Νεώτερα ἀπό τό «μέτωπο» τοῦ σκανδάλου…

3458d2e2f393a74bae64cf06efd492a829bb5a9b.244.183.318a0a21ace86771952740d3bdb9161ac7a2c0daΤά σχολεῖα ἀρχίζουν σέ δέκα ἡμέρες γι΄ αὐτό, ἐπανέρχομαι στό σκάνδαλο πού συνέβη στόν Ὀργανισμό Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, ὁ ὁποῖος ἐλέγχεται ἀπό τό ὑπουργεῖο ἀΠαιδείας καί διά βίου παραπληροφορήσεως, τοῦ ὁποίου ἡγοῦνται οἱ κυρίες κ.κ. Διαμαντοπούλου, Γεννηματᾶ καί Ξενογιαννακοπούλου. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ΟΕΔΒ πρόκειται νά κατάργηθῇ!

Ὁ Ὀργανισμός, λοιπόν, ζητοῦσε νά προμηθευτῇ χαρτί γιά τήν ἐκτύπωσιν τῶν βιβλίων τῆς φετινῆς σχολικῆς χρονιᾶς, μέ τήν διαδικασίαν προχείρου διαγωνισμοῦ καί κατεπείγοντος. 

Σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα τοῦ «Παρόν», τό ὁποῖο  τό «ἔβγαλε στήν φόρα», τό δημόσιο ζημιώθηκε 1.803.360 εὐρώ. Ἡ ποσότης τοῦ χαρτιοῦ, σχεδόν διπλάσια ἀπό ὅτι χρειάζεται, εὑρίσκετο, ἤδη, στίς ἀποθῆκες τοῦ ΟΕΔΒ πολλές ἡμέρες πρίν. Ἡ ἔκπτωσις στούς διαγωνισμούς τοῦ δημοσίου ἀνέρχεται, περίπου, στό 30%. Στήν προκειμένη περίπτωσι ἀνήρχετο στό 0,995% (οὔτε ἕνα τοῖς ἕκατό, δηλαδή)!!! Ἔκαναν καί μιά ἔκπτωσιν δέν μποροῦμε νά ποῦμε. Ἔτσι γιά τά προσχήματα! 

Ἡ ἀνάθεσις τῆς προμήθειας τοῦ χαρτιοῦ, ὕψους 10.500.000 γιά τήν ἐκτύπωσιν σχολικῶν βιβλίων γιά τήν νέα χρονιά ἀρχίζει στίς 12 Σεπτεμβρίου ἀλλά μέχρι σήμερα ἡ σύμβασις δέν ἔχει ἀκόμη ὑπογραφεῖ! Ὁ διαγωνισμός εἶχε προκηρυχθῇ ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2010 μέ καταληκτική ἡμερομηνία τήν 12-10-2010. Γιατί καθυστέρησαν οἱ διαδικασίες ἀναθέσεως;

Ἀναδημοσιεύω τήν ἐπιστολή τῆς προέδρου καί διευθυνούσης συμβούλου τοῦ ΟΕΔΒ, κυρίας Σοφίας Χαροκόπου ἀπό τό  «Παρόν», στό «Παρόν»:

«Κύριε Διευθυντά,

Στό ὑπ΄ἀριθμόν 980 φύλλο τῆς ἐφημερίδος σας πού κυκλοφόρησε τήν Κυριακή 14 Αὐγούστου 2011 καί εἰδικότερα στήν σελίδα 16 καταχωρεῖται δημοσίευμα μέ τόν κύριο τίτλο “ΣΚΑΝΔΑΛΟ 10.500.000 ΕΥΡΩ” καί ὑπέρτιτλο “ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ”. Στό δημοσίευμα αὐτό περιλαμβάνονται συγκεχυμένες πληροφορίες, ἐσφαλμένες κρίσεις καί ἀτεκμηρίωτα συμπεράσματα, τά ὁποῖα, ἐπενδεδυμένα μέ ἐπιθετικό καί ἀνοίκειο ὕφος – ἀσυνήθιστο γιά τό ἐπιπεδο τῆς ἐφημερῖδος σας – κινδυνεύουν νά παραπλανήσουν τούς ἀναγνῶστες σας καί νά προσβάλουν ἄδικα τό ἔργο ἕνός ὀργανισμοῦ καί τών ἀνθρώπων του.

Πιστεύοντας ὅτι τό δημοσίευμα αὐτό ὑπῆρξε κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον καρπός ἐφαλμένης καί ἐλλιποῦς πληροφορήσεως καί βιαστικῆς ὑποτιμήσεως τῶν δεδομένων, θά ἐπιχειρήσουμε μιά σύντομη ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας μέ τήν προσδοκία ὅτι ἡ, ὁμολογουμένως, ἀνεγνωρισμένη εὐθυκρισία καί ἀντικειμενικότης τῆς ἐφημερίδος σας θά ὁδηγήσῃ στήν ἀνασκευή τῶν ἐντυπώσεων περί σκανδάλου, πού ἐπικαλεῖται τό δημοσίευμα.

Κηδόμενοι τῆς οἰκονομίας χώρου καί χρόνου, τόσο τῆς ἐφημεριδος σας, ὅσον καί τῶν καλοπίστων ἀναγνωστῶν της, θά παραμείνουμε στίς ἐνδεικτικές ἐπισημάνσεις, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ καλοπιστία καί ἡ δημοσιογραφική δεοντολογία πού χαρακτηρίζει τήν ἐφημερίδα σας θά ὁδηγήσῃ σέ μιά πιό προσεκτική ματιά καί μιά πιό πετρημένη παρουσίασι τοῦ θέματος.

Ὁ ΟΕΔΒ δέν ἀναμειγνύεται σέ θέματα πολιτικῆς κριτικῆς, ἀκόμη καί πολιτικῶν ἀντιπαλοτήτων, οὐτε βεβαίως σέ σκοπιμότητες ἐπιχειρηματικῆς φύσεως.

Ἀξιώνει, ὅμως, τό ἐλάχιστο – ὅπως κάθε φορέας καί κκάθε πρόσωπο στήν δημοκρατία μας: νά μή συκοφαντεῖται καί διασύρεται ὡς δημόσιος ὀργανισμός καί ὡς σύνολον ἐργαζομένων, ἰδιαιτέρως χειμαζομένων στήν παροῦσα συγκυρία…

Τήν ἀξίωσι αὐτή, γιά τήν ὁποία πολλές καί γνωστές ἔχει δώσει στό παρελθόν ἡ ἐφημερίδα σας, ἀναμένουμε νά σεβαστῇ καί σήμερα.»

Ἐν τῶ μεταξύ, ἔχουμε καί νεώτερες ἐξελίξεις στό θέμα (σύμφωνα πάντα, μέ τήν ἐφημερίδα)…..

Ἀσκοῦνται ἰσχυρότατες πιέσεις στό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ἀπό τήν κυβένησι γιά νά ἐγκρίνῃ τήν σκανδαλώδη σύμβασι. Τό Ἐλ. Συνέδριο ἔχει σοβαρές ἐνστάσεις, ὅπως, ὅτι διαφωνεῖ μέ τούς λόγους πού ἐπικαλεῖται ἡ διοίκησις τοῦ ΟΕΔΒ γιά νά δικαιολογήσῃ τά περί δημοσίου συμφέροντος καί ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἡ κ. Χαροκόπου εἰσηγουμένη στό Ελ. Συνέδριο ἐπικαλεῖται «ἀσυνήθιστον καί ἀπρόβλεπτον καθυστέρησιν »!!!

Τό Ελ. Συνέδριο ἰσχυρίζεται ὅτι παρά τό ὅτι ὁ φάκελλος, πού ἔστειλε ὁ ΟΕΔΒ, ἦταν ἐλλιπής, ἡ διαδικασία ἀκολουθήθηκε μέσα στίς προθεσμίες πού προβλέπει ὁ νόμος

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, τῆς ὡς ἄνω ἐφημερίδος, ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ε.Σ. κ. Ἀγγελάρας ἔστειλε ἐπιστολή στήν κ. Διαμαντοπούλου (μετά ἀπό τηλεφωνική της παρέμβασι) ἀναλύοντας ὅλες τίς παραβάσεις πού ἔχουν γίνει (δηλαδή ὅτι ἦταν παράνομη ἡ σύνθεσις τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαγωνισμοῦ καί ὅτι τό ἔργο δέν ἦταν ἐντεταγμένο στό ἐνιαῖο πρόγραμμα προμηθειῶν)

Ἄνθρωποι τοῦ Ε.Σ. σημειώνουν ὅτι, ἐάν ἐγκριθῇ ἡ παράνομος σύμβασις δημιουργεῖται δυνατότης ἀγωγῆς κατά ἐκείνων πού ἔκαναν τόν ἔλεγχο τῆς συμβάσεως.

Πάντως, τό θέμα τῆς σκανδαλώδους ἀναθέσεως προμηθειῶν χαρτιοῦ, ἔχει πάρει τήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης. Τήν ὑπόθεσιν ἔχει ἀναλάβει ἡ εἰσαγγελεύς κ. Εὐγενία Κουβέλου.

Τά σχολεῖα ἀνοίγοουν τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου καί βιβλία οὐδείς γνωρίζει πότε καί ἄν; θά προμηθευτοῦν τά Ἑλληνόπουλα!

Μινώταυρος

εἰκόνα  

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply