Ἀντιφατικά; Ἀντιφατικότατα τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ ἐπιστήμονες σήμερα. Παραλλήλως διακρίνω τὴν ἀγωνία τους νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν «ἀφρικανική» μας καταγωγή καὶ διασκεδάζω. Μήπως πρόκειται νὰ χαθῇ τὸ ἀνθρώπινον εἶδος καὶ θὰ πρέπῃ οἱ ὅσοι ἐπιβιώσουν νὰ μὴν ξεφύγουν ἀπὸ τὰ ἐσκαμμένα; Ἢ μήπως κάποιο παιχνίδι χάνουν καὶ παλεύουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ δημιουργήσουν ὁπαδοὺς τῆς διαρκῶς ἀποδομουμένης τους ὑποθέσεως;

Ὅ,τι κι ἐὰν συμβαίνῃ, δὲν μποροῦν γιὰ πολὺ ἀκόμη νὰ μᾶς κρατοῦν στὸ σκότος. Θέλουν δὲν θέλουν θὰ φθάσουν στὸ σημεῖον νὰ μιλήσουν γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ σήμερα ἀποσιωπῶνται. Πότε; Δὲν ξέρω. Ἀλλὰ συντόμως. 

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

 

 

 

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply