«Λεφτά ὑπάρχουν» γιά πλιατσικολόγους, κερδοσκόπους, λαθρεμπόρους

Δέν πιάσαμε – δυστυχῶς – πάτο στό βαρέλι τῆς ἐθνικῆς καταστροφῆς καί τῆς χρεωκοπίας, ὅπως ἰσχυρίστηκε, μέσω τῶν γνωστῶν μεγαλόστομων διακηρύξεων του – δίκην πολιτικοῦ πομφόλυγα – ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος.

«Πάτο» ὅμως, ἔχει πιάσει ἡ Ἑλληνική ἀξιοπιστία, ἡ πολιτική ἀξιοπρέπεια τῆς κυβερνήσεως, πού συνεχῶς ψεύδεται καί ὑποτιμᾶ τήν νοημοσύνη τοῦ Ἕλληνα πολίτου. Φτάσαμε στό σημεῖο κάθε δήλωσίς τοῦ πρωθυπουργοῦ καί τῶν ὑπουργῶν του νά θεωρεῖται ἐξ ὁρισμοῦ προπαγανδιστικό τέχνασμα καί στήν συνέχεια νά ἀναζητοῦνται «ψήγματα» ἀληθείας….

Γι΄ αὐτό καί τό καθοδηγητικό μνημονιακό «ἐπιτελεῖο» ἐπιχειρεῖ ἀλλαγήν τῆς «πολιτικῆς ἀτζέντας»: Ἐπιδιώκει νά μεταθέσῃ τήν καθολική ἀντίθεσι τῆς κοινωνίας πρός τήν πολιτική τῆς κυβερνήσεως σέ μιά «οὐδετεροποιημένη» ἰδεολογικοπολιτική ἀντιπαράθεσι μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, μέσω δημοψηφισμάτων, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων μπορεῖ νά περιλάβῃ τήν ἵδρυσι ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων ἤ τήν ἀκώλυτη ἀπόλυσι δημοσίων ὑπαλλήλων…Εὐελπιστεῖ ὅτι, δημιουργῶντας τεχνητές ἀντιθέσεις στό ἐσωτερικό  μιᾶς ἀποδιαρθρούμενης κοινωνίας, θά πάψῃ ἡ ἴδια ἡ κυβέρνησις νά ἀποτελῇ τόν «κεντρικό στόχο».

Πέραν τῆς μικρόνοιας καί τῆς πολιτικῆς εὐτέλειας πού χαρακτηρίζει τόν κεντρικό πυρῆνα τῆς κυβερνητικῆς ἀντιλήψεως, θά πρέπῃ νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι τό μνημονιακό «τίμ» πού μᾶς κυβερνᾶ δέν ἀσπάζεται τήν κλασικήν, φιλελεύθερη ἀντίληψι γιά τήν ἐλεύθερη λειτουργία τού ἰδιωτικοῦ τομέος.

Δέν ὑποστηρίζει τήν παραγωγική ἐπενδυτική οἰκονομία, δέν συμπαρίσταται στούς ἰδιῶτες πού εἶναι συνεπεῖς ὡς πρός τίς φορολογικές καί ἀσφαλιστικές τους ὑποχρεώσεις, ἐκείνους πού ἀναζητοῦν νά ἐπενδύσουν σέ νέους, καινοτόμους τεχνολογικά προηγμένους τομεῖς, πού ἐπιδιώκουν νά παράγουν ὑψηλῆς προστιθεμένης ἀξίας προϊόντα, ππού διευρύνουν τήν ἐξαγωγική τους ἐμβέλεια.

Ἀντίθετα, ὡς ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ…ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ….

Σέ ποιά ἀλήθεια στηρίζεται ὅλη αὐτή ἡ καταστροφική προπαγάνδα περί χρεωκοπίας τῆς χώρας; Στά 2 τρίς πού «ξεπλένονται» στίς ξένες τράπεζες καί κυκλοφοροῦν «ἀθὀρυβα» στίς offshore ἑταιρεῖες τῆς ὑφηλίου;Ἀντιλαμβάνεται ἡ κυβέρνησις ὅτι μόνο τό 10% τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ μᾶς ἔφτανε γιά νά ἀπαλλαγούμε ἀπό τό χρέος; Στά 35 ἔως 40 δίς κατ΄ ἔτος πού διαφεύγουν ἀπό τήν χώρα, σύμφωνα μέ τόν κ. Δ. Γεωργακόπουλο, καί τροφοδοτοῦν τις ξένες τράπεζες; Στά 15 ἔως 20 δίς πού ἀφαιροῦνται ἀπό τά φορολογικά ἔσοδα, ἐξ αἰτίας τῆς λαθρεμπορίας καυσίμων, τήν ὁποίαν δέν τολμᾶ νά ἀντιμετωπίσῃ ἡ κυβέρνησις; Ἤ μήπως στόν τομέα τῆς «μαύρης» οἰκονομίας, πού συνιστᾶ ποσοστό ἄνω τοῦ 35% τῆς «ἐπισήμου» οἰκονομικῆς δραστηριότητος; Μήπως κατανοοῦν διαχρονικά, οἱ ὑπεύθυνοι ὅτι ἡ λαθραία ἐξαγωγή φορολογικῶν ὑποχρεώσεων καί ἡ ἐπιβάρυνσις τῶν ἀδυνάμων συνιστοῦν κατάλυσιν τῆς συνταγματικῆς ἰσότητος τῶν πολιτῶν καί τυπικά συνεπάγονται τήν ἀκύρωσιν τῶν ψηφισθέντων προυπολογισμῶν;

Εἶναι κρίσιμο νά κατανοήσῃ ὁ Ἑλληνικός λαός ὅτι ἕνα σημαντικό μέρος τῶν σημερινῶν καί μελλοντικῶν προβλημάτων του, ἴσως καί ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωσίς του, μπορεῖ καί πρέπει νά ἀντιμετωπιστῇ ἀπό τήν ἀνάκτησι, μέρους τουλάχιστον, ἀπό τόν ἐθνικό αὐτό πλοῦτο, ἀπό τό παραγωγικό αὐτό προϊόν πού κατακλέπτεται συστηματικά ἐδῶ καί δεκαετίες.

Ὅσο γιά τίς τράπεζες πού ὑποδέχονται αὐτό τό «προϊόν ἐγκλήματος» εἶναι ἔνοχες καί ὑπόλογες. Σέ ἀντίστοιχη περίπτωσι οἱ ΗΠΑ ἐμήνυσαν τίς τράπεζες καί ἀπέσπασαν ὡς ἀποζημίωσι σημαντικά ποσά. Τί κάνει ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις; Ὅμως αὐτήν δέν πρέπει νά τήν ἐνοχλοῦμε, διότι ἀσχολεῖται μέ τήν ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ…

«ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»!  Τά κατέχουν, τά διαχειρίζονται, κερδοσκοποῦν ἀσυστόλως μέ αὐτά οἱ πολιτικοί ὑποστηρικτές τῆς κυβερνήσεως. Διεξάγουν λυσσαλέο ἀγῶνα νά κρατήσουν στήν ἐξουσία τόν Γ. Παπανδρέου καί τήν κυβέρνησίν του, μέσα ἀπό τούς μηχανισμούς προπαγάνδας ὁλοκληρωτικοῦ τύπου πού κατέχουν…Πρέπει, κατ΄ αὐτούς, νά δρομολογηθῇ τό ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ, πρέπει νά ὑποταγῇ ὁ Ἑλληνικός λαός, νά κατασταλῇ κάθε ἀντίδρασις, νά ἐπιβληθῇ σιωπή σέ κάθε φωνή πού διατυπώνει ἀντιρρήσεις, πού προτείνει ἐναλλακτικές λύσεις.

Ὅμως ὁ Ἑλληνικός λαός δέν πρόκειται νά ἀποδεχτῇ τόν ἐξανδραποδισμό του. Τόσο οἱ «πλιατσικολόγοι» ὅσο καί οἱ «πολιτικοί κλεπταποδόχοι» τους θά βρεθοῦν κάποια στιγμή – ἐλπίζουμε συντόμως – ἀντιμέτωποι μέ τήν λαϊκή ὀργή.-

Μενέλαος Γκίβαλος Περιοδικό Ἐπίκαιρα  εἰκόνα  

 

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply